Bagrationi Hanedanı

Bagrationi hanedanı, (Gürcüce: ბაგრატიონები, ''Bagratuni'') Bagratlılar veya Bagrati olarak da bilinir, 9. yüzyıldan 19. yüzyıl başlarına kadar Kafkasya'da hüküm sürmüş hanedan.

Bagrationi hanedanı, (Gürcüce: ბაგრატიონები, Bagratuni) Bagratlılar veya Bagrati olarak da bilinir, 9. yüzyıldan 19. yüzyıl başlarına kadar Kafkasya'da hüküm sürmüş hanedan. Bölgede daha önce hüküm süren Mamıkonlu hanedanının zayıflaması üzerine, Bagratlılar en güçlü soylu ailelerden biri oldu. Arapların 806'da, Bagratlılardan Aşot Msaker'i bölgeye vali ataması, aileyi bu topraklardaki başlıca güç durumuna getirdi. Bagratlılar, egemenliği altına girdikleri devletlerle ilişkilerinde Mamıkonlulara göre daha diplomatça davranıyorlardı. Daha sonra valiliğe getirilen Smbat (Sembat) Ablabas da (Ebu'l-Abbas) halifeye bağlılığı sürdürdü. Arapların 862'de işkhanlar işkhanı (prenslerin prensi) ilan ettiği Smbat'ın oğlu I. Aşot'un (Büyük Aşot) 885'te kral unvanını alması, hem halife, hem de Bizans imparatorunca onaylandı. Gene Bagratlı soyundan gelen IV. Adarnase, 888'de Gürcistan kralı oldu. Bagratlı ailesinden Aşot (Asut) ve onun nesli, kesintilerle de olsa, Gürcistan'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 1810 yılına kadar Bağratlılar adıyla 1000 yıl Gürcistan tahtında kalarak bir dünya rekorunun sahibi olmuştur. Ani'de hüküm süren Bagratlılar (Pakraduni Hanedanlığı), halifenin ilk kez 922'de II. Aşot'a (Demir Aşot) verdiği şehinşah (krallar kralı) unvanıyla anılırlardı. 11. yüzyılda bir yandan Selçuklu yayılması, öbür yandan da batıdan gelen Bizans fetihleri, Bagratlıların son kalıntılarını yok etti. Gürcü Bagrat Hanedanı'yla akraba olan ve ortaçağda Ermenistan’ı yöneten Bagrat Hanedanı, Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’nın Surp Haç Kilisesi'yle de bağlantılıdır. Çarlık Rusya döneminde ünlü bir aristokrat aileye dönüşen Bagratlıların, bu dönemdeki en ünlü üyesi Rusya'ya yaptığı sefer sırasında Napoléon'a karşı savaşan Pyotr Bagration'du. Ayrıca bakınız * Gürcistan tarihi * Pakraduni Hanedanlığı * Bagratlı Krallığı Kaynakça

Dış bağlantılar

* Resmi site

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.