Argun K��Nal

Argun

Argun, aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Dilaver Argün

Argun Han

Argul

Argul( أرغول ya da يرغول ) Antik Mısır uygarlığında da rastlanan Mısır kökenli üflemeli bir çalgı. (Filistin'de ve İsrail'de yaygın olan adıyla yargul). Türkçe'de de Çifte, Argun, Argul, Kargın ya da Zambır gibi çeşitli adlara sahiptir. Mısırda geleneksel...

Çifte

Geleneksel / yerel müziğin üflemeli çalgılarındandır. Yan yana iki kamış borunun bağlanmasıyla yapılmaktadır. Her iki kamışında uç kısımlarında ses veren iki küçük kamış eklenmektedir. Bu iki kamış ağız boşluğuna alınarak aynı anda hava üflenerek çalınmak...

Gal Han

Gal Han - Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde Ateş Tanrısı. Ateşin ve ocağın devamlılığını sağlar. Al/Hal inancı ile bağlantılıdır. Moğol kökenli bir kavramdır. Türklerdeki Al (Hal) Ana’nın karşılığı olarak düşünülebilir. Tehlikeli ve zaman zaman kızıp ya...

Argun Nehri (Kafkasya)

Argun Nehri (Rusça: Аргу́н; Çeçence: Orga; Gürcüce: არღუნი Arguni), Rusya ve Gürcistan arasında bulunan bir nehirdir. Nehrin uzunluğu 148 km olup Terek

Kaldaz

Kaldaz Hanım, Türk ve Altay mitolojisinde Ateş Tanrıçası. Başka bir görüşe göre mal (sığır) ve büyükbaş hayvanların koruyucusudur. Emrindeki olan canlılara ''Kaldazın'' adı verilir.

Monatomik

monatomik "tek atom" anlamına gelen, "mono" ve "atomik" sözcüklerinden türetilen bir terimdir. Genellikle gazlar için kullanılır. Bir monatomik gaz, atomları birbiri ile bağlı olmayan gaz şeklinde tarif edilir.

Argon florohidrür

Argon florohidrür (HArF), kimyasal element argonun bilinen tek nötr bileşiğidir.