Ankara Büyükşehir Belediyesi

Ankara il sınırlarının belediye işlerini yürüten devlet kuruluşu.

Ankara Büyükşehir BelediyesiAnkara Büyükşehir Belediyesi logosu
Ankara Büyükşehir Belediyesi logosu
Ankara il sınırlarının belediye işlerini yürüten devlet kuruluşu.

Belediye tarihçesi

16 Şubat 1924 tarihinde 417 sayılı yasa ile Ankara Şehremaneti kurulmuştur. Şehremaneti Yasası 1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı yasa ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Büyükşehir belediyelerinin kuruluşu, 23 Mart 1984 tarihinde kabul edilen Büyükşehir Belediyelerinin Kuruluşu Hakkındaki 195 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile olmuştur. Daha sonra bu kararname 9 Haziran 1984 tarihinde 3030 sayılı yasa ile değiştirilmiştir.

Ayrıca 10 Haziran 2004 tarihinde çıkarılan Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile belediyelere yeni düzenlemeler gelmiştir.

Yetki Alanları

Büyükşehir belediyelerinin, 2004 yılında çıkan yasa ile görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır.

  • İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.


  • Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak.


  • Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.


Hizmet binasıTandoğan Meydanı'ndan belediyenin Tandoğan binasının görünümü
Tandoğan Meydanı'ndan belediyenin Tandoğan binasının görünümü
Belediyenin mevcut 3, kullanılan 2 binası vardır. Tandoğan ve Kızılay'daki binalarında halen kullanılmakta olup Varlık'taki bina, Tandoğan'daki belediyeye ait 24 katlı yapının bitmesiyle kullanımdan çıkarılmıştır. Tandoğan'daki belediye binası 24 katlı olup 2008 yılı sonunda hizmete girmiştir.

Varlık'taki bina şuan Yenimahalle Aile Yaşam Merkezi olarak kullanılmaktadır.

Yanıtlar