Ağız kuruması için Arama Sonuçları (9)

Ağız Kokusu

Ağızdaki çirkin kokuya kısaca ağız kokusu veya halitosis denir. Tıp tarihinde halitosis?e ait ilk yazılı belgeler 8. yüzyılda Mohammedan okuluna aittir ama muhtemelen insanlar ağız kokusundan daha eski tarihlerden beri yakınmışlardır. Bu belgelere göre ağız kokusunun tedavisinde gümüş kullanılmaktaydı.

Korku

Bilinçli olarak tanınan dış tehlike kaynaklarına karşı gösterilen emosyonel tepkidir. Sübjektif yaşantı hafif bir ürkmeden huzursuzluğa ve yoğun bir dehşet duygusuna kadar değişir. Bunun somatik ve fizyolojik tezahürlerinde özellikle otonom sinir sistemi ve endokrin salgı bezleri rol oynar.

Amfetaminler

Amfetamin, adrenaline benzeyen bir feniletilamin türevidir. Benzamfetamin ve metamfetaminin daha önemli bir yer tuttuğu bir sınıf bileşiğin prototipidir. Amfetamin rasemik bir bileşik olup pratikte polarize ışığı sağa çeviren bileşiği kullanılır.

Antikonvülsanlar

Antikonvülsan ilaçlar birçok epilepsi türünün tedavisinde kullanılır. Bunların etkinlik spektrumu kullanılan ilaç grubuna göre değişir. Başlıca antikonvülsan grupları arasında barbitüratlar ve türevleri (fenobarbiton ve primidon), hidantoin'ler (fenitoin), oksazolidin-dion'lar (troksidon) ve süksinimid'ler (etosüksimid) vardır.

Fenotiazinler

Fenotiazinlerin psikiyatride son derece önemli bir etkileri olmuştur ve modern psikofarmakoloji 1952 yılında bu serinin prototipi olan klorpromazinin geliştirilmesiyle başlamıştır.Bu bileşiklerin hepsi fenotiazin çekirdeğinden türer (bkz. Şekil) pozisyon 10'daki yan zincirin niteliğine göre, özellikleri bakımından az farklılık gösteren üç alt grup mevcuttur.

İminodibenzil Türevleri

İminodibenzil bileşikleri trisiklik antidepresanlardır. İmipramin,bu grubun prototipidir. Sedatif özelliği nispeten hafiftir ve trisiklik antidepresan bileşiklerinin (bkz.

Monoamin Oksidaz İnhibitörleri

MAOI'lerin öfori etkileri, anti-tüberkül maddeleri olarak kullanılmaları sırasında kaydedilmiştir. Bu maddelerle yürütülen ilk kontrolsuz denemeler büyük bir ilgi yaratmıştır. Ancak, sonraları yapılan daha eleştirili değerlendirmeler ve yan etkiyle toksisite gibi sorunların anlaşılması bu ilginin yönünü değiştirmiştir.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Yaygın anksiyete bozukluğu (İngilizce: ''Generalized Anxiety Disorder'' veya ''GAD'') bir endişe (anksiyete) bozukluğudur. Ancak diğer anksiyete bozukluklarından farklı olarak kişinin belirli durum veya konudan dolayı endişe duymasından ziyade çok çeşitli sayıda konu ve nedenlerden dolayı duyduğu yaygın, kronik ve uzun vadeli bir anksiyete durumudur.

Akciğerli Balıklar

Akciğerli balıklar (Dipnoi), Sarcopterygii sınıfından solungaç solunumu yapmakla beraber ihtiyaç duyulduğunda hava solunumu da yapabilen tatlı sularda yaşayan ilgi çekici balıklar altsınıfı.