analitik

ANALİTİK : Çözümlemeli. ANALİZ Çözümleme. ...

ANALITIK (türkçe) anlamı
1. Çözümlemeli.
ANALITIK (türkçe) anlamı
2. çözümsel
3. çözümlemeli
4. tahlili
ANALITIK (türkçe) ingilizcesi
1. [Analitik (die) ]n. anality
2. anal characteristic
3. anal-retentive emotional make-up (Psychology)
4. adj. analytic
5. analytical
6. pertaining to analysis,
ANALITIK (türkçe) fransızcası
1. analytique

Analitik hakkında bilgiler

ANALİTİK :
      Çözümlemeli.

ANALİZ
      Çözümleme.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Analitik Geometri

(Tr. Descartes) Cebirle çözümlenen geometri... Analitik geometri (Os. Tahlili hendese, Fr. Géometri analytique), Fransız düşünürü Descartes'ın çok önemli bir buluşudur.

Analitik Kimya

Kimya bilimine bağlı ana bilim dallarından biri. Kimya biliminin belirli bir maddenin kimyasal bileşenlerinin ya da bileşenlerden bir bölümünün niteliğinin ve niceliğinin

Analitik Felsefe

Analitik felsefe terimi, yirminci yüzyılın başından itibaren, özellikle Anglo-sakson coğrafyada, değişik adlar altında olup tümü dilin analizine dayanan felsefi araştırmaları belirtmek için yaygın olarak kullanılmıştır. Analitik felsefe söz konusu olduğunda. daha ilk ...

Analitik Psikoloji

Analitik psikoloji genellikle, çatışma ve nevroza yol açan, tedavi sırasında yorumlama yoluyla değişmesi sağlanan akıl savunma mekanizmalarını ortaya çıkarmak için serbest çağrışım (bkz.), hipnoz (bkz, ), abreaksiyon (bkz.) ve narkoanaliz (bkz.

Türk-İslam Dünyasında Analitik Geometri

Hârizmî tarafından 830 yılında yazılan Cebri ve'l Mukabele adlı eserin ikinci bölümü; ikinci dereceden tam olmayan denklemlerin geometrik çözümünü konu edinir.Her tip denklem için, iki ayrı çözüm yolu gösterilmiştir. Bu çözüm yollarından birincisi geometrik çözüm yolu ...

Kritik-analitik Düşünce

Kritik-analitik düşünme, bir konuyu, sorunu ya da problemi alt başlıklarına ayrıştırıp tümden gelimle ve her bir başlığı ayrı ayrı irdeleyip eleştirerek, ve her biri arasındaki bağlantıları gerçekçi kanıtlarıyla ortaya koyarak, yani tüme varımla düşünmek ve ...

Kritik Analitik Düşünce

Eleştirel düşünme akıl yürütme, analiz ve değerlendirme gibi zihinsel süreçlerden oluşan bir düşünme biçimidir. Eleştirel düşünme yerine kimi zaman tartışma mantığı ya da biçim dışı (enformel) mantık terimleri de kullanılmaktadır.

Analitik Düşünce

Yirminci yüzyılın geleneksel felsefi bakış açılarını redderek kurulmuş bir felsefe okulu. Analitik felsefe dışında Analiz, Lingüistik Analiz, Mantıkçı Analiz, Felsefi Analiz, Sıradan Dil Felsefesi, Cambridge Analiz Okulu ve Oxford Felsefesi gibi adlarla anılır.