Ali el-Kârî (ö. 1605), İslam bilgini, mutasavvıf ve hattat.

Ali el-Kârî

Ali el-Kari (ö. 1605), İslam bilgini, mutasavvıf ve hattat. Tam adı 'Ebü'l Hasen Nureddin Ali bin Sultan Muhammed el-Kari el-Herevi' olan alim günümüzde Afganistan'da bulunan Herat şehrinde doğdu. Burada ilk tahsilini yaptıktan sonra Mekke'ye yerleşti ve ömrünün sonuna kadar burada yaşadı. Kıraat ilminde uzmanlaşmıştır. Geçimini hattatlıkla sağlardı. el-Kari, Hanefi mezhebine bağlıydı. Bazı ko­nularda İmam Malik ve Şafii'ye itirazda bulunması, Hanefileri tenkit eden Şafii fıkıh alimlerine ağır bir dille cevap vermesi ve Muhyiddin Arabi'nin vahdet-i vücud felsefesine şiddetle karşı çıka­rak onu kafir kabul etmesi gibi sebeplerle bazı çevrelerin antipatisini kazanmıştır. == Kitapları == * El-Eşmarü'l Ceniyye * Şerhu'l Muvatta * Envarü'l Kur'an * Şerhu Aka'idi'n Nesefi * Fera'idü'l Kala'id * Şerhu'ş Şuübiyye === Hadis === * Mirkatü'l Mefatih * El-Esrarül Merfu'a * El-Maşnu * El-Ehadis'ül Kudsiyye * El-Mübinü'l Mu'in * Şerhu'ş Şifa * Senedü'l Enam * Cemu'l Vesa'il * Şerhu Şerhi Nuhbetü'l Fiker * El-Birre === Fıkıh === * Feth'ul Babi'l İnaye * El-Meslekü'l Mütekassıt * Feth'ur Rahman * Şerh ala Nebze fi Ziyareti'l Mustafa (Bulak 1287, hacla ilgili üç risalesiyle birlikte) * El Hizb'ül Azam * El-Hırzü's-semin * Er-Ra'id ti mesa'ili'l-fera 'id (Beyrut 1290; Baabda 1318) * Risale ti tezyini'l-ibare li-tahsini'l-işdre (Kahire 1312) * Tezyinü'l İbade === Akaid ve Kelam === * Minehu'r Ravzi'l Ezher * Dav'ü'l Me'ali Şerhu Bed'i'l Emali (Delhi 1884; Bombay 1295, İstanbul 1293, 1302, 1304, Hüsni Efendi'nin Türkçe tercü­mesiyle; 1319; Dımaşk 1379; Kahire 1349) * Şerhu Ayni'l İlm (İstanbul 1292, 1294, 1301; Kazan 1856; Lahor 1309; Kahire 1351) * El-Meşrebü'l Verdi (mezhebi)'l-Mehdi (Kahire 1278) === Kıraat === * El-Minehu'l-Fikriyye bi-şerhi'l-Mukaddimeti’l- Cezeriyye === Biyografi === * Menakıb'ül İmami'l A'zam (Haydarabad, 1332) * Nüzhetü'l Hatıri'l Fatir (İstanbul, 1307) * Madinü'l Adeni (İs­tanbul, 1307)

Kaynaklar

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar