Allah'ın 99 Ismi

Allah’ın isimleri ya da Allah'ın 99 ismi (Arapça:اَلأَسْماَءُ الْحُسْنَى, El Esmâ ül Hüsnâ / En Güzel İsimler), İslam inancında Kur’an ve hadislerde Allah’a izâfe edilen fiil veya sıfatlardan türetilmiş veya doğrudan Allah'ı ifâde amacıyla kullanılmış olan isimlerdir.

 1. Allah
 2. Rahman: Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden (dünyada).
 3. Rahim: Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden (ahirette).
 4. Melik: Mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.
 5. Kuddüs: Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.
 6. Selam: Her çeşit afet ve kaderlerden emin olan.
 7. Mümin: Kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya koyan, kullarına yaptığı vaadinde sadık.
 8. Müheymin: Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan.
 9. Aziz: İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan, her şeye galip olan.
 10. Cebbar: Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan,dilediğine muktedir olan.
 11. Mütekebbir: Ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.
 12. Halık: Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan var eden büyüklükte eşi olmayan.
 13. Bari: Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan.
 14. Musavvir: Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren.
 15. Gaffar: Kullarının günahını örten, mağfireti çok, günahları bağışlayıcı.
 16. Kahhar: Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim.
 17. Vehhab: Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.
 18. Rezzak: Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
 19. Fettah: Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.
 20. Alim: Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.
 21. Kabız: Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.
 22. Basit: Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.
 23. Hafıd: Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren.
 24. Rafi: Yukarı kaldıran, yükselten, dereceleri yükselten.
 25. Muiz: İzzet veren, aziz kılan.
 26. Müzil: Zillete düşüren, hor ve hakir eden.
 27. Semi: Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden.
 28. Basir: Her şeyi gören.
 29. Hakem: Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden.
 30. Adl: Son derece adaletli olan.
 31. Latif: En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, lütuf ve ihsan sahibi olan.
 32. Habir: Her şeyi iç yüzünden,gizli tarafından haberdar olan.
 33. Halim: Yumuşak davranan, hilmi çok olan.
 34. Azim: Pek azametli olan, yüce.
 35. Gafur: Çok bağışlayan, mağfireti çok.
 36. Şekur: Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan.
 37. Aliyy: Çok yüce.
 38. Kebir: Pek büyük.
 39. Hafız:Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi afet ve beladan koruyan.
 40. Mukit: Bilen, tayin eden. Her yaratılmışın rızkını veren.
 41. Hasib Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen. Mahlukatına kafi olan.
 42. Celil: Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.
 43. Kerim: Çok ikram edici, kerimi olan.
 44. Rakib: Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.
 45. Mucib: Kendine yalvaranların isteklerini veren,duaları kabul eden.
 46. Vasi: Lütfu bol olan.
 47. Hakim: Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli, hikmet sahibi olan.
 48. Vedud: İyi kullarını seven, rızasına indiren ve sevilmeye layık olan.
 49. Mecid: Şanı, şerefi çok üstün olan.
 50. Bais: Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran.
 51. Şehid: Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.
 52. Hakk: Vacib'ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.
 53. Vekil: Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.
 54. Kavi: Pek kuvvetli.
 55. Metin: Pek güçlü.
 56. Veli: Seçkin kullarının dostu.
 57. Hamid: Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen.
 58. Muhsin: Namütenahi de olsa, bir bir her şeyin sayısını bilen.
 59. Mübdi: Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan.
 60. Muid: Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
 61. Muhyi: İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren.
 62. Mumit: Canlı, bir mahlukatın ölümünü yaratan,öldüren.
 63. Hayy: Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.
 64. Kayyum: Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen, evveli olmayan.
 65. Vacid: İstediğini, istediği vakit bulan.
 66. Vahid: Tek. Zatında, sıfatlarında, isimlerinde, efailinde ortağı ve benzeri olmayan.
 67. Samed: Her şey O'na muhtaç, fakat O hiç bir şeye muhtaç değil.
 68. Kadir: İstediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan.
 69. Muktedir: Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.
 70. Mukaddim: İstediğini öne getiren, öne alan.
 71. Muahhir: İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.
 72. Evvel: Her şeyden önce var olan.
 73. Ahir: Her şey helak olduktan sonra geri kalan.
 74. Zahir: Varlığı sayısız delillerle açık olan.
 75. Batın: Akılların idrak edemeyeceği yüce azabı gizli olan.
 76. Vali: Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare eden.
 77. Muteali: Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her halden pek yüce olan.
 78. Berr: Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.
 79. Tevvab: Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.
 80. Müntakim: Günahkarlara, adaletiyle, müstahak oldukları cezayı veren.
 81. Afüv: Affeden, magfiret eden.
 82. Rauf: Merhamet edici, pek şefkatli.
 83. Malikül Mülk: Mülkün ebedi ezeli sahibi.
 84. Zülcelal-i Vel-İkram: Hem azamet sahibi, hem fazlı kerem sahibi.
 85. Muksit: Hükmünde ve efalinde adaletli olan.
 86. Cami: İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.
 87. Gani: Çok zengin, hiç bir şeye muhtaç olmayan.
 88. Muğni: Dilediğine zenginlik veren müstağni kılan.
 89. Macid: Kadri ve şanı büyük, kerem ve müsamahası bol.
 90. Mani: Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.
 91. Nur: Alemleri nurlandıran, dilediğini nur eden, nur olan.
 92. Hadi: Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan.
 93. Bedi: Örneksiz, misalsiz, acayip ve hayret verici alemler yaratan.
 94. Baki: Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.
 95. Varis: Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi.
 96. Reşid: Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran.
 97. Sabur: Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam almayan.
 98. Dar: Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana uğratan.
 99. Nafi: Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Allah'ın 99 Ismi ilgili konular

Allah'ın 99 Ismi
Allah'ın 99 ismi