Ak Hun Imparatorlu��U

ISO 639:h

Ak Hun İmparatorluğu

Ak Hun İmparatorluğu (Bizans kaynaklarında Eftalit, Çin kaynaklarında Ak Hiung-nu, Hint kaynaklarında ise Sveta-Hūna olarak geçer), dördüncü yüzyılın başlarında Isığ Gölü çevresinde Avarlar'a bağlı yaşarlarken bu yüzyılın ikinci yarısında Maveraünnehir'e...

imparatorluk

Kendi topraklarında oturan çeşitli milletleri egemenliği altında toplayan devlet biçimi. İmparatorluk sözcüğü, Latince imperare (buyurmak, komuta etmek) -in+parare (tedarik etmek, donatmak)- kökünden gelir.

Hiung-nu şanyuları listesi

Hun (Büyük Hun İmparatorluğu , Doğu Hun Devleti , Ak Hun İmparatorluğu, Batı Hun Devleti, Kuzey Hun Devleti, Avrupa Hun İmparatorluğu, Güney Hun Devleti)

Hun İmparatorluğu

Hun Türklerinin kurduğu imparatorluk. Bu imparatorluk, Orta Asya'daki Hun imparatorluğu ve Batı Hun İmparatorluğu olmak...

Buhara Savaşı

Göktürk-Sasani ittifakı ile Ak Hun İmparatorluğu arasında gerçekleşmiş bir savaştır. Savaş sonunda Ak Hun İmparatorluğu yıkılmış ve toprakları, Ceyhun

Ak Hun

Hun

Hunlar veya Hun Türkleri, Kavimler Göçü ile Roma İmparatorluğu'nu istila etmesiyle bilinen göçebe kavimler topluluğuna verilen ortak addır. Hunlar; Ogurlar, Tunguzlar, Moğollar ve İrani kavimlerle birlikte Türk boylarından toplulukları da içeren birçok as...

Kuzey Hun Devleti

Kuzey Hiung-nu (Çince: 北匈奴 pinyin: běi xiōng nú), Ho-han-ye yönetimindeki Doğu Hiung-nu'nun tekrar parçalanmasından sonra kuzey topraklarını idare eden devlettir. Hiung-nu, MÖ 46 yılında Ho-han-ye ve Çiçi kardeşler arasında Doğu Hiung-nu ve Batı Hiung-...

Aksuvar

Aksuvar Ak Hun İmparatorluğu`nun ilk hükümdarı.