Baba İshak

Baba İshak (Baba Resul) 13. yüzyılda Selçuklular devrinde peygamberlik iddiasında bulunan Türkmen şeyhi (Halep, Kefersud, '-Amasya 1240). Horasanlı Baba İlyas'ın müritlerindendi. Bir Müslüman şeyhinden çok, eski bir Türk şamanı (kam) hüviyetiyle meydana çıktı. Moğol istilâsı önünde Anadolu'ya gelen Türkmenlerin iktisadi zorluklar içinde bulunmalarından yararlanarak onları etrafına topladı, kendi kerametine, hattâ peygamberliğine inandırarak ayaklandırdı; sultan Gıyaseddin Keyhüsrev...

Baba İshak hakkında detaylı bilgi

Baba İshak (Baba Resul) 13. yüzyılda Selçuklular devrinde peygamberlik iddiasında bulunan Türkmen şeyhi (Halep, Kefersud, ?-Amasya 1240).

Horasanlı Baba İlyas'ın müritlerindendi. Bir Müslüman şeyhinden çok, eski bir Türk şamanı (kam) hüviyetiyle meydana çıktı. Moğol istilası önünde Anadolu'ya gelen Türkmenlerin iktisadi zorluklar içinde bulunmalarından yararlanarak onları etrafına topladı, kendi kerametine, hatta peygamberliğine inandırarak ayaklandırdı; sultan Gıyaseddin Keyhüsrev II'nin hükümdarlığı sırasında Amasya, Tokat, Sivas dolaylarında faaliyette bulunarak Selçuk devletine isyan etti ve devletin zaaf içinde olmasından yararlanarak büyük nüfuz kazandı.

Buna karşı Selçuk hükümdarı Konya'yı terk ederek bir aralık Kubadabad kasrına çekildi. Yeni bir din yayıcısı gibi etrafına kendi için canını fedaya hazır müritler toplayan Baba İshak, Mubarizüddin Armağan Şah tarafından Amasya'da kuşatıldı. Önce esir sonra da idam edildi.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Baba (anlam Ayrımı)

Baba, çocuğu olan erkektir. Ayrıca çocuğun dünyaya gelmesine etken olan kişi anlamına da gelmektedir (Biyolojik baba).

İshak Paşa Ve Kızı Hunat Gülnigar Hatun'un Oğlu Şeyh Ahmed Han-i.

İshak paşa;İshak paşa ve torunu Şeyh Ahmed Han-i;Doğu Beyazıt...

Babailik

``Baba İlyas`` ve talebesi Baba İshak Kefersudî`nin ortaya attığı bir Türk mezhebidir. Gerçekte ise bütün dinleri birleştirme iddiasıyla ortaya atılan bir dindir. Bütün dünyaya yayılarak genelleşmiştir.

Kütahya Tarihi

Kütahya ve çevresinin târihi Hititlerle başlar. Hititlerin iç savaş ile bölünüp yıkılmasından sonra Kütahya ve çevresiFrikya, sonra da Lidya devletlerinin hâkimiyeti altına girmiştir. Antik kaynaklar Kütahya’dan Yunan masal yazarıEsop’un doğduğu memleket diye ...

Hacı Bektaş

Hacı Bektaş Türk mutasavvıfıdır (1210-1271). Bektaşî tarikatının kurucusu olan Hacı Bektaş Veli, Doğu İran'da Horasan bölgesindeki Nişapur kentinde doğdu. Horasan'dan Sivas'a geldi, sonra Amasya'ya giderek Baba İshak'a mürit ve halife oldu. Bir süre Kırşehir ve Kayseri'de ...

Türkiye Selçukluları

Türklerin Anadolu'ya yerleşmesi 1071'deki Malazgirt Savaşı'ndan sonra hızlandı. Selçuklu komutanı Kutalmışoğlu Süleyman Şah Anadolu'daki fetihleri batıya yayarak 1075'te İznik'i Bizans’tan aldı ve burayı başkent yaparak bağımsızlığını ilan etti. Böylece kurulan Anadolu ...

Gıyaseddin Keyhüsrev II

Gıyâseddîn Keyhüsrev II Türkiye Selçukluları sultanı. Birinci Alaeddin Keykubad’ın büyük oğludur. 1228 yılında Atabeyi Mübârizüddîn Ertokuş’la birlikte Erzincan’a gönderildi.

Kösedağ Savaşı

Kösedağ Savaşı Anadolu Selçuklularının, Moğollara yenilmesiyle sonuçlanan ve 1 Temmuz 1243 tarihinde meydana gelen savaş. Türk-İslâm tarihinde, önemli bir dönüm

Germiyanoğulları

Kütahya ve çevresinde hüküm sürmüş bir Türk beyliği. Toprakları, doğuda Afyonkarahisar ve Denizli, batıda Gediz ve Menderes vâdilerine kadar uzanırdı.

Beyşehir

İlkçağ'da Beyşehir Gölünün de içinde olduğu bölge pisidya adıyla anilırdı. Pisidya' da Karallia olarak bilinen bir şehir adıydı.Ramsay bu konuyu şöyle değerlendirir;"Biri gölün güneydoğusunda , Trogitis gölü'ne akan suyun ağzında, diğeri güneybatısında olmak üzere ...

Durali Yılmaz

Durali Yılmaz, bir akademisyen ve yazardır.