Yazının

Hat

Çizgi, kalemle yazı yazmak. Kur’ân-ı kerîm harfleri ile yazılmış san’atlı yazı için Hüsn-i hat (güzel yazı) tâbiri kullanılmıştır. Çizme, yapma, kopye, basma ve işleme yazıları asıl hat yazısından ayrı yazılardır.

In Extremo

In Extremo, Alman bir folk metal grubudur. Şarkıları Orta Çağ melodilerinin enteresan enstrümanlarla yenilenmiş halleridir.

harf

Harf yazı yazmak için kullanılan işarettir. Harflerin hepsi alfabeyi oluştururlar. Yazı harfler dışında rakam, noktalama işaretleri ya da başka semboller içerebilir ama harfler yazının en temel öğesidir.

latince

Latin Dili ve Edebiyatı ile Yunan Dili ve Edebiyatı iç içe iki ana bilim dalıdır ve Klasik filoloji olarak bilinmektedir. Latince'nin günümüzdeki önemi bilim dalı olmasıdır; bu nedenle batı dillerinin ve yazınlarının yanı sıra Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi, f...

mahya

Mahya Ramazan ayına mahsus olmak üzere, çifte minareli camilerde, iki minare arasına gerilen iplere kandiller veya elektrik ampulleri asılması suretiyle yazılan yazı veya çeşitli motifler. Mahya, Farsça bir kelimedir. Lügatte, yalnız Ramazan ayına mahsus...

paragraf

Bir yazının bütünlük taşıyan en küçük bölümü paragraf diye adlandırılır. Paragraf, biçimsel yönden, yazıda satır başlarıyla gösterilen, bu yolla ayırt edilen bölüm(ler)dir. Bu yazı bölümü, tek bir cümle olabileceği gibi iki ya da daha çok cümle de olabili...

reva

Reva (kimine göre Reeva), 1960 yazının ortalarında İsveç'te Dan Werbin ve Holger Brånby tarafından fabrikası kurulan araba markasıydı. Volvo ile de işbirliği yapan bu firma hala seri üretimlerine devam etmekte fakat günümüzde fazla kullanılmamaktadır.

Yunanca

Yunan dili. 3000 yıllık bir geçmişi olan Hint-Avrupa dil ailesine ait bir dildir. Antik Yunanca Klasik Yunan uygarlığının dili olarak kullanılmıştır. Modern Yunanca Antik Yunancadan oldukça farklı olmakla beraber köken olarak ona dayanır. Yunanca, Yunan a...

Divan Edebiyatı

Türklerin İslâmiyet’i kabul etmeleriyle on birinci asırda Karahanlılar devrinde Mâverâünnehr’de ve on üçüncü asırda bilhassa Anadolu’da ortak İslâm kültür ve medeniyetinin te’sirinde ortaya koydukları edebiyat. Dîvân edebiyatı, başlangıçta, dîvân kelimesi...

Yazın

"Edebiyat" nedir? "yazın" edebiyat kelimesinin eşanlamı mıdır? Konu yazmak olunca işe öncelikle kelimelerden başlamak lazım. "Edebiyat" veya "yazın" ikisi de bireysel çabanın değil, ancak bir birikimin ürünüdürler. O zaman kendi seçtiğimiz bir kelimeyi di...