Deneycilik, empirizm veya ampirizm, bilginin duyumlar sayesinde ve deneyimle kazanılabileceğini öne süren görüştür. Deneyci görüşe göre insan zihninde doğuştan bir bilgi yoktur.

AMPIRIK (türkçe) anlamı
1. ampirik -ği sıfat [[Fransızca]] empirique Deneye dayalı: Bunu sadece eğitim uzmanları değil
çocuk yetiştiren ana babalar da ampirik olarak bilirler.- H. Taner.
AMPIRIK (türkçe) anlamı
2. araştırma sonucu olmayıp uygulamayla kazanılmış bilgiye dayanan
3. deneyimsel
AMPIRIK (türkçe) ingilizcesi
1. empirical
AMPIRIK (türkçe) fransızcası
1. empirique
AMPIRIK (türkçe) almancası
1. adj. empirisch

Ampirik hakkında bilgiler

ampirik ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Deneycilik

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ampirik Deyi

(Tr. Marksbilim) Kuramsal deyi karşıtı, eylemsel deyi... Herhangi bir olgunun kuramsal deyimi, ampirik deyiminden başkadır. Örneğin, ekonomide değer kuramsal deyi, fiyat aynı olgunun ampirik deyimi'dir.

Yöntem

Yöntem ya da metot en genel tanımıyla, bir amacın gerçekleştirilmesi için izlenen yol ya da usuldür. Metot terimi eski Yunanca’da « izleyen, sonraki, müteakip » anlamındaki ''μετά, μέθ- (metα, meth-)'' öneki ile “yol, araç” anlamındaki ''οδός (odos)'' ...

Yörünge

Gökbilimde, bir gökcisminin bir diğerinin kütleçekimi etkisi altında izlediği yola yörünge adı verilir. Eğer gökcismi üzerinde kuvvet uygulayan başka bir etki yoksa, yörünge matematiksel olarak bir koni kesiti tanımına uyar. Bir gökcisminin etrafında dolanan bir cisim için bu ...

Hidrolik

Alm. Hydraulik, Fr. Hydraulique (f), İng. Hydraulics. Sıvıların ve bilhassa suyun mekanik özellik ve davranışlarını deneysel (tecrübî) ve teorik olarak inceleyen uygulamalı (tatbikî) bir bilim dalı. Sıvılar vâsıtasıyla kuvvetlerin nakil ve kontrolü.

Kavramsal Sanat

Kavramsal sanat terimi, 1960'larda artık kendilerini alışılageldik sanat eseri biçiminde göstermeyen sanat eserleri için kullanılmaya başlanmıştır. ''Fikir sanatı'' olarak da geçer. Kavramsal sanatçılar, bir resim veya heykel yapmak üzere yola koyulup bu amaca yönelik fikirler ...