Agah efendi için Arama Sonuçları (53)

Agah Efendi

Çapanzade Agah Efendi (1832-1885) Yeni Osmanlılar`nı en önde gelen şahsiyetlerinden Agah Efendi, Yozgatlı Çapanzade Hulisi Efendi`nin oğludur. Tıp öğrenimi sırasında katipliğe başlar ve bu sırada Fransızca, İngilizce ve İtalyanca öğrenir. Dil öğreniminde çok başarılı olmuş, Paris elçilik sekreterliğine, daha sonra 1854`te Posta Nazırlığı`na getirildi. 1861`de ilk defa posta pulu uygulamasını getirdi. 21 Ekim 1860`ta Tercüman-ı Ahval`i yayımladı. 1866`da Paris`e giderek muhaliflere katıldı. 1871`

Yusuf Agah Efendi

Yusuf Agah Efendi (d. 1744, Trapoliçe, Mora - ö. 4 Ocak 1824, İstanbul. Osmanli devleti bürokratı. Osmanli Devleti'nin ilk Londra ikamet elçisi. Yalçınkaya, M. Alaadin "Yusuf Agah Efendi", (1999), ''Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi'', İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.2 s.680 ISBN:975-08-0072-9

Yusuf Agâh Efendi

Yusuf Agâh Efendi'nin Havadisname-i İngiltere Sefaretnâmesi (1793-1796)

Basın

BASIN Alm. Presse, Fr. Presse, İng. Press. Günlük, haftalık, aylık, yıllık gibi belirli veya belirsiz aralıklarla yayınlanan her türlü ceride (gazete), mecmua (dergi), salname (yıllık), broşür ve benzeri yayınların hepsi, matbuat. Bu tür yayınların muhtevasını, haber ve fikir yazıları meydana getirir, baskı makinaları ile çoğaltılarak geniş kitlelere kolayca ulaşma imkanı sağlanır. Haber toplama ve bunları çeşitli vasıtalarla insanlara duyurma çalış

Makale

Yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini, belli kanıtlar, belgeler, inandırıcı veriler kullanarak kanıtlamaya çalıştığı ve böylece okuyucuyu bilgilendirmeyi amaçladığı yazı türüdür. Makalede temel unsur düşüncedir.

Meşrutiyet

Meşrutiyet veya Anayasal Monarşi, hükümdarın yetkilerinin anayasa ve halkoyuyla seçilen meclis tarafından kısıtlandığı yönetim biçimine denir.Meşrutiyet,bir hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan hükümet biçimidir.

Elçi

Alm. Botschafter (m), Fr. Ambassadeur (m), İng. Ambassador. Bir devleti, devamlı veya geçici olarak, gönderilen yerde temsil etmekle görevli şahıs. Devlet başkanının temsilcisi olup, gönderildiği memlekette devletinin ve vatandaşlarının hak ve menfaatlerini korur. Buradaki siyasi, askeri, kültürel ve teknik gelişmeleri takib eder. Dışişleri bakanlığına bağlı olan elçiler, bakanlığın emirlerine göre, antlaşma ve sözleşmeleri imzalar.

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu yarımadasında, kalanı ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan (Azerbaycan), KKTC, İran, Irak ve Suriye'dir.

Jön Türkler

Jön Türkler (Genç Türkler) (Fransızca: Jeunes Turcs) Osmanlı Devleti'nde İkinci Meşrutiyetin gelmesinde etkili olan devrimci gruptur. Dönemin şartlarında bu grubun üyeleri özgürlük ve demokrasi yanlısı olan kişiler olarak kabul edilirdi.

Osmanlı Devletinde Basın

Günlük, haftalık, aylık, yıllık gibi belirli veya belirsiz aralıklarla yayınlanan her türlü cerîde (gazete), mecmua (dergi), salnâme (yıllık), broşür ve benzeri yayınların hepsi, matbûât. Bu tür yayınların muhtevasını, haber ve fikir yazıları meydana getirir, baskı makinaları ile çoğaltılarak geniş kitlelere kolayca ulaşma imkânı sağlanır.

Çırağan Vakası

Çırağan Vakası Sultan İkinci Abdülhamid Hanı tahttan indirip, Sultan Beşinci Murad’ı tekrar tahta geçirmek için yapılan baskın. Sultan Abdülaziz Han zamanında yeni Osmanlılar cemiyetine giren Ali Suavi, uzun bir müddet yurt dışında kaldı. Sonra memlekete dönüp, Galatasaray Lisesi Müdürlüğüne tayin edildi. Mizac olarak Ünlü olmaktan ve büyük mevkılere gelmekten çok hoşlanırdı. Her renge girerek çeşitli vazifeler almayı denemiş, fakat başarısızlığı sebebiyle her seferinde vazifesinden at

T.C. Dışişleri Bakanlığı

Türkiye'nin diğer ülkeler ve uluslararası örgütlerle olan ilişkilerinin yürütülmesinden sorumlu olan bakanlık.

Osmanlı Türkçesi Edebiyatı

On üçüncü yüzyılda karşılaştığımız simaların başında, eserlerinde yer yer Türkçe kelimelere ve mülemmalara yer veren Mevlana Celaleddin-i Rumi (1207-1273) görülmektedir. Bunu takiben oğlu Sultan Veled'in (1226-1312) Türkçe manzumeler yazması, ayrıca hakkında pek fazla bilgi bulunmayan, Behaeddin Veled'in talebelerinden olduğu söylenen Ahmed Fakih'in, dünyanın geçici ve rüya olduğunu konu edinen 83 beyitlik Çarhnamesi ile Evsaf-ül-Mesacid adlı mesnevileri, bu asırda zikredilmesi gereken eserlerin

Berç Keresteciyan Türker

Berç Keresteciyan (Türker), Kurtuluş Savaşı`nda Mustafa Kemal`e ve Milli Mücadele`ye destekleri olmuş, ve T.B.M.M. 5. Dönem, 6. Dönem ve 7. Dönem`de (1935-1946) Atatürk`ün gayrimüslimler için ayırma kararı aldığı kontenjandan Afyonkarahisar milletvekilliği yapmış Ermeni asıllı Türk iş adamı ve siyasetçidir.

Tercüman-ı Ahvâl (gazete)

Tercüman-ı Ahvâl, İstanbul`da 1860-1866 arasında yayımlanan ilk özel Türkçe gazetedir.

İbrahim Şinasi

İbrahim Şinasi, Şinasi, (1826-1871) şair, yazar, ilk Türk gazetecilik|gazetecisi.

İstanbul Basını

Milli Mücadele öncesi

Türk Felsefesi

Türk felsefesinin ilk önemli metni Uygurca yazılmış Kutadgubilig`tir. Yusuf Has Hacib`in 1069`da yazdığı eser bir siyasetname ve ahlak kitabıdır. Yine aynı dönemde 1074`de Kaşgarlı Mahmud Divanü lügatı Türk ile ortaya çıkmıştır. Türklerin, Batı felsefesiyle tanışana kadar İslam`a dayanan felsefeleri vardı. Felsefe, İslam dini içindeki bir etkinlikti ve Arapçaile yapılıyordu. İlk akılcı felsefe 9. yüzyılda Mutezile akımıydı. İslam felsefesi Farabi, el

Basın-yayın

Basın-yayın (kitle iletişim araçları, kitlesel medya), günlük dilde radyo, televizyon, gazete, dergi gibi elektronik veya yazılı basın organlarını anlatmak için kullanılan bir terimdir.

Tercüman-ı Ahval Gazetesi

Tercüman-ı Ahvâl, İstanbul'da 1860-1866 arasında yayımlanan ilk özel Türkçe gazetedir.

II. Mahmut Türbesi

II. Mahmut Türbesi (1840) Osmanlı padişahı Abdülmecit`in babası II. Mahmut için İstanbul`da inşa ettirdiği ve sonradan diğer padişah ve Osmanlı Hanedanı üyelerinin de gömüldüğü bir türbedir.

Birleşik Krallık-Türkiye Ilişkileri

Birleşik Krallık-Türkiye ilişkileri Birleşik Krallık ile Türkiye Cumhuriyeti'nin süregelen uluslararası politikaları içerir.

II. Mahmud Türbesi

II. Mahmud Türbesi, Osmanlı padişahı Abdülmecit'in babası II. Mahmud için İstanbul'da inşa ettirdiği ve sonradan diğer padişah ve Osmanlı Hanedanı üyelerinin de gömüldüğü bir türbedir. 1840 yılında tamamlanan türbe İstanbul'un Eminönü ilçesi Çemberlitaş semtinde Divanyolu caddesinde yer almaktadır.

Türk Tarihinin Zaman çizelgesi

Türk tarihinin zaman çizelgesi, Türkiye ve ondan önce kurulmuş devletlerde politik olaylar, bölgesel değişimler ve önemli yasal değişiklikleri içeren bir çizelgedir. Bu çizelgeden başka Türkiye tarihi, Osmanlı padişahları listesi ve Türkiye cumhurbaşkanları listelerine bakabilirsiniz.

Türkiye'de Sansür

Türkiye'de sansür,

Yeşilyurt, Karabağlar

Yeşilyurt, İzmir ilinin Karabağlar ilçesinde bir semt.İzmir'in en merkezi ve en büyük semtlerinden biridir. Semt eskiden ayrı bir belediyelik, ardından Konak Belediyesi'ne bağlı bir şube müdürlüğü haline getirildikten sonra, Karabağlar'a bağlanması ile şube müdürlüğü niteliğini de kaybetmesine rağmen ilçenin en önemli yerlerindendir.

Münir Süleyman Çapanoğlu

Münir Süleyman Çapanoğlu (d. 1894, İstanbul - ö. 1 Temmuz 1973, İstanbul), Türk gazeteci.

Osmanlı Posta Ve Telgraf Nezareti

Osmanlı Posta ve Telgraf Nazırları listesi Osmanlı Devleti döneminde Posta ve Telgraf hizmetlerinden en yüksek derecede sorumlu devlet görevlilerinin listesidir.

Kanlı Nigar (film, 1981)

Kanlı Nigar, Başrollerini Kemal Sunal ve Fatma Girik'in paylaştığı, 1981 yapımı Türk Filmidir.

Sefaretname

Osmanlı imparatorluğu döneminde elçilik göreviyle yabancı ülkelere gönderilen kişilerin, bu görevleri esnasında duyduklarım, gördüklerini ve yaşadıklarını yazmak suretiyle meydana getirdikleri eserlere denir.

Fenerbahçe Başkanları

1907-19081908-19091909-19101910-19121912-19141914-19151915-19161916-19181918-19201920-19231923-19251925-19271927-19321932-19331933-19341934-19501950-19511951-19531953-19541954-19571957-19591959-19601960-19611961-19621962-19661966-19741974-19771977-19811981-19831983-19841984-19861986-19891990-19921993-199419941994-19981998-.

İbrahim Çallı

İbrahim Çallı, Türk ressam. 13 Temmuz 1882’de, Denizli'nin Çal kasabasında doğdu. Çal’da rüştiyeyi, İzmir’de de Mülki İdadisi’ni bitiren Çallı'yı ailesi hayatını kazanması için İstanbul Kanatlarımın Altında'a gönderdi.

İstanbul Barosu

Avukatlık mesleğini düzenleyen ilk metin 13 Ocak 1876 tarihli Dava Vekilleri Tüzüğüdür. Tüzüğün yürürlüğe girmesine rağmen dava vekilleri bir araya gelerek genel kurullarını yapıp "faal bir dernek" kurmadıklarından İstanbul Barosu 1876 yılında faaliyete geçememiştir.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Fenerbahçe Spor Kulübü, 1907 yılında kurulan, Türk futbolunun en önemli kulüplerindendir. Renkleri sarı ve laciverttir. İç saha maçlarını Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynamaktadır. Tüm sporların toplam kupalarında Türkiye'de en fazla kupaya sahip olan kulüptür. Türkiye'nin en gelişmiş modern spor kulübü olmakla beraber stadı UEFA'nın beş yıldızlı stadları arasında yer almaktadır. Bütçesi 130 milyon doları aşmaktadır.

Fenerbahçe Başkanları Listesi

Fenerbahçe Spor Kulübü`nde Başkanlık Yapanlar;

Malta Sürgünleri

Malta sürgünleri, İstanbul`un işgali sonrasında, 1919-1920 yıllarında işgal kuvvetlerince tutuklanarak bir İngiliz sömürgesi olan Malta`ya sürülen (veya gıyabında tutuklama kararı çıkarılarak sürgüne gönderilecekleri bildirilen) 145 Türk devlet adamı, asker, idareci ve aydın için kullanılan terimdir.

Ünlü Türk Masonlar

Mason olduğu bilinen Türk ünlüler

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanları Listesi

Fenerbahçe Spor Kulübü`nde Başkanlık Yapanlar;

Hür Ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası, dünya düzenli Masonluğunca muntazam olarak kabul edilen tek ve en eski Türk Mason Büyük Locası.

Mehmetbeyli, Sungurlu

Mehmetbeyli, Çorum ilinin Sungurlu ilçesine bağlı bir köydür. Çorum iline, 74 km; Sungurlu ilçesine, 31 km uzaklıktadır.

Balıkesir Milletvekilleri

Osmanlı Devri (1877-1920) Balıkesir Milletvekilleri

Osmanlı Devleti'ndeki Siyasi Partiler

Bu madde Osmanlı Devleti'nde kurulmuş siyasi partiler hakkındadır:cite web

1973-1974 Sezonunda Türkiye'de Sahnelenen Tiyatro Oyunları

1973 - 1974 sezonunda Türkiye'de sahnelenen tiyatro oyunları aşağıda listelenmiştir.

İbrahim (anlam Ayrımı)

İbrahim sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir:

Takvimi Vekayi

Türkçe yayınlanan ilk gazete (resmi). İlk sayısı 1 Kasım 1831'de (1247, 25 Cemaziyelevvel) çıktı. Haftalık, iki sayfalık olarak yayına başladı. Sultan II. Mahmud zamanından, günümüze kadar (Resmi Gazete) geldi. O yıllarda Türkiye'de ilk çıkan sivil gazeteler ise Ceridei Havadis ve Tercümanı Ahval'di, gazeteciler Alexander Blaq, William Churchill, Agah Efendi idi.

Tercüman-ı Ahval

22 Ekim 1860'ta Agah Efendi tarafından çıkarıldı. Önceleri pazar günleri çıkan gazete 22 Nisan 1861'deki 25. sayısıyla birlikte haftada üç gün yayımlanmaya başladı. Gazete zamanla Ceride-i Havadis gazetesiyle rekabet edebilmek için yayınını beş güne çıkardı. Bahçekapı...

Tercüman-ı Ahvâl

Tercüman-ı Ahvâl, İstanbul'da 1860-1866 arasında yayımlanan ilk özel gazetedir. 22 Ekim 1860'ta Agah Efendi ve Şinasi tarafından çıkarıldı.