I. türk için Arama Sonuçları (1000)

Şecere-i Türkî

Hârizm Özbek Hü­kümdarı Ebu'l Gazi Bahadır Han'ın efsa­nevî devirlerden başlayıp daha sonra ha­nedanının geldiği Cengiz ve oğullarına geçerek Cuci Han yolu ile onların deva­mı olan Şeyban-Özbek hanları sülâlesi­nin kendisine kadar süren safhası ile,cağının kaynaklarının elverdiği nisbette, Orta Asya tarihini anlatan bu ese­rini (1663) Çağatay lehçesinden Türki­ye Türkçesi'ne aktararak millî tarihimi­zin Osmanlı Türklüğu'nün bilgisine uzak kalmış bir sahasını tanıtmak istemiştir.==Şecere-i Türki=

Müslüman Türk Devletlerinde Kültür Ve Medeniyet

İlk Müslüman Türk devletlerinden olan Karahanlılarda, ülkenin doğusunu idare eden büyük hakana Arslan Han adı verilirdi. Onun hakimiyeti altında batı bölgelerini, Buğra ünvanını taşıyan diğer bir han idare etmekteydi. Sonra devlet merkezinde hakanlara vekâlet eden, Erkan, Sagun gibi ünvanlar alan İligler ve tekin diye anılan şehzadeler geliyordu.

İslam Uygarlığı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

Karahanlı hükümdarı Satuk Buğra Han'ın İslâm dinini devlet dini ularak kabul etmesi (940), Orta Asya Türk boylarının yavaş yavaş İslâm uygarlığının etkisine girmesine yolaçtı. Çeşitli Türk boylarında Arap abecesi benimsendi; Türkçe'nin yapısında Arapça ve Farsça sözcükler görülmeye başlandı. Orta Asya Türk edebiyatı, sırasıyla Karahanlı edebiyatı (Kaşgarlı Mahmut: Divanü Lügat it-Türk; Yusuf Has Hacip: Kutadgu Bilig; Edip Ahmet: Atabet ül-Hakayık; vb.)Harzem-Altınordu edebiyatı (Kerderli

Türk Destanları

Türk edebiyatında, İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü ve yazılı ürünleri göçebe bir kültürün izlerini taşır. Doğa, doğa-insan ilişkileri, savaşlar, zafer ve yenilgiler, doğal yıkımlar, kahramanlık, kadına ve vatana olan sevgi bu dönem ürünlerinin başlıca konularını oluşturur. Sözlü geleneğin ilk ve en önemli ürünleri destanlardır.

Türk Tarihinin Zaman çizelgesi

Türk tarihinin zaman çizelgesi, Türkiye ve ondan önce kurulmuş devletlerde politik olaylar, bölgesel değişimler ve önemli yasal değişiklikleri içeren bir çizelgedir. Bu çizelgeden başka Türkiye tarihi, Osmanlı padişahları listesi ve Türkiye cumhurbaşkanları listelerine bakabilirsiniz.

Türk Dili

Türk dili, Ural-Altay dil grubuna dahil olup, Moğol, Tunguz, Kore ve Japon dillerinin de yer aldığı Altay dilleri ailesi veya Altay dilleri topluluğuna mensuptur. Yapı bakımından Altay dilleri ailesine giren bütün dillerde olduğu gibi, Türkçe de eklemeli (mülâsık = yapışkan) dillerdendir.

Modern Türk Heykeli

İslamın sureti yasaklaması nedeniyle, Türklerin Müslüman olmasından-sonra heykel, hemen hiç el atılmayan bir sanat dalı olmuştu. Bu konudaki etkinlikler mezar taşlarındaki ve kervansaray, medrese gibi yapıların taçkapılannın çevresindeki kabartmalarla, başta camiler olmak üzere dinsel yapıların cümle kapısı ve mihrap nişlerindekı, minare şerefelerinin altlarındaki, tromp, sütun başlığı, minber, pencere şebekesi gibi yapı öğelerindeki mukar-naslar ve oymalarla sınırlı kaldı.

Müslüman Türk Devletleri

İtil Bulgarlarından sonra ilk Müslüman Türk devletleri, Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklular'dı. Karahanlılar, 944 yılında, İslamı resmî din olarak kabul etti. Karahanlılar arasında İslâm dîninin yayıcısı, Abdülkerim Satuk Buğra Han'ın oğlu Musa Baytaş oldu.

Delhi Türk Sultanlığı

Hindistan’daki, Müslüman Gurlu Devletinin komutanlarından Kutbeddin Aybeg tarafından Delhi’de kurulan Türk devleti. Bu devlete; Mu’izzîler, Halacîler, Tuğluklar ve Seyyîdler olmak üzere dört Türk sülâlesi, birbiri arkasından hâkim oldular.

Kanun-i Esasi Maddeleri

1876 KANUNİ ESASİMemaliki Devleti OsmaniyeMadde 1 - Devleti Osmaniye memalik ve kıtaatı hazırayı ve eyalatı mümtazeyi muhtevi ve yekvücud olmakla hiçbir zamanda hiçbir sebeble tefrik kabul etmez. Madde 2 - Devleti Osmaniyenin payitahtı İstanbul şehridir ve şehri mezkurun sair bilâdı Osmaniyeden ayrı olarak bir gûne imtiyaz ve muafiyeti yoktur.

Kadızade-i Rumi

Kadızade-i Rumi matematik, astronomi ve Hanefi mezhebi fıkıh alimi. İsmi, Musa Paşa bin Mehmed bin Kadı Mahmud Efendidir. Dedesi Mahmud Efendi, uzun zaman Bursa kadılığı yapması sebebiyle Koca Kadı adıyla tanınmıştı. Babası Mehmed Efendi de genç yaşta Bursa kadılığına getirildi. Fakat kısa bir süre sonra vefat etti. ailenin büyük oğlu olması hasebiyle, adının sonuna paşa kelimesi eklenerek, Musa Paşa denilen Kadızade’ye, Selahaddin lakabı verildi. Dede ve babasına nisbetle Kadızade, Anado

Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş Savaşı, I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun Müttefik devletlerince işgali sonucunda Misak-ı Milli sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için girişilen çok cepheli siyasi ve askeri mücadelenin adıdır. Ayrıca İstiklal Harbi ya da Milli Mücadele olarak da bilinir.

İslami Dönem Türk Tarihi

Uygur devletinin 840'ta yıkılması üzerine Karluk yabgusu, kendisini bozkırlar hakiminin kanuni halefi ilan ederek Karahanlılar Devleti'ni kurdu. Karahanlılar devri, Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası sayılır çünkü Karahanlı hükümdarı Saltuk Buğra Han zamanında İslamiyet resmi din olarak kabul edilmiştir.

Türk Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş Savaşı (İstiklal Harbi), 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşı kazanan devletlerce paylaşılmasına karşı Türk ulusunun verdiği mücadeledir.

Türk El Sanatları

İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak örtünmek ve korunmak amacı ile ilk örneklerini vermiştir Daha sonra gelişerek çevre şartlarına göre değişimler gösteren el sanatları, ortaya çıktığı toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtır hale gelerek "geleneksel" vasfı kazanmıştır

Türk Alfabesi

01 Kasım 1928 tarihinde kabul edilmiş olan Latin kökenli Türk alfabesinde yer alan 29 harf şu biçimde sıralanmıştır: Aa, Bb, Cc, Çç, Dd, Ee, Ff, Gg, Ğğ, Hh, İi, Iı, Jj, Kk, LI, Mm, Nn, Oo, Öö, Pp, Rr, Ss, Şş, Tt, Uu, Üü, Vv, Yy, Zz Latin kökenli Türk alfabesi sesleri gösteren, yani sesçil bir alfabedir ve sözcüklerin ön sıradan (ince) ya da art sıradan (kalın)

Bursa Türk-İslam Eserleri Müzesi

İlk Osmanlı medreselerinden olan Yeşil Medrese, Sultaniye Medresesi diye de adlandırılır. 1414-1424 yılları arasında Yeşil külliyesi içinde I. Mehmed'in (Çelebi) emri ile mimar Hacı İvaz tarafından yaptırılmıştır. Plan itibarıyla Anadolu Selçuklularının açık avlulu (eyvanlı) medreselerinin bir devamıdır. Yapı malzemesi olarak moloz ve kesme taş ile tuğla kullanılmıştır. Yıldız tonoz ile örtülü giriş eyvanından sivri kemerli bir kapı ve revaklı avluya girilir. Avluyu üç taraftan çeviren revak

Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi

TÜRK İSLÂM ESERLERİ MÜZESİ, Eserler Selimiye Camisi avlusu içinde bulunan Dar-ül Tedris Medresesinde 14 odada sergilenmektedir. Pehlivanlar Odası: Kırkpınar güreşlerinde baş pehlivan olmuş güreşçiler ile Kırkpınar ağalarının resimleri sergilenmektedir. Ayrıca mankenler üzerinde bir güreşçi ve Kırkpınar ağası canlandırılmıştır. Tekke Eşyaları Odası: Müzenin en önemli odalarından biridir. Tekkeler kapatıldıktan sonra bir araya getirilen eşyaların sergilendiği odadır. Duvarlarda asılı olarak

Türk Süsleme Sanatları

Türk Süsleme Sanatları. Süsleme sanatları yüzyıllar boyu geleneksel Türk Kültür ve Sanatı’nın önemli bir bölümünü oluşturmuştur. Orta Asya'dan Anadolu'ya taşınan süsleme sanatları, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde büyük önem kazanmış ve yüzyılların birikimi ile Cumhuriyet dönemine ulaşmıştır.

Türk Edebiyatı

Türkler'in tarih boyunca oluşturdukları sözlü ve yazılı edebiyat geleneğini ve bu geleneğin ürünlerini içerir. Türk edebiyatı tarihsel gelişimi içinde üç ana bölümde incelenmektedir: İslamlık'tan önceki Türk edebiyatı, İslam uygarlığı etkisinde gelişen Türk edebiyatı, batı uygarlığı etkisinde gelişen Türk edebiyatı. Bu sınıflandırma Türkler'in girdikleri din ve kültür çevrelerinin belirleyici etkisi göz önüne alınarak yapılmıştır.

Türk Bayrağı

Bakanlar Kurulunun, 25 Ocak 1985 tarih ve 85/9034 nolu Türk Bayrağı Tüzüğü kararının 4. maddesinde, bayrağın boyutları şöyle belirlenmiştir

Türk Evi

I. BÖLÜMTÜRK EVİNİN TARİHİ GELİŞİMİ , TANIMA VE YAYILMA ALANLARISon arkeolojik araştırmalar Orta Asya kültürlerinin M.Ö.

İbn-i Arabşah

fıkıh, târih ve edebiyât âlimi. 1389 (H. 791) senesinde Dımaşk’ta (Şam’da) doğdu.

Türk Hukuk Tarihi

Bilinen ilk Türk Devleti'nden bu yana Turk Milleti'nin Hukuk Duzeni ile ilgili bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Polder (hollanda dilinde "set çekilmiş toprak" anlamında). Irmak veya deniz sularının basmasını önlemek için setle çevrilmiş, sonra da akaçlanarak değerlendirilmiş bölge.

Tekalif-i Milliye Emirleri

Tekalif-i Milliye Emirleri (Ulusal Vergi Emirleri)Mustafa Kemal Başkomutanlık Kanunu'nun kendisine tanıdığı yasa yapma yetkisini kullanarak 7-8 Ağustos 1921'de, halkı maddi ve manevi bütün kaynaklarıyla Ulusal Mücadele'ye katılmaya çağıran "Tekalif-i Milliye Emirleri"ni yayınladı. On ayrı metinden oluşan bu emirler uygulanmadığı takdirde etkili olamazdı.

Eski Türk Edebiyatı

13. yüzyıldan sonra Türk cemiyet hayatında çeşitli zümre ve çevrelerin teşekkülü, değişik edebî mahsullerin ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Saray, konak, medrese çevrelerinde ve bunlara yakın topluluklarda okumuşlara mahsus yeni bir edebiyat doğmaya başlamıştı.

Türk Mukavemet Teşkilatı

1 Nisan 1955'te faaliyete geçen ve Türklere saldırmaya başlayan, Türk köylerini yakıp yıkan, EOKA tedhiş örgütüne karşı, Türk halkının savunmasını yapacak bir örgütlenme gereksinimini duyan Kıbrıs Türkleri, önceleri çeşitli mukavemet grupları oluşturmuştur. Bunlar arsında en etkili olanı Volkan'dır. Ancak, dağınık, küçük ve eğitimsiz olan bu mukavemet gruplarının askeri bir yapıya sahip EOKA karşısında, Türk halkının savunmasını yapması mümkün olmamıştır.

Türk Silahlı Kuvvetleri

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye Cumhuriyeti devletini içten ve dıştan gelebilecek olan tehditlere karşı savunma vazifesini üstlenmiş olan silahlı Devlet kuvvetidir. Yaptırım gücünü, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndan alır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'ki Kıbrıs adasının kuzeyinde kurulu devlet. KKTC 1983 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından tanınmayan devletin başkenti Lefkoşa'dır.

Türk Devrimleri

Türk devrimlerinin en özlü ifadesini Atatürk'ün şu sözlerinde buluruz:"Uçurumun kenarında yıkık bir ülke… Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar… Yıllarca süren savaş…. Ondan sonra içerde ve dışarda saygı ile tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet… Ve bunları başarmak için arasız inkılaplar… İşte Türk inkılaplarının kısa bir deyimi…"Atatürk'ün açıkladığı gibi, Türk milleti eriştiği devrim hareketinde yaptığı hamleler ve yenilikler sayesinde bütün gelenek ve görenekleriyle çürümüş bir toplum d

Türk Alfabesinin Kabulü

Türk Alfabesinin Kabulü, 1 Kasım 1928'de, yapılan Harf Devrimi ile, Latin alfabesi temel alınarak oluşturulan harfler, "Türk harfleri" adıyla 1353 Sayılı Kanunla kabul edilmiştir. Yazı dilinde kullanılan Arap harflerinin yerine Türk harflerinin alınmasını ifade eden Harf Devrimi yapılmıştır.

Türk - İslam Bilginleri

Biruni: Astronomi ve Matematik Dehası Al Biruni (Abu?l-Rayhan Muhhamed ibn Ahmad Al- Biruni) 973 yılında şimdi Khiva olarak bilinen şehirde, Özbekistan?da doğdu. İlk öğrenimini yunanlu bir bilginden aldı. Tanınmış ve seçkin bir aileden gelen Harezm'li matematikçi ve gökbilimci biri tarafından evlat edinilen el-Biruni ilk çalışmalarını bu alimin yanında yaptı.

İbn-i Firnas

Orta Çağda Avrupa'nın tersine İslâm dünyasında ilme çok itibar ediliyor, bilginler saygıyla karşılanıyor ve teşvik görüyorlardı. Ülkede modern hastaneler, sağlık yuvaları ve üniversiteler kurulmuştu. Bu irfan yuvalarına gelen her dilden, dinden, renkten ve bölgeden öğrenciler ücretsiz eğitim ve öğretim görüyorlardı.

Türk Atasözleri - T

Tabağa sorarsan dünyada fena koku olmaz.Tabak sevdiği deriyi yerden yere çalarmış.Tabancanın dolusu bir kişiyi boşu kırk kişiyi korkutur.

Türk Tarihinde Göç Hareketleri

Türklerin göç hareketleri, ilkçağlarda başladı, ortaçağların sonlarına kadar sürdü. Bu dönem içinde bir çok Türk boyları, Orta Asya'dan Hindistan, Uzakdoğu, Orta Avrupa ülkelerine göç ettiler. Bu göçler sonunda birçok Türk devleti kuruldu.

Müslüman Türk Devletlerinde Divan

Müslüman Türk Devletlerinde DîvânBüyük Selçuklu Devletinde merkezde veya hükümdârların bulundukları yerlerde umûmî devlet işlerini yürüten ve Dîvân-ı Sultân adı verilen büyük bir dîvân vardı. Bundan başka, merkezde devletin mâlî, askerî, adlî, muharrerât gibi işlerini yürüten ikinci derecede dîvânlar vardı.

Hazine-i Evrak

Hazine-i Evrak

Türk Ocakları

Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet döneminde faaliyet gösteren Türk kültür dernekleri. İlk defa 1912 yılında kuruldu. Yirminci asrın başlarında Osmanlı Devleti içinde yaşayan azınlıklar, devlete karşı birtakım bölücü faaliyetlere giriştiler.

Türk Boyları

Türklerin ilk göçler bazen kesintiye uğrasa da yüzlerce yıl devam etti. İÖ 1700'lü yıllarda Sayan Dağları'nın güney batısından Altay ve Tanrı Dağları'na doğru bir göç oldu. Kuzey Çin ve bugünkü Moğolistan'daki Türklerin varlığı ise daha gerilere, Neolitik Çağ'a kadar gider.

İbn-i Kemal Paşa

İbn-i Kemal Paşa On beşinci ve on altıncı asırda yetişmiş olan Osmanlı âlimlerinin en meşhûrlarından. İsmi, Ahmed bin Süleymân bin Kemâl Paşadır. Lakabı Şemseddîn’dir.

İdris-i Bitlisi

Osmanlı tarihçisi ve devlet adamı. Bitlis’de doğdu. Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. Babası Hüsâmeddîn Ali Bitlisî, Ahmed-i Yesevî yoluna mensûb veya Dede Ömer Rûşenî’nin talebelerinden olup, uzun zaman Akkoyunlu sultânı Uzun Hasan’ın dîvânında nişancılık yapmıştır. İdrîs-i Bitlisî, Kânûni Sultan Süleymân Hân’ın tahta çıktığı 1520 (H. 926) târihinde İstanbul’da vefât etti. Eyyûb Sultan’da İdrîs köşkü civarında Bülbül deresi tarafında bir set üzerine defnedildi.

Türk Standartları Enstitüsü

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) standartlar yapmak amacıyla 1960 yılında kurulmuştur. Uluslararası Standartlar Teşkilatı'na (ISO) 1955 üye olmuştur.

Türk Tarih Kurumu

Türk Tarih Kurumu, Türk tarihinin ilk kaynaklardan araştırılması amacıyla Atatürk’ün direktifiyle 1931 yılında kurulan araştırma kurumudur. 21 Eylül 1940 gün ve 2/14556 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesiyle kamu yararına çalışan dernekler arasına alınan Türk Tarih Kurumu, 11 Ağustos 1983 gün ve 2876[1] sayılı yasa ile T.C. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na bağlı bir kuruluş durumuna gelmiştir.

Türk-İslam Devletleri

Türk-İslam devletleri Türklerin İslamiyeti kabul ettikten sonra kurdukları devletlerdir. İtil Bulgarlarından sonra ilk Müslüman Türk devletleri, Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklular'dı. Karahanlılar, 944 yılında, Selçuklular, Türk-İslam devletlerinin en büyüklerindendir. Oğuzların Üçoklar kolunun, Kınık boyuna mensupturlar. 10. yüzyılın sonu ile 11. yüzyılın başlarında İslamı kabul ettiler.

Adem-i Merkeziyetçilik

ADEM-İ MERKEZİYETÇİLİK;Alm. Dezentralisationismus, Fr. Décentralisationism, İng.

Fecr-i Ati Edebiyatı

Fecr-i Ati Edebiyatı İkinci Meşrutiyetten (1908) sonra, 20-30 yaşlarındaki genç edebiyatçıların kurduğu bir topluluk. Fecr-i ati, gerçekten bir edebi akım hüviyetini alamamış, ancakdevrin genç edebiyatçıları tarafından yapılan bir kaç toplantıdan ibaret kalmıştır.

Türk Televizyonunun Unutulmaz Anları

*Güner Ümit'in kadın kılığında Turnike sunması... * Fatma Girik'in Söz Fato'da programında ilk tükürüşü... * Medyum Memiş'in Medyum Keto'ya giriştiği saniyeler... * Yıldo'nun Süpermen kılığında Turnike sunması... *Sadettin Teksoy'un kutuplarda kıbleyi arayıp namaz kılması...

Hatem-i Tai

Hatem-i Tai cömertliğiyle Ünlü Arap şairi ve kabile reisi. Altıncı yüzyılın sonunda, yedinci yüzyılın başında yaşamıştır. İsmi Abdullah bin Sa’d’dır. Çok cömert olduğu için “Hatem”, Tayy kabilesinin reisi olduğu için “Tai” lakabı verilmiştir. Çok cömert idi. Kabilesinin yerleşmiş olduğu yerin etrafındaki tepelere ateş yaktırarak, yolunu şaşıranların kendisine gelip misafir olmasını sağlardı. “Hayra verilen mal, israf olmaz.” derdi. Peygamberimizin devrine yetişmiş, ancak peygamberli

Türk Kadını Ve Menopoz

Bir ilaç firması tarafından 43-58 yaşları arasındaki 1007 kadınla yapılan “Türk Kadınları ve Menopoz Araştırması”, kadınların menopozun nedenini bilmediğini ortaya koydu.

İbn-i Haldun

İbn-i Haldun büyük İslâm tarihçisi, kırâat ve fıkıh alimi, devlet adamı, sosyolog. İsmi, Abdurrahmân bin Muhammed Hadramî, künyesi Ebû Zeyd, lakabı Veliyyüddîn’dir. Aslen Yemen’in Hadramut şehrinden olduğu için Hadramî, âilesi Tunus’a hicret etmeden önce Endülüs’ün İşbiliyye şehrinde oturduklarından İşbilî isimleriyle de anıldı.

Mevlana Muhammed Celaleddin-i Rumi

Mevlâna, 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan Ülkesi'nin Belh şehrinde doğmuştur. Mevlâna'nın babası Belh Şehrinin ileri gelenlerinden olup, sağlığında "Bilginlerin Sultâni" unvanını almış olan Hüseyin Hatibî oğlu Bahâeddin Veled'tir. Annesi ise Belh Emiri Rükneddin'in kızı Mümine Hatundur. Sultânü'

Mekteb-i Mülkiye

Siyasal Bilgiler Fakültesi, diğer bir deyişle Mülkiye Türkiye’de, maliye, iktisat, kamu yönetimi, işletme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ve uluslararası ilişkiler alanında yüksek öğrenim sağlayan en köklü kurumdur.Mülkiye'nin kuruluşu ve gelişmesi yüz yıldan uzun süredir devam etmekte olan ülkemizin modernleşme ve batılılaşma hareketiyle yakından ilgilidir.

Gök Türk İmparatorluğu

Göktürkler veya Kök-Türkler Orta Asya ve Çin'de yaşamış eski bir Türk toplumuydu. Göktürkler inanç ve düşünce yapılarına göre Göktanrı (Tanrı veya Tengri) tarafından devlet kurma görevinin kendilerine verildiğine inanmakta ve bu doğrultuda hareket etmektedirler. Bu yüzden kendilerini Göktürk olarak tanımlamışlardırlar. Türk adı ilk kez Göktürkler dönemine ait Orhun Yazıtları'nda geçmektedir.

Medine-i Münevvere

Medine-i Münevvere Arabistan Yarımadasında, Hicaz bölgesinde bulunan Ünlü iki mübarek şehirden biri; İslam Devletinin ilk başşehri. Hicaz'da bulunan ikinci mübarek şehir Mekke'dir. İkisine beraber “Haremeyn” ve “Hicaz”da denir. Son Peygamber hazret-i Muhammed Mekke'den çıkarak Medine'ye hicret etmiş, burada ilk İslam Devletini kurmuştur. Peygamberimizin kabr-i şerifleri ve Mescid-i Nebi de bu şehirde bulunmaktadır. Bu sebeplerden dolayı Medine-i münevvere yani nurlanmış şehir ismiyle anıl

Türk-Yunan Cephesi

Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın kaderini tayin eden cephe. Düzenli ordunun kurulmasıyla Yunanlılara karşı savaşılmıştır.

Anadolu Ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Mondros Mütarekesinden sonra Anadolunun ve Rumelinin çeşitli şehirlerinde, işgallere karşı kurulan milli cemiyetlerin Sivas Kongresinde birleştirilmesinden sonra oluşan yeni cemiyete verilen isim (07 Eylül 1919).

Atatürk'ün Türk Gençliğine Hitabesi

Atatürk'ün Türk Gençliğine Hitabesi (Ey Türk Gençliği) Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından 20 Ekim 1927 tarihinde Nutuk'un sonunda Türk Gençliği'ne yönelik yaptığı konuşmadır.

Türk Edebiyatında Sembolizm

Bu anlayışın ilk uygulayıcısı Cenap Şahabettin’dir. Ancak bu akımın en başarılı örneklerini veren şairimiz Ahmet Haşim’dir. Kimi yönleriyle Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi şairler de bu akımın izlerini taşırlar.

Türk Edebiyatına Toplu Bakış

Türk medeniyeti tarihinde, İslâmlığın kabul edilmesinden önceki devre, İslâm medeniyetinin etkisi altında olan devre ve Batı medeniyetine yönelme devresi başlıca bölüm devreleridir. Bu bölüm devreleri, Türk edebiyatı tarihinde de kendini göstermiştir. Buna göre, Türk edebiyatı tarihi, başlıca üç devreye ayrılır:

Asakir-i Mansure-i Mühammediye

1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması üzerine Mahmud II. nin emriyle kurulan asker teşkilâtı...

Rub'-i Daire

Rub'-i daire namaz vakitlerinin hesaplanmasında, yükseklik ölçülmesinde ve bazı trigonometrik hesapların yapılmasında kullanılan el aleti. Geometrik şekillerden ibaret olup, dörtte bir daire şeklinde tahta üzerine işlendiği için buna rubutahtası (rub'-ı daire tahtası) da denir. İslamiyetin beş şartından biri, beş vakit namaz kılmaktır. Namazın şartlarından biri de namazı vaktinde kılmaktır: Sabah namazının vakti, ufkun doğu tarafından “fecr-i sadık” denilen beyazlığın başlamasının görü

Safiyyüddin-i Erdebili

Safiyyüddin-i Erdebili evliyanın büyüklerinden. İsmi, İshak bin Cibril bin Ebi Bekr'dir. 1252 (H.650)de Erdebil'de doğdu. Babasının Hoca Kemaleddin Arabşah'ın oğlu olduğu söylenir. Soyu hazret-i Ali'ye kadar çıktığı iddia edilirse de, hiçbir mesnedi olmayıp rivayete bağlıdır. Safiyyüddin lakabı ile tanınır ve Erdebili diye de bilinir. 1335 (H.735) senesinde vefat etti. Erdebil'deki türbesine defnedildi. Safiyyüddin-i Erdebili, küçük yaşta babasını kaybetti. Çocuk yaşta din bilgilerini

İrade-i Milliye

İrade-i milliye, 14 eylül 1919 yılında Sivas’da yayınlanmaya başlayan bir gazetedir. Başından sonuna kadar Milli Mücadele’nin yanında olmuş, vatansever gazetelerden biridir. haftada iki kez yayınlanan bu gazete, ilk sayısında Milli Mücadele’nin gerekçelerini yayınlamıştır. 14 eylül 1919’da

Tavaif-i Müluk

Tavaif-i Müluk Endülüs ve Anadolu'da kurulan Müslüman şehir ve bölge devletlerinin adı. Tavaif-i Müluk, Osmanlıca bir terkip olup, beyler topluluğu manasındadır. Endülüs'te Tavaif-i Müluk: İspanya'da Endülüs Emevi Devleti çökünce, bölgede çok sayıda mahalli hanedanlar ortaya çıkıp, bulundukları mevkiye hakim oldular. Bunların çoğu şehir devleti vasfındaydı. Eftasiler, Endülüs'ün güney batısındaki geniş bölgelere hakim oldular. Bu hanedanlar, Emevilerin idaresi altındaki toplulukların v

Çağdaş Kırım Türk Edebiyatı

On sekizinci asra kadar Osmanlı tesiri altında gelişen Kırım Türkçesi ve Edebiyatı, Kırım'ın Rusya'ya ilhakıyla gittikçe zayıflar. Bu dönemde Kırım Türkleriyle Osmanlı Türkleri arasındaki siyasi, edebi ve medeni bağlar tamamen kopar.

Türk Tarih Tezi

Türk Tarih Tezi, 1930'lu yıllarda Türkiye'de ortaya atılan ulusçu tarih yorumu. Osmanlı tarih yazımının mirası olan İslam merkezli tarih yorumlarına ve Avrupa merkezli tarih yorumlarına karşı alternatif bir ulusçu yorum geliştirilmesi amacıyla 1930'larda ortaya atılmıştır.

Türk Sanayicileri Ve İşadamları Derneği

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Alm. Gesellschaft der Türkischen Industrieller Und Arbeitgeber, Fr. Association des Industriels Turcs et des Hommes d'Affaires, İng. Turkish Industrialists' and Businessmen's Association. Türk sanayici ve işadamlarının 1971 senesinde İstanbul'da kurdukları dernek.

Türk Müziği Tarihi

Türk Müziği Tarihi denilince, yukarıda adlarını andığımız tüm türlerin ve bu türlerle ilgili besteciden kurumlara kadar tüm olguların ele alındığı bir tarih anlaşılmalıdır.

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti, Tarihte ilk Türk Cumhuriyeti 31 Ağustos 1913’te Batı Trakya’da kurulmuştur. Garbi Trakya Müstakil Hükümeti adıyla da anılan bu Türk Cumhuriyeti Devleti’ni, hem Yunanistan hem de Bulgaristan tanır. Kuvay-ı Milliye tabiri ilk defa Batı Trakya mücadelesinde kullanılır.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı daha önce muhtelif tarihlerde kurulmuş olan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıflarının birleştirilmesi ile kurulmuştur.

Türk Denizcilik DonanmaTarihi

Mazisi insanlık tarihi kadar eski olan Türklerin denizle ilk tanışmaları 11´nci yüzyılda olmuştur. Türklerin Anadolu´ya gelişlerinden 10 yıl...

1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanı

II. Abdülhamid döneminin sonunda, 23 Temmuz 1908'de II. Meşrutiyet'in ilanıyla, aynı yılın Kasım ve Aralık aylarında mebus seçimi yapıldı. Ahrar Fırkası ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin katıldığı seçimlerde, İttihat ve Terakki

1914-1918 Osmanlı Meclis-i Mebusanı

Babıali Baskını sonrası şartlarında, 1914'de tek parti düzeninde seçime gidilmiş ve 5. Meclis-i Mebusan üyeliklerinin tamamını İttihat ve Terakki elde etmiştir. Bu Meclis 1. Dünya Savaşı boyunca bu haliyle faaliyetlerde bulundu.

Almanyalı Türk Yazarlar Listesi

Almanyalı Türk yazarlar ya da Almanya Türkü yazarlar, yazdıkları eserlerin Alman-türk edebiyatına sayılabilen yazarlardır. Bunların çoğu Almanca konuşulan ülkelere göçmüş Türk ailelerin bu ülkelerde yetişmiş çocuklarıdır.== Almanca yazanlar ===== A ===*Ayşegül Acevit; Anlatıcı, gazeteci*Ülkü Akbaba; Tiyatro senaryosu yazarı, dramacı*Fatih Akın; Film senaryo yazarı (''Solino'', ''Duvara karşı'', ''Crossing the Bridge: The Sound of Istanbul'')*Bülent Akıncı; Film senaryo yazarı*Sinan Akkuş; Film s

Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı

=== I. Ulusal Mimarlık Akımı ===1908 yılında ilan edilen II. Meşrutiyet ile birlikte gelişme gösteren milliyetçilik eğilimleri mimarlıkta yeni arayışlara yol açmıştır.

Elviye-i Selâse

Elviye-i Selâse, “Üç Liva” ya da “Üç Sancak” anlamına gelir. Kars, Ardahan ve Batum Sancakları hakkında kullanılan eski bir tabirdir.

Kamûs-ı Türkî

Kamûs-ı Türkî Şemseddin Sami tarafından yazılıp, ilk baskısı 1901 tarihinde İkdam gazetesi tarafından yapılan Türkçe sözlük.

Milli Türk Talebe Birliği

Millî Türk Talebe Birliği şu anlamlara gelebilir:

Türk-Ermeni Cephesi

Türk Ermeni Cephesi veya Doğu Cephesi olarak adlandırılan bu cephede Milli kuvvetlerlerle merkezi Erivan olan Demokratik Ermeni Cumhuriyeti ile yapılmışdır. Sonucunda Gümrü anlaşması sağlanmışdır.==Geçmişi==Ermeni sorununun uluslararası bir sorun haline gelmesi, Rusların Berlin Antlaşmasına Ermenilerle ilişkili olarak hüküm koydurmasıyla başlamıştır.

Türk-Fransız Cephesi

Türk-Fransız Cephesi veya Güney Cephesi Kurtuluş Savaşı Milli kuvvetlerin Fransız lejoner birliklerine (Fransız, Cezair ve Ermeni Askerlerinden oluşan) karşı verdikleri savaşı kapsamaktadır.

Türk-Roma İlişkileri

Romalılar`ın Anadolu`ya hakim olmasından sonra da Anadolu`ya yönelik Türk akınlarının belirli aralıklarla ve devrin siyasi gelişmelerine paralel olarak devam ettiği görülmektedir. Nitekim Anadolu`ya yönelik Türk akınlarının ve bilhassa Doğu Anadolu ile Kafkasya`yı Yurt edinme çabalarının İslamiyetten önce tekrar başladığı dikkati çekicidir. M.Ö. 1000-1500 yılları arasında Karadeniz`in kuzeyindeki Kıpçak Bozkırı, Asya kökenli milletlerin yerleştikleri alan olmuştur. Bunların çoğu, Saka Türkle

Türk Bayrağı Ile Ilgili Söylenceler

Türk Bayrağı`nın Tarihi

Türk Dili Grameri

Türkçe dil bilgisi veya dilbilgisi,veya 88 Türkçeyi meydana getiren ses, kelime yapılışı, kelime hazinesi, anlam değişmeleri, cümle kuruluşu ve yapısı gibi öğeleri inceleyip kurallara bağlayan bilimdir. Yazılı metinlere göre en eski Türkçe 6-10. yy.

Türk Donanması

==Tarihçe=====Kuruluşu===Türk Deniz Kuvvetleri, Osmanlı Devleti`nden miras olarak sadece harekat imkan ve kabiliyeti son derece sınırlı, az sayıda gemi devralmıştır. Bu gemilerin önemli bir kısmı İstiklal Harbi süresince Haliç`te enterne edilmiş; Haliç trafiğini aksatabileceği düşüncesiyle, Kontrol komisyonunun talebiyle İzmit`e gönderilen Yavuz muharebe kruvazörü, İstiklal Harbi sırasında İngilizler tarafından İzmit`ten Tuzla`ya çekilmiştir. Mudanya Mütarekesi`nin 11 Ekim 1922 tarihinde imzalan

Türk Hava Yolları

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ya da kısaca THY, Türkiye'nin ulusal havayolu şirketi yani bayrak taşıyıcısıdır. THY'nin merkezi Atatürk Havalimanı'ndadır. Ayrıca Ankara'da, Esenboğa Uluslararası Havalimanı'nda da bir hub'ı bulunmaktadır. Türk Hava Yolları'nın uçuş ağı Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu, Kuzey Afrika, Güney Afrika , Kuzey ve Güney Amerika'ya kadar uzanmaktadır.

Türk Hava Yolları Uçuş 1476

Türk Hava Yolları Uçuş 1476 (Uçuş numarası: TK1476, kuyruk tescili: TC-JET) 3 Ekim 2006'da Yunan hava sahasında Hakan Ekinci tarafından kaçırılmış olan Türk Hava Yolları'na ait uçuştur. Yunan ve İtalyan F-16 jetleri uçağa Brindisi, İtalya'ya inene kadar eşlik etmişlerdir.

Türk Mitolojisi (anlam Ayrım)

Türk Mitolojisi ile aşağıdakilerden biri kastedilmiş olabilir:

Türk Polis Teşkilatı

Polis tarihi Türk tarihi ile başlamıştır. Tarih boyunca çeşitli devlet kurmuş olan Türkler kamu düzeni ve güvenliğini ulusal savunma ile birlikte yürütmüşlerdir.

Türk Telekom (şirket)

Türk Telekomünikasyon A.Ş., 24 Nisan 1995'te PTT'nin telekomünikasyon ve posta hizmetlerinin birbirinden ayrılması sonucunda, Türkiye'ye telefon hizmetlerini sunmak amacıyla devlet tarafından kurulmuş telekomünikasyon şirketi. 2005 yılı Kasım ayında özelleştirme kapsamında şirketin %55 hissesi Lübnan kökenli Oger Telecom'a 21 yıllığına devredilmiştir.

Türk Tiyatrosu Tarihi

Türk Tiyatrosu Tarihi kökleri tarihin çok eski yıllarına dayanır. Ritüellerden başlayan Şaman törenlerinden kaynak bulan Türk Tiyatrosu Tarihi ilginç inceleme alanlarından biridir.

Türk Yurtları

Türk Yurtları; 1990-1993 yılları arasında Ankara`da yayımlanmış olan bilim, kültür ve siyaset dergisidir. Dergi üç ayda bir yayımlanmıştır.<br />

Türk Askerî Tarihi

Türk askerî tarihi dörtbin yıl öncesinden günümüze kadar süren dönem içinde ilk Türklerden günümüzdeki Türk Silahlı Kuvvetleri`ne kadarki askerî yapılanmayı ve savaşları içine alır. Türklerdeki askerî düzen siyasî düzen ile iç içe geçmiş ve tarih boyunca birlikte gelişmiştir. Orta Asya`da başlayan bu tarih tüm anakaralara yayılarak süregelmiştir.

Türk Dili Tartışmaları

Türkiye`de dil devrimi resmi olarak cumhuriyete paralel gelişti. Cumhuriyet`in kurucusu Atatürk bizzat bu işe girişti. Türk Dili Tetkik Cemiyeti sonra Türk Dil Kurumu ile dil devrimini kurumsal hale getirdi.

Wi-Max

WiMAX (İngilizce'den Worldwide Interoperability for Microwave Access), IEEE 802.16 standartlarını kullanan aletler için bir sertifika işaretidir. IEEE 802.16, IEEE 802'nin 16 nolu kolu olup kablosuz hızlı internet erişimi için öngörülmüştür.

Ünlü Türk Masonlar

Mason olduğu bilinen Türk ünlüler

Cenubi Garbi Kafkas Hükûmet-i Cumhuriyesi

Cenubi Garbi Kafkas Hükümeti Cumhuriyesi, Mondros Mütarekesi`nden sonra, Doğu Anadolu`da kurulan bir yerel hükümettir.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, dini, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri gerçekleştirmek ve Almanya genelinde kendisine bağlı derneklerin bu alandaki faaliyetlerini koordine etmek amacıyla 05.07.1984 tarihinde kuruldu. DİTİB kısa adıyla bilinen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, 230 dernekle kurulmuş olmasına rağmen gelişmeye devam etmiş, günümüzde 896 derneğin üst organizasyonu niteliğini almıştır.