Ananda Sutram

Kısaca: Ananda Sutram Ananda Marga felsefesinin sutra formatında Sanskritçe olarak yazılmış özetidir. Ananda Sutram 1961 yılında Ananda Marga’nın kurucusu Shrii Shrii Anandamurti (1921-1990) tarafından yazıldı. ...devamı ☟

Ananda Sutram Ananda Marga felsefesinin sutra formatında Sanskritçe olarak yazılmış özetidir. Ananda Sutram 1961 yılında Ananda Marga`nın kurucusu Shrii Shrii Anandamurti (1921-1990) tarafından yazıldı. Ananda Sutram`da 5 bölüm 85 madde vardır ve çok kısa ve öz bir şekilde Shrii Shrii Anandamurti`nin felsefesini kolay hatırlanacak cümleler şeklinde özetler.

Ananda Sutram`da ``Mutlak Varlıkın tekliği ve sonsuzluğu hep vurgulanır fakat yaratılışın değişik evrelerinde ``Mutlak Varlıkın kendi içindeki değişik yansımaları farklı Sanskritçe terimlerle açıklanır. Dikkatli okuma gerektiren bir kitaptır Ananda Sutram.

Aşağıdaki maddelerde tercümeye yardımcı olacak yorumlar parantez içinde yazılmıştır. Bu yorumlar Shrii Shrii Anandamurti`nin diğer kitaplarındaki açıklamalardan derlenmiştir.

Bölüm 1: Brahma Cakra1-1. Shivashaktyátmakam Brahma: Brahma (Mutlak Varlık), ``Shiva`` (Mutlak Bilinç) ve ``Shakti`` (yaratıcılık ilkesi) nin birbirinden ayrılmaz bileşiminden oluşur.

1-2. Shaktih Sá Shivasya Shaktih: Mutlak Bilinç`in gücüne ``Shakti`` denir.

1-3. Tayoh siddhih saincare pratisaincare ca: Mutlak Bilinç`in yaratıcılık ilkesinin işlemiyle yoğunlaşarak Kozmos`u oluşturması ``Saincara`` evresidir. Kozmos`un evrimi, canlıların ve bireysel bilinçlerin ortaya çıkışı, yaratılışın tekrar kaynağına dönüşü evresine de ``Pratisaincara`` denir.

1-4. Paramashivah PuruÅ›ottamah vishvasya kendram: Kozmos`un (fiziksel, zihinsel, ruhani katmanları içerir) çekirdeği ya da merkezi olarak da tanımlanabilecek en üstün, en büyük, en ulu bilince ``Paramashiva`` ya da ``PuruÅ›ottama`` denir.

1-5. Pravrttimukhii saincarah guÅ„adháráyám: ``Saincara`` evresinde ``guÅ„a`` denilen bağlayıcı niteliklerin etkisi giderek artar.

1-6. Nivrttimukhii pratisaincarah guÅ„ávakÅ›ayeÅ„a: ``Pratisaincara`` (kozmik evrim, canlıların ve bireysel bilinçlerin ortaya çıkışı, yaratılışın tekrar Mutlak Varlık`a dönüşü) evresinde ``guÅ„aların bağlayıcı etkisi giderek azalır.

1-7. Drk PuruÅ›ah darshanaḿ Shaktishca: Mutlak Bilinç`in tüm yaratılışı gören ve şahit olan zat`ına ``PuruÅ›a``, görme ve şahitlik işlemine ``Prakrti`` denir.

1-8. GuÅ„abandhanena guÅ„ábhivyaktih: ``GuÅ„a`` ların artan etkisi 3 temel niteliğe ayrışmalarına neden olur, "3 temel nitelikten" "5 temel etmen" oluşur ve "5 temel etmen" de fiziksel evreni oluşturur.

1-9. GuÅ„ádhikye jad́asphot́ah bhútasámyábhávát: 3 temel nitelikten ``statik guÅ„anın doğruyu eğriye çeviren, yoğunlaştıran, lokalize eden, parçacık oluşturan etkisi altında maddi yoğunluğun belli bir eşigi aşmasıyla oluşan patlamaya ``jad́asphotah`` (``Big Bang``, ``supernova`` örnekler olarak sayılabilir) denir.

1-10. GuÅ„aprabhávena bhútasaungharÅ›ádbalam: 3 temel niteliğin 5 temel etmen üzerinden etkileşmesi ya da çarpışması sonucunda ``bala`` (enerji) ortaya çıkar. Enerji etki ve tepkiyi, etki ve tepki de çekici (yerçekimi gibi) ve itici (aynı elektirik yükünü taşıyan parçacıkların birbirini itmesi gibi) güçleri doğurur. Çekici güç yapılanlanmayı sağlar, itici güç yapılanmaları bozmaya çalışır.

1-11. DehakendrikáÅ„i pariÅ„ámabhútáÅ„i baláni práÅ„áh: Yapılanma çekici ve itici güçlerin bir dengeye ulaşması sonucunda gerçekleşir. Eğer Yapılanmayla birlikte bir çekirdek ya da merkez oluşmuşsa bu merkezi oluşturan ve koruyan enerjiye hayat enerjisi (``práÅ„áh``, ``vital energy``) denir.

1-12. TiivrasaungharÅ›eÅ„a cúrÅ„iibhútáni jad́áni cittáÅ„umánasadhátuh vá: Hayat enerjisinin (``práÅ„áh``, ``vital energy``) oluşmasından sonraki aşamada o fiziksel yapılanmanın bir kısmı 5 temel etmenden önceki haline dönüşerek ``Cittá`` denilen yoğun zihni oluşturur. Fiziksel evren ``Saincara`` evresinde ``Kozmik Citta`` dan doğmuştur ve ``Pratisaincara`` evresinde madde/enerji bu şekilde “yoğun zihin” birimine (``Cittá``) dönüşür. ``Cittá`` o yapılanmadaki ``práÅ„áhyı kontrol altında tutar. ``Cittá`` tıpkı maddenin parçacıklardan oluşması gibi ``cittáÅ„u`` denilen parçacıklardan oluşur.

1-13. VyaÅ›t́idehe cittáÅ„usamaváyena cittabodhah: Hayat enerjisine sahip birçok küçük yapılanma (hücreler, organlar) organizma oluşturacak şekilde bir araya geldiğinde bu yapılanmaların ``Cittáları da bir araya gelir ve eğer bir çekirdek ya da merkez oluşmuşsa ``Cittabodhah`` denilen “bireysel yoğun zihin” ortaya çıkar.

1-14. Cittát guÅ„ávakÅ›aye rajoguÅ„aprábalye aham: 3 temel nitelikten ``eviren guÅ„anın devinim ve evrim etkisi ``Cittabodhah`` üzerinde giderek artar ve Ego (``Aham``) oluşur. ``Ego`` ya da ``Aham`` oluştuğunda “ben yapıyorum” hissi vardır.

1-15. SúkÅ›mábhimukhinii gatirudaye ahamtattvánmahat: 3 temel nitelikten ``erdiren guÅ„anın eğriyi doğruya çeviren, genişleten, duyarlaştıran, bilinçlendiren etkisi altında gelişen ``Aham`` dan ``Mahat`` oluşur ve “ben varım” hissi ortaya çıkar.

1-16. Cittádahamprábalye buddhih: ``Mahat`` ``Cittáya hakim olduğunda (diğer bir deyişle ``Mahat`` ``Cittádan daha kapsamlı olduğunda) akıl (``buddhi``) ortaya çıkar.

1-17. Ahamtattva mahadprábalye bodhih: ``Mahat`` ``Ahama hakim olduğunda (diğer bir deyişle ``Mahat`` ``Ahamdan daha kapsamlı olduğunda) sezgi (bodhi) ortaya çıkar.

1-18. Mahadahamvarjite anagrasare jiivadehe latágulme kevalamcittam: ``Aham`` ve ``Mahat`` olmayan canlılarda sadece ``Cittá`` vardır.

1-19. Mahadvarjite anagrasare jiivadehe latágulme cittayuktáham: ``Mahatı gelişmemiş canlılar ``Aham`` ve ``Cittáya sahiptir.

1-20. Prágrasare jiive latágulme mánuÅ›e mahadaham cittáni: Gelişmiş organizmalarda, (bazı bitkiler, çoğu hayvanlar ve tüm insanlar) 3 zihin oluşumu da (``Mahat``, ``Aham``, ``Cittá``) bulunur.

1-21. Bhúmávyápte Mahati ahaḿ cittayorpraÅ„áshe saguÅ„ásthitih savikalpasamádhih vá: Bireyin ``Aham`` ve ``Cittásının ``Mahata dönüşüp ``Kozmik Mahatla bütünleşmesiyle ``saguÅ„ásthiti`` ya da ``savikalpa samádhi`` denilen büyük aydınlanma (erme hali) yaşanır.

1-22. ítmani mahadpraÅ„áshe nirguÅ„ásthitih nirvikalpasamádhih vá: Bireyin ``Ahamı ``ítman`` (Mutlak Zat) la bir olduğunda ``nirguÅ„ásthiti” ya da ``nirvikalpa samádhi`` denilen sonsuz mutluluk hali yaşanır.

1-23. Tasyasthitih amánasikeÅ›u: ``nirvikalpa samádhi`` hali zihin akıl ve sezginin ötesindedir, kelimelerle anlatılamaz.

1-24. Abhávottaránandapratyayálambaniirvrttih tasya pramáÅ„am: ``nirvikalpa samádhi`` halinden normale dönüşte hissedilen sonsuz mutluluk bu halin ispatıdır.

1-25. Bhávah bhávátiitayoh setuh Tárakabrahma: NirguÅ„a Brahma (Mutlak Varlık) ile SaguÅ„a Brahma (Kozmos) arasındaki köprüye yani ``nirvikalpa samádhi`` yi mümkün kılan, öğretici, geliştirici, koruyucu ve kollayıcı, sonsuz sevgiyle bireylerin Mutlak Varlık`a dönüşünü sağlayan bilince “Táraka (kurtarıcı) Brahma” denir.

Bölüm 2: Dharma ve Doğa2-1. Anukúlavedaniiyam sukham: Mutluluk hissi zihinseldir (objelerin zihinde oluşturduğu titreşimlerin daha önce oluşan algıların toplam titreşimiyle uyumu).

2-2. Sukhánuraktih paramá jaeviivrttih: Canlıların en temel içgüdüsü mutluluk arayışıdır.

2-3. Sukhamanantamánandam: Sonsuz mutluluk diye bir şey vardır ve ``ánanda`` denir.

2-4. ínandam Brahma ityáhuh: ``ánanda`` ve ``Brahma`` birdir ve aynıdır.

2-5. Tasminnupalabdhe paramá trśńánivrttih: Birey o sonsuz mutluluğa (``Brahma``) ulaştığında tüm arzular biter.

2-6. BrhadeÅ›aÅ„ápraÅ„idhánam ca dharmah: ``Brahmaya yönelişe ``dharma`` denir ve ``dharma`` insan olmanın en önemli özelliğidir.

2-7. Tasmád dharmah sadákáryah: Bu nedenle insan hayatında her şey ``dharmayı takip etmelidir (Brahma`ya yöneliş ve onunla bir olma çabası insan hayatında öncelik olmalıdır).

2-8. ViÅ›aye puruÅ›ávabhásah jiivátmá: ``PuruÅ›anın bireyde yansımasına ``jiivátmá`` (bireysel zat) denir.

2-9. ítmani sattásamsthitih: Her yaratılmış şey (fiziksel, zihinsel, ruhani) varlığını en temelde ``ítman`` (Mutlak Zat) dan alır.

2-10. Otahprotah yogábhyám samyuktah PuruÅ›ottamah: ``PuruÅ›ottama`` her şeye ve varlığa (fiziksel, zihinsel, ruhani) bireysel olarak ve tüm yaratılışa da topluca bağlıdır.

2-11. Mánasátiite anavastháyám jagadbiijam: Evrenin ilk sebebi zihin tarafından bilinemez ve anlaşılamaz.

2-12. SaguÅ„át srÅ›t́irutpattih: Yaratılış ``SaguÅ„a Brahma`` (Kozmos) içinde başlar.

2-13. PuruÅ›adehe jagadábhásah: Fiziksel Evren ``PuruÅ›anın varlığının bir yansımasıdır (Kozmos içinde),

2-14. Brahma Satyam jagadapi satyamápekÅ›ikam: ``Brahma`` mutlak gerçektir, Fiziksel Evren de gerçektir ama bu gerçekliğe göreceli (izafi) gerçeklik denir.

2-15. PuruÅ›ah akartá phalasákÅ›iibhútah bhávakendrasthitah guÅ„ayantrákashca: ``PuruÅ›a`` (``PuruÅ›ottama`` ile eş anlamlı) ``SaguÅ„a Brahmanın (Kozmos`un) merkezidir ve ``SaguÅ„a Brahma`` içinde oluşan yaratılışı gören ve şahit olan bilinçtir. ``PuruÅ›a`` ``guÅ„a`` ları yönetir.

2-16. Akartrii viÅ›ayasamyuktá Buddhih Mahadvá: zihnin Mahat katmanı aksiyonu yapan değildir fakat objelerle bağı vardır.

2-17. Aham kartá pratyakÅ›aphalabhoktá: Aksiyonu başlatan ve sonuçlarını yaşayan zihnin Aham katmanıdır.

2-18. Karmaphalam cittam: Aksiyonun sonucları ``Cittá`` da kaydolur (``Cittá`` fiziksel ve zihinsel öğelerin bileşiminden oluşur ve algılanan objenin formunu alır, şekline bürünür, simule eder).

2-19. Vikrtacittasya púrvávasthápráptirphalabhogah: Mutluluklar ve acılar (ektiğini biçme süreci) ``Cittánın orjinal haline dönüşü sürecinde yaşanır.

2-20. Na svargo na rasátalah: Cennet ve Cehennem yoktur.

2-21. Bhúmácitte saincaradháráyám jad́ábhásah: ``Saincara`` evresinde madde ``Kozmik Cittanın forma bürünmesi (Kozmik zihinsel titreşimlerin fiziksel titreşimlere dönüşmesi, yoğunlaşması da denebilir) ile ortaya çıkar.

2-22. BhútalakÅ›aÅ„átmakam bhútabáhitam bhútasaungharÅ›aspandanam tanmátram: ``Bhúta`` denilen “5 temel etmenin” etkileşmesi ya da çarpışması (1-10 maddesindeki enerjinin tanımına bakınız) sonucunda ``Tanmátra`` denilen titreşim birimleri (kuantum) oluşur. ``Tanmátralar “5 temel etmenin” fiziksel tezahürleridir (fiziksel parçacıklar ve objeler sonuçta ``Tanmátralardan olusur) ve aynı zamanda objelerin etkileşimini (çekici ve itici güçleri) de sağlarlar (Fizik ``Tanmátra`` ları inceleyen bilimdir denebilir).

2-23. Bhútam tanmátreÅ„a pariciiyate: ``Bhúta``lar ancak yaydıkları ``Tanmátralar ile bilinebilir (Canlılarda algılama objelerlerden yayılan ``Tanmátraların sinir sisteminden geçerek ``Citta`` da form oluşturması ile tamamlanan süreç sonucunda oluşur. Fizik deneylerinde de aynı şekilde bir objenin bilinmesi o objeden yayılan titreşim birimlerinin yani ``Tanmátraların ölçüm yapan cihazda oluşturdukları yansımalar sayesindedir).

2-24. Dvárah nád́iirasah piit́hátmakáni indriyáÅ„i: ``Tanmátraların vücuda ulaştığı noktadan ``Citta`` da bir formun oluşmasına kadar olan süreçte, aradaki organ sinir ve beyin hücreleri toplamına ``indriya`` denir

Bölüm 3: Zihin ve Sadhana3-1. PaiṋcakoÅ›átmiká jaeviisattá kadaliipuÅ›pavat: Bir canlının zihni 5 katmandan oluşur.

3-2. Saptalokátmakam Brahmamanah: Kozmik Zihinde 7 kat (öz Türkçe “varlık alanı”, Sanskritçe “loka”, İngilizce “realm”) vardır.

3-3. KáraÅ„amanasi diirghanidrá maraÅ„am: Zihnin 5 katmanından en üstteki 2 katmana “Nedensel Zihin” (Sanskritçe “Mahat”, İngilizce “causal mind”) denir. “Nedensel Zihin”`in uzun uykusuna ölüm denir (ilk 3 zihin katmanı ölümden sonra Kozmos içinde erir).

3-4. Manovikrtih vipákápekÅ›itá samskárah: Zihinde oluşan kalıcı izler ifade olmayı bekleyen aksiyon potansiyelini oluşturur ve ``samskára`` diye bilinir.

3-5. Videhiimánase na kartrtvam na sukháni na duhkháni: Bedensiz bireysel zihin ne aksiyon yapabilir nede acı ya da mutluluk hissedebilir (tekrar varlıksal alanlardan birinde bir bedende uyanana kadar) (varlıksal alanlar girişik ve hiyararşik).

3-6. Abhibhávanát cittáÅ„usrÅ›t́apretadarshanam: Bedensiz bireysel zihinlerin hayalet şeklinde gerçekliği yoktur. Hayalet görenler kendi Citta`larında (yoğun zihinde) oluşan bir formu görürler (korkularınızdan kaynaklanabildiği gibi başkasının sizin Citta`nızı etkilemesiylede oluşabilir).

3-7. HitaeÅ›aÅ„ápreÅ›ito`pavargah: Aksiyonun sonuçlarının bağlayıcı etkisinden (ektiğini biçme döngüsünden) kurtulmak isteyenlere ilahi yardım gelir (Kozmos`un ana ilkelerinden).

3-8. MuktyákáunkÅ›ayá sadgurupráptih: “Erme” (bakınız madde 1-21) isteği çok yoğun ve sürekli olduğunda “Büyük Öğretici” (Sadguru) yardıma gelir.

3-9. Brahmaeva gururekah náparah: “Büyük Öğretici” tektir. Tek öğretici ve yol gösterici Brahma (Mutlak Varlık) dan başkası olamaz.

3-10. Vádhá sá yuÅ›amáná shaktih sevyaḿ sthápayati lakÅ›ye: “Erme” yolunda birçok zorluklar ve engeller vardır ama bu zorluklar aslında yolcuya yardım ederler.

3-11. Prárthanárcaná mátraeva bhramamúlam: Dini ritüellerin “Erme” yolunda bir faydası yoktur.

3-12. Bhaktirbhagavadbhávaná na stutirnárcaná: Tanrı`ya (Mutlak Varlık`a) bağlılık ve aşk demek meditasyon, tefekkür, keşf ile ona yakınlaşmaya çalışmak demektir; Tanrı`yı sözde övmek ya da ritüel dualar yapmak değil.

Bölüm 4: Yaratılış ve Kundalini4-1. TriguÅ„átmiká srÅ›t́imátrká asheÅ›atrikoÅ„adhárá: Yaratılış öncesinde “3 temel nitelik” ten oluşan yaratıcı güç sonsuz şekiller ve boyutlar oluşturan sonsuz bir devinim içindedir (bu aşamaya “Yaratıcı Matrix” denebilir).

4-2. Tribhúje Sá svarúpapariÅ„ámátmiká: Yaratılış öncesinde “3 temel nitelik” sürekli olarak birbirine dönüşerek devinirler.

4-3. Prathamá avyakte Sá Shivánii kendre ca Paramashivah: Yaratıcı Matrix`in birinci aşamasında ``Prakrtiye ``Shivánii`` denir; gören şahitlik yapan merkezdeki ``PuruÅ›aya da ``Paramashiva`` denir.

4-4. Dvitiiyá sakale prathamodgame Bhaeravii Bhaeraváshritá: Yaratıcı matrix`in ikinci aşamasında yani Yaratıcı Matrix`in çekirdeğinden Kozmik Zihin oluşumuna geçişteki aşamada ``Prakrtiye ``Bhaeravii``; ``PuruÅ›aya da ``Bhaerava`` denir.

4-5. SadrshapariÅ„ámena Bhavánii Sá Bhavadárá: Kozmik Zihin`den Fiziksel Evrene geçiş aşamasında başlangıçta fiziksel dalga boyları sonsuz iken giderek bir ardışıklık süreci içinde kısalmaya başlar (statik guna`nın doğruyu eğriye çeviren etkisi) (İngilizce “homogenesis” kavramı da anlamaya yardımcı olabilir); bu aşamada ``Prakrtiye ``Bhavánii`` ``PuruÅ›aya da ``Bhava`` denir.

4-6. Shambhúliuṋgát tasya vyaktih: Yaratılışın başlangıc noktasına ``Shambhúliuṋga`` denir.

4-7. Sthúliibhavane nidritá sá kuÅ„d́alinii: Yoğunlaşmanın en son noktasında (``Saincara`` evresinin bitip ``Pratisaincara`` evresinin başlamasıyla ve insanların ortaya çıkışıyla) Mutlak Bilinç`in sonsuz gücü yani ``Shakti`` insanda ``Svayambhúliuṋga`` denilen noktada uyanmayı bekler ve insandaki bu potansiyele ``kuÅ„d́alinii`` denir.

4-8. KuÅ„d́alinii sá múliibhútá rÅ„átmiká: ``kuÅ„d́alinii`` “temel karşıtlık”`ın gücüdür.(``Shambhúliuṋga`` artı kutup, ``Svayambhúliuṋga`` eksi kutup) (insanı esir eden bireysellikten sonsuz mutluluğa ve sonsuz özgürlüge yani Mutlak Varlık`a dönüş bu güc sayesinde mümkün olur)

Bölüm 5: Sosyal Döngü ve Sosyo-Ekonomik Kuram5-1. VarÅ„apradhánatá cakradháráyám: Sosyal Döngü içinde herzaman bir zihniyet diğerlerine hakim olur. (burada “sosyo-ekonomik sınıf” kavramı kastedilmiyor) (Shrii Shrii Anandamurti dört ana kategoride topluyor zihniyetleri ve çoğu zaman şu sıra ile birbirini takip edeceğini söylüyor: askeri zihniyet; ideolojik ya da dinci zihniyet; ticari ya da paracı zihniyet; döngü sonu zihniyeti) (askeri zihniyet dönemi: onur ve kahramanlık değerleri topluma hakim; ideolojik ya da dinci zihniyet dönemi: ideolojik ya da dini dogmaların düşünce ve vicdan özgürlüğünü kısıtlayarak baskı kurduğu dönemler; ticari ya da paracı zihniyet dönemi: kapitalizmin herşeyi kuşattığı dönemler; döngü sonu zihniyeti: bir yanda kaderine razı olmuş, düşünmeyen, okumayan, boşverici insanlar; bir yanda aşırı zevk düşkünü, ahlaksız, bozulmuş, yozlaşmış insanlar; bir yanda aşırı fakir, ezilmiş insanlar)

5-2. Cakrakendre sadvipráh cakraniyantrakáh: Sosyal Döngü`nün durmaması için yani bir zihniyetin uzun süreli diktatörlük kurmaması için uğraşan insanlara aydın (sadvipra) denir ve aydınlar toplumun merkezi olmalıdır.

5-3. Shaktisampátena cakragativardhanam krántih: Sosyal Döngü`yü hızlandırmaya “sosyal evrim” denir.

5-4. Tiivrashaktisampátena gativardhanam viplavah: Sosyal Döngü`yü güç kullanarak hızlandırmaya “sosyal devrim” denir.

5-5. Shaktisampátena vipariitadháráyám vikrántih: Sosyal Döngü tersine çevrilebilir ve buna “geri gidiş” (İngilizce “counter-evolution”) denir.

5-6. Tiivrashaktisampátena vipariitadháráyam prativiplavah: Sosyal Döngü`yü güç kullanarak geri çevirmeye “karşı devrim” denir.

5-7. PúrÅ„ávartanena parikrántih: Sosyal Döngü`nün bir tam dönüşüne “periferik döngü” denir..

5-8. Vaecitryaḿ prákrtadharmah samánam na bhaviÅ›yati: Doğanın en temel özelliklerinden biri çoğulculuk ilkesidir ve toplumların da çoğulcu anlayışla yönetilmesi gerekir.

5-9. Yugasya sarvanimnaprayojanam sarveÅ›ám vidheyam: Bir çağın minimum gereksinimleri neyse bu minimum yaşam düzeyi her insana garanti edilmelidir.

5-10. Atiriktaḿ pradátavyam guÅ„ánupátena: Toplumun artı değerleri toplumun belirlediği kriterlere göre hak edenlere dağıtılmalıdır (piyasa ekononomisinden farklı bir mekanizma ama klasik sosyalizm`den de farklı).

5-11. Sarvanimnamánavardhanam samájajiivalakÅ›aÅ„am: Bir toplumda minimum yaşam düzeyi artıyorsa o toplumda canlılık, dirilik, zindelik ve enerji var demektir.

5-12. Samájádeshena viná dhanasaincayah akartavyah: Hiç bir birey toplumun açık seçik izni olmadan büyük servet edinmemelidir.

5-13. SthúlasúkÅ›makáraÅ„eÅ›u caramopayogah prakartavyah vicárasamarthitam vaÅ„t́anainca: Kozmos`un fiziksel, zihinsel, ruhani potansiyelinden “maksimum kullanım” ve “rasyonel dağıtım” ilkelerine göre faydalanılmalıdır.

5-14. VyaÅ›t́isamaÅ›t́isháriiramánasádhyátmikasambhávanáyám caramo`payogashca: İnsanların ve toplumların fiziksel, zihinsel, ruhani potansiyelinden de aynı şekilde “maksimum kullanım” ve “rasyonel dağıtım” ilkelerine göre faydalanılmalıdır.

5-15. SthúlasúkÅ›ma káraÅ„o`payogáh susantulitáh vidheyáh: “maksimum kullanım” ve “rasyonel dağıtım” ilkeleri uygulanırken fiziksel, zihinsel, ruhani alanların dengesi ve ayarı gereklidir.

5-16. Deshakálapátraeh upayogáh parivarttante te upayogáh pragatishiiláh bhaveyuh: “maksimum kullanım” ve “rasyonel dağıtım” uygulamaları çağa, bölgeye ve insana göre düzenlenmeli ve ilerici olmalıdır (uygulamaların dogma haline gelmesine hiç bir zaman izin verilmemelidir).

Pragatishiila upayogatattvamidam sarvajanahitártham sarvajanasukhártham pracáritam. bölümde anlatılan “İlerici Kullanım Kuramı” (Progressive Utilization Theory) evrendeki her varlığın mutluluğu ve refahını amaçlar

Kaynaklar

  • kaynak wiki | url=http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ananda_Sutram| tarih=20 Ocak 2008 |dil=İngilizce | madde=Ananda Sutram


Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.