Bürokrasi

Bir toplumda tabandan yukarıya doğru çıktıkça daralan bir yapı içinde örgütlenmiş olan, kişisel olmayan genel kurallar ve işleyiş ilkelerine göre çalışan profesyonel gönüllüler grubu.

Bir toplumda tabandan yukarıya doğru çıktıkça daralan bir yapı içinde örgütlenmiş olan, kişisel olmayan genel kurallar ve işleyiş ilkelerine göre çalışan profesyonel gönüllüler grubu.

Siyasi iktidarı ellerinde tutan kişilerin se­çilmiş olmalarına karşın, bürokratlar, seçil­miş değil de, bir işi yapmaya memur edilmiş, bir göreve atanmış profesyonel görevlilerdir. Bürokrasiyi belirleyen iki temel özellik, ol­dukça gelişmiş bir işbölümü ve görevlerde uzmanlaşmadır.

Çağdaş siyaset felsefesinin bürokrasiyle ilgili en temel sorusu, bürokrasiden vazge­çilip vazgeçilemeyeceği sorusudur. Çünkü, günümüz toplumlarında faaliyet alanları, ku­rumlar ve iş bölümü çok fazla arttığı için, modern toplumlar giderek artan ölçülerde bü­rokratlaşan toplumlar haline gelmişlerdir. Bundan dolayı, bazı düşününler bürokrasinin işte bu durumun sonucunda, siyasi bir ege­menlik sistemi olarak ortaya çıktığını iddia etmişlerdir. Buna göre, bürokrasi artık devle­tin işleyişindeki vazgeçilmez bir araç ol­maktan çıkıp, egemenliği elinde tutan grup haline gelir. Yine, bu durum, halk egemenli­ğinin temsilcileri olan seçilmiş milletvekilleri ile atanmış bürokratlar arasında bir karşıtlık doğurur. Bundan başka, bürokrasinin kırta­siyeciliğine, yetersizliğine ve araçlarla amaçları birbirine karıştıran yaklaşımına işaret edilmiştir.

Diğer anlamları

bürokrasi

Türkçe bürokrasi kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. bureaucracy, red tape, red tapism, officialism

bürokrasi

devlet işlerinin yürütülmesi için yapılan işlemlerin tümü.
devlet görevlileri topluluğu.
devletle ilgili işlemlerin yürütülmesinde gereksiz kural ve işlemler, kırtasiyecilik.

bürokrasi

Türkçe bürokrasi kelimesinin Fransızca karşılığı.
bureaucratie [la]

bürokrasi

Türkçe bürokrasi kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Bürokratie

bürokrasi

1 . Devletle ilgili işlerin yürütülmesinde gereksiz kural ve işlemler, kırtasiyecilik.
2 . Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yöneticiler topluluğu.
3 . Kamu yönetimi.


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.