Aşkaniler

Aşkaniler (Ahameniler), M.Ö. 250 ile M.S. 228 yıllarında bugünkü İran`da hüküm süren bir devlettir.

Aşkaniler (Ahameniler), M.Ö. 250 ile M.S. 228 yıllarında bugünkü İran`da hüküm süren bir devlettir.

Ahameniler, İran devletlerinin ilki sayılmaktadır. Bu devlet hakkında bilgiler, sadece Yunanlı tarihçilerin verilerine dayanılmaktadır. Lakin Sulukiler ve Sasaniler devletlerinin iktidarlık zamanının ortasında İran`da kuvvetli ve güçlü bir devlet yaşamıştır ki, 480 yıl kendi iktidarını sürdürerek, istikrarlı ve güçlü devlet temellerini korumuştur. Bu devlet Aşkaniler Devleti olarak bilinmektedir. Yunanlı tarihçiler bu devlet hakkında değerli bilgiler toplamış ve bu bilgiler şu anda elimizdedir. Ancak yine 500 yıla yakın hüküm süren bu devletin iktidarı hala tümüyle açığa çıkmamıştır.

İranlı tarihçiler Aşkanileri İranlı olarak görmedikleri için onlar hakkında araştırma yapmak istememişlerdir. Bu nedenle İranlı tarihçilerin eserlerinde bunlarla ilgili hiçbir değerli bilgi göze değmemektedir.

Bütün bunlara rağmen, İran tarihçilerinin çoğu Aşkanilerden az da olsa bahsetmiş ve hatta bir çoğu onları İranlı ve İran Devleti olarak tanımlamışlardır. Örneğin, Ali bin Hasan Mesudi (280-345 H.K.), "Mürevvicü`l-Zeheb" eserinde Ahemenileri İran`ın birinci devleti gibi tanımlayarak, İskender, Sulukiler ve Aşkanilerden bahsetmiştir. Sasanileri ise ikinci sınıf devlet olarak tanıtmıştır. Mesudi, aynı eserinde Aşkanilerin, "Yafes" neslinden olduğunu söyleyerek, onları Part olarak tanımlıyor. Yafes, Hz.Nuh`un üçüncü oğludur. Bildiği gibi eskiden böyle bir inanç varmış ki, insanlar Hz.Nuh`un üç oğlundan, yani, Sam, Ham ve Yafes`dendirler ve Türk soyu da Yafes`den gelmektedir. Partlar eski Türk kabilelerinden olarak, İskit ya İskis veya Sakalardandırlar. Bu grup önce kuzeyde, Azof denizinin çevresinde yaşamış, sonraları güneye doğru hareket ederek Hazar Denizi`nin doğu kıyılarında yerleşmişlerdi. Türkmenler bu gruplardandırlar.

Muhammet Hasan Han "Durrul Tican fı-Tarih-i Beniel Aşkan" eserinin 99. sayfasında şöyle yazmaktadır:

``Bugün tarihçiler, Aşkanileri İranlı olarak görmüyorlar. Onlar bilimsel delillere dayanarak, Aşkanileri tamamen Türk asıllı ve Türk soylu olarak gösteriyorlar. Onlar Part denilen toplumdandırlar ve kökenleri Yafes`e dayanıyor. Onların [İskit veya İskis oldukları da açıkça bellidir.``

Bilindiği gibi İskitler doğu Avrupa`da yaşayan bir grup halkın adıdır. Onları tarihte Sakka veya Sakalar (İskitler) diye tanılıyorlar. Aslında Sakalar karma bir toplum olarak Orta Asya ve Çin Türkistanı`ndan Aral Gölü`ne yönelmiş ve Avrupa`da Don Nehri kıyılarında yer almışlardı. Onlar her bir bölgede başka bir aksan ve isimlerle tanınmaktadırlar. Orta Asyadan İran topraklarına gelen Sakalara Sak veya Sas deniliyor ve Dariyus Şah kitabelerinde onlardan Sak olarak bahsediliyor.

Bazen Sakalara İskit veya İskis de demişler ve Ruslar onları Dah olarak tanımlamıştır.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Aşkaniler ilgili konular

 • Turan

  batıda Hazar Deniziyle doğuda Orta Asya Dağlarının batı sıraları, güneyde İran ve Afganistan’ın kuzey dağlarıyla kuzeyde Kırgız Stepl
 • Türkmenistan

  Türkmenistan Cumhuriyeti Orta Asya’da bulunan bir Türk Devleti. Kuzeyinde Kazakistan, doğusunda Özbekistan, güneyinde İran ve Afganistan, bat
 • Saka İskit Türk Devleti

  Saka İskit Türk Devleti, doğu kaynaklarında Saka, batı kaynaklarında İskit olarak bilinen bu devlet, Avrasya'da kurulmuş ilk Türk devletidir.
 • Sarmatlar

  Sarmatlar, M.Ö 6-4 yüzyıllarda Orta Asya'dan Ural Dağlarına doğru, ardından Güney Rusya ve Kuzey Kafkasya'ya, daha sonra Balkanlar'a değin ya
 • Aral Gölü

  ARAL GÖLÜ Batı Türkistan’da Özbekistan ile Kazakistan arasındaki göl. Büyük kısmı Özbekistan’a dahildir. Asya’nın ikinci, dünyanı
 • Sakalar

  Sakalar Orta Asya'da ve Doğu Avrupa'da yaşamış atlı göçebe bir İran halkıdır. Sakaların Türk halkı olduğuna dair iddialar bulunmaktadır
 • Aşkaniler

  Aşkaniler (Ahameniler), M.Ö. 250 ile M.S. 228 yıllarında bugünkü İran`da hüküm süren bir devlettir.
 • Saka İskit Devleti

  Tarihteki Türk Devletleri
 • Hunor ve Magor

  Hunor ve Magor; Ural/Altay ve Macar mitolojilerinde söylencesel hakanlar. İki kardeştirler. Hunların ve Macarların atası olarak kabul edilirler.