Anarko-Sendikalizm

Kısaca: Anarko-sendikalizm 19.yy'ın sonlarında ortaya çıkmış bir düşünce ve ilkeler akımıdır. Şu temel özelliklere sahiptir: *Şu anki çıkarlarını savunmak ve yaşam standartlarında iyileşmeler elde etmek için, dünya emekçilerinin organize edilmesi hedefi. ...devamı ☟

Anarko-sendikalizm
Anarko-sendikalizm

Anarko-sendikalizm 19.yy'ın sonlarında ortaya çıkmış bir düşünce ve ilkeler akımıdır. Şu temel özelliklere sahiptir:

  • Şu anki çıkarlarını savunmak ve yaşam standartlarında iyileşmeler elde etmek için, dünya emekçilerinin organize edilmesi hedefi. Bunu başarmak için birlikler oluşturulması.
  • Ne liderlerin ne de yöneticilerin olmadığı bir yapının yaratılması.
  • Toplumun radikal bir şekilde dönüştürülmesi arzusu -bu dönüşüm Toplumsal Devrim aracılığı ile olacaktır. Bu dönüştürme hedefi olmadan, anarko-sendikalizm varolamaz.
Anarko-sendikalizmin bir diğer adı da devrimci sendikacılıktır.

Diğer Sendikalardan ve Toplumsal Hareketlerden Ne Kadar Farklıdır?

Anarko-sendikalizm, toplum tarafından üretilen refaha el koyan ve ayrıcalıklarını şiddet aracılığı ile koruyan bir azınlığın komutasına veren; boyun eğmiş çoğunluğa ise sadece yaşayabileceği (fiziksel olarak sürdürmesine yetecek) kadarını veren ve azınlığın şiddetine maruz kalmasına yol açan, toplumsal eşitsizlik ve adaletsizliğin nedenlerinin güce, otorite (tahakküm) ilkesine dayandığını inancına sahiptir. Bunun sonucunda, anarko-sendikalizm adaletsizliği engellemek için, otorite ilkesine, elitlerin karar-almasına ve gücün nihai temsiliyetine, yani Devlet'e karşı çıkar.

Hiyerarşik Organizasyonun ve Devlet-Kapital otoritenin, ve de onun baskıcı araçlarının aksine, anarko-sendikalizm onun Anti-Organizasyonuna sahiptir. Bu ise, kararların tabanda alındığı, insanların katıldığı, liderliğin olmadığı (ya da çok kısıtlı olarak varolduğu), baskının olmadığı ve fikirlerin, görüşlerin, ve teşebbüslerin özgür ve eşitçe tartışılabildiği bir süreci içermektedir. Anarko-sendikalist organizasyon Devlet-Kapital'in haiz olduğu görüngülerden mümkün olduğunca en azını barındırır. Bu nedenle, bugün varolan otoriter modelle karşılaştırıldığında, bir anti-organizasyondur.

Anarkosendikalizmin temel fikri, katılımcılarının kendileri tarafından yönetilen kitlesel örgütlenmeler --özellikle de üretim noktasındaki mücadelede kökü bulunan örgütlenmeler-- geliştirerek, işçi sınıfının kendisini sömürücü sınıfın boyunduruğundan kurtarabilmesini sağlayacak kendinden eylemliliğini, kendine güvenini, birliğini ve özörgütlenmesini geliştireceğidir. Hareketin kendinden yönetimi, hareketin devrimci amacı olan üretimin işgücü tarafından yönetiminden önce gelir ve onu canlandırır.

Kaynakça

* http://uk.geocities.com/anarsistbakis/makaleler/CNT-anarkosendikalizm.html#k1
  • http://uk.geocities.com/anarsistbakis/makaleler/wetzel-anarkosendikalizm.html


Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sendikalizm
4 yıl önce

Sendikalizm sanayi cephesinde işçi sınıfının hareketiyle kapitalist bir toplumu açıkça dönüştürme amacını taşıyan bir düşünceler, hareketler ve eğilimler...

Özgürlükçü sosyalizm
1 yıl önce

Liberter sosyalizm olarak nitelenen siyasi felsefe, anarko-komünizm, anarko-kolektivizm, anarko-sendikalizm gibi anarşizm varyantlarını, ortaklığı,,toplumsal...

í–zgürlükçü sosyalizm, Sosyalizm, Anarşist komünizm, Anarşizm, Antonio Gramsci, Artı değer, Burjuvazi, Claude Henri de Saint Simon, Demokrasi, Demokratik sosyalizm, Ekim Devrimi
Anti-devletçilik
4 yıl önce

Agorizm Anarka-feminizm Anarko-komünizm Anarko-kapitalizm Anarko-naturizm Anarko-pasifizm Anarko-ilkelcilik Anarko-sendikalizm Budist anarşizm Hristiyan...

Yönetim biçimleri
1 yıl önce

cumhuriyet Konfederasyon Anarşi Anarşizm Anarşist komünizm Anarko-kapitalizm Anarko-sendikalizm Yeşil anarşizm Diğer Feodalizm (Derebeylik) Merkezcilik...

Cumhuriyet, Federasyon, Konfederasyon, Meşrutiyet, Monarşi, Oligarşi, Temsili Demokrasi, Teokrasi, Totalitarizm, Mutlakıyet, Despotluk
Siyasi ideolojiler listesi
1 yıl önce

anarşizm Hristiyan anarşizm İslami anarşizm Musevi anarşizm Anarko-feminizm Anarko-sendikalizm Kolektivist anarşizm Liberter sosyalizm Katılımcı ekonomi...

Rusya'da anarşizm
4 yıl önce

arasındaki anarşizmdir. Rus anarşizmin üç kategorisi anarşist komünizm, anarko-sendikalizm ve Bireyci anarşizmdi. Bu üç akımın destekçileri genellikle entelejansiya...

Anarşizm
1 yıl önce

dönem anarko-sendikalist düşünürlerdendir. Rocker bu hareketin kökenine dair düşüncelerini ortaya koyduğu 1938 el yazmaları Anarko-sendikalizm'de hareketin...

Anarşizm, Anarşizm
Alfredo M. Bonanno
5 yıl önce

Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Sendikalist metotların, sendikacılığın ve anarko-sendikalizmin eleştirisi İşçilerin Otonomisi Anarşist Gerilim İsyandan Ayaklanmaya...