Bahailer

Bahâullah Mirza Hüseyin Ali Nuri (1817-1892)'nin kurduğu batıl bir mezhep.Bâb lâkabıyla tanınan Mirza Ali Muhammed 1844 yılı Mayıs ayında insanlığa yeni bir haber getirdiğini bildirip, Bâbilik* mezhebini kurdu. Devlet güçlerine başkaldırmaları sonucu Bâbilerin birçokları öldürüldü.

Bahailer, Bahaullah Mirza Hüseyin Ali Nuri (1817-1892)nin kurduğu bir mezhep.

Bab lakabıyla tanınan Mirza Ali Muhammed 1844 yılı Mayıs ayında insanlığa yeni bir haber getirdiğini bildirip, Babilik* mezhebini kurdu. Devlet güçlerine başkaldırmaları sonucu Babilerin birçokları öldürüldü. Bab Mirza Ali Muhammed 1850 yılının Temmuz ayında irtidat suçuyla Tebrizde kurşuna dizildi.

Babın yakınlarından olduğunu ileri süren Mirza Hüseyin Ali, Bab tarafından haber verilen ve zuhur edeceği bildirilen kişinin kendisi olduğunu açıklayıp, bu mezhebi Bahailik adıyla yeniden faaliyete geçirdi.

Babilerin İran şahı Nasiruddine karşı giriştikleri bir suikast teşebbüsünden sonra Mirza Hüseyin Ali İranda tutunamayınca, Osmanlılara sığındı. Bir müddet Edirnede ikamet etti. Burada sapık inançlarını yaymaya çalışınca Akkaya sürgün edildi.

Bahaullah, davet ettiği dinin yeni bir din olduğunu, Allahın kendisine hulul ettiğini ve her şeyi kendisine vahyettiğini iddia ediyordu. Bu inanç ve mezhebini "el-Kitabül-Akdes" adını taşıyan eserinde topladı. Kendisinin gaybı bildiğini söyler ve vuku bulacak bir takım haberler verirdi. Ölümünden sonra büyük oğlu Abbas, Mısır, Avrupa ve Amerikayı dolaşarak gezdiği yerlerde Bahailiği yaymağa çalıştı.

Bahailik üzerinde Babiliğin, Batıniliğin, Hurufiliğin ve Hristiyanlığın açık etkileri görülmektedir. Bahailiğin temel ilkesi genel bir dilin konuşulması ve genel bir yazının kullanılmasıdır. Din birliği esas olup dünya tek vatan, insanlar da bu vatanın vatandaşıdır. Vahiy süreklidir. Kimseye kötülük yapmamak, mütevazi olmak şarttır. Dünya barışının sağlanması zorunludur. Haksızlığı önlemek için haksızlık yapana karşı bütün insanların birleşmesi gerekmektedir. Kadınların hak ve hukukunu gözetmek esastır.

Her Bahai bir defaya mahsus olmak üzere malının 19/1ini vergi olarak cemaate öder. İki kadından fazlasıyla evlenmek yasaktır. Boşanma asla caiz değildir. Ancak eşlerden biri kadınlık veya erkeklik görevini yapamıyorsa o zaman boşanmak mümkündür. İddet beklemek gibi bir şart söz konusu değildir. Boşanan bir kadın hemen ertesi gün evlenebilir. Cenaze namazları dışında cemaatle namaz kılmak yoktur. İbadet için müslümanlar gibi abdest alırlar.

Ayrıca cünüplük için de yıkanırlar. İbadet için kıbleleri Hayfa şehridir. Günde üç defa ibadet edilir. Yılda ondokuz gün oruç tutarlar. Bu oruçları İslamda olduğu gibi değil, sadece bir perhizden ibarettir. Hac ibadetine benzer ve yalnız erkeklere farz olan bir ibadetleri olup adına hacc diyorlar. Bu hacc ibadetlerini de Bahaullahın Akkadaki mezarını ziyaretle yaparlar. Ayrıca bunun belli bir zamanı yoktur. Herkesin istediği zamanda bu ziyaretini yapması mümkündür. Bu dinlerinde haram ve helal işleri kimse tarafından belirlenmiş değildir. Herkes kendi istek ve mantığına göre yaşantısını düzenleme hakkına sahiptir.

Bahai takvimine göre bir yılda ondokuz ay vardır. Her ay ondokuz gündür. Normal yılların hesaplanması 19x19+4 şeklinde, artık yılların hesaplanması 19x19+5 şeklindedir. Ondokuz günde bir kez ziyafet toplantıları yapılır.

İngiltere, Almanya, İsviçre, Türkistan ve Amerikada Bahailikle ilgili yayınlar yapılmaktadır. Amerikada iki yılda bir "Bahai World" (Bahai Dünyası) adıyla yayınlanan bir yıllıkları vardır.

Avrupa, Amerika, Avustralya ve Asyanın çeşitli ülkelerinde Ruhani Mahfil adı verilen ve dokuz kişilik bir kuruldan oluşan Bahai dernekleri ve toplantı merkezleri ile Washington da büyük bir mabedleri vardır. Bahailik, İslam ülkelerindeki dirilişi, canlanışı önleme amacını taşımaktadır. Emperyalist Batı rejimlerinin ilgi ve desteği de bundan dolayıdır.

Bahailiğin genel merkezi İsrailin Hayfa kentindedir.

Bahai Dini

inananları tarafından Bahaullah olarak adlandırılan Mirza Hüseyin Ali Nuri ( 1817-1892 ) tarafından iran da kuruldu. Mirza Hüseyin Ali 1863 yılında Bağdat ta daha önce Tebriz de öldürülen ve müridi olduğu Şeyhi Bab Mirza Ali Muhammedin ve diğer dinler tarafından geleceği vaat edilen Peygamber - Tanrı Elçisi - olduğunu açıklayarak Baha dinini kurmuş oldu.

Mirza Hüseyin kendini peygamber olarak açıkladıktan sonra Osmanlı imparatorluğu içerisinde değişik bölgelere sürgüne gönderilmiş ve Bahai inancını yaymıştır. Mirza Hüseyin Ali (Bahaullah) ‘ nin vefatından sonra büyük oğlu Abdülbaba ( 1844-1957 ) öğretinin liderliğini yapmış, Abdülbaha nın vefatından sonra ise büyük torunu Şevki Efendi Bahai misyonunun liderliğine getirilmiştir.

Bahai inanç ve ibadetleri

Başlangıçta islam dininin bir mezhebini andıran Bahailik zamanla bağımsız bir din halini almıştır. Bahailik
te Yahudilik ve Hıristiyanlıktan alınan esaslarda vardır. Bahailik, Allah a, kitaplarına, peygamberlerine, kıyamete ve Baha ya imanı emreder. Bahailik için insan yaşamının amacı Tanrıyı tanımak O na tapmak ve sürekli ilerleyen uygarlığı desteklemektir. Bahailik alemin birliğini sağlama ve dünya barışının temelleri oluşturma gayreti içerisindedir. Bahailik öğretilerinin en başında ;

- Bağnazlıklardan vazgeçilmesi - Kadın erkek eşitliği - Zorunlu eğitim - Uluslar arası ortak bir dilin gerekliliği - Aşırı zenginlik ve fakirliğin ortadan kaldırılmasının sağlanması gibi öğretiler Bahai dinin temel öğretileri arasında sayılmaktadır.

Bahailik te namaz ve oruç gibi ilahi yasaların yanında insansı yasalarda bulunmaktadır. Bahailik aile kurumuna önem verir ve tek eşli evliliği emreder ve kendilerince zorunlu durumlar dışında birden fazla kadınla evlenemezler. Cenaze namazı dışında toplu namaz kılmazlar. Alkol kullanımı kesinlikle yasaktır. Bahailer herhangi bir siyasi ve politik düşünceyi savunmaz veya tavır almazlar. Yaşadıkları toplumun siyasi ve geleneksel kurallarını yorumlamaksızın kabul ederler.

Bahailer 21 mart günü başlayan her biri 19 gün süren 19 aydan oluşan Bahai Takvimini kullanırlar. Bahai Takvimine göre Bahailerin 9 kutsal günleri vardır ve son ay oruç tutarlar.. Günde üç vakit özel namaz kılarlar. Namaz kılarken islam dan ayrılan önceleri mezhep sonra ayrı bir din hüviyetine dönüşen inanç sistemi olmalarına karşın Kabe yi kıble olarak kabul etmezler. Bahaullah ın oturduğu evin bulunduğu yeri kıble sayarlar.

Bahailik te dini yaşamı her beş yılda bir yerel ve bölgesel Bahai Birliklerinin katılımıyla seçilen “Umumi Adalet Evi” tarafından

Kutsal Kitapları

Bahailerin inançlarını düzenleyen iki Kutsal kitapları vardır.Bunlar : 1. El-ikan 2.Kitabu
l Akdes tir

Bahai Mabetleri (Adalet Evleri)

Bahailerin Illinois (ABD), Frankfurt (Almanya), Kampala (Uganda), Sydney (Avustralya), Panama City (Panama), Yeni Delhi (Hindistan) ve Apia (Batı Samoa)
da Bey tül Adl-i (Adalet Evi) adını verdikleri ibadethaneleri bulunmaktadır. Ülkemizde Yargıtay ın 13.10.1962 tarih ve 1252 esas, 2345 sayılı kararıyla ayrı bir din olarak kabul etmediğinden dolayı ayrı ibadethane yapımına izin verilmemiştir.

Günümüzde Bahailik

Günümüzde hareketi yönlendiren Umumi Adalet Evi ilk kez 1963 yılında kurulmuştur. Hareket islam ülkelerinde ilk yıllarda oldukça baskı altında kalmış olmasından dolayı islam ülkelerinde fazla yayılamamıştır. Bahailik özellikle Tanrı inancının oldukça zayıfladığı ve toplum düzeninin bozulduğu yerlerde günümüzde taraftar sayısını arttırma eğilimindedir.

Günümüzde içlerinde ülkemizin de bulunduğu dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde Bahai inancını taşıyan topluluklara rastlanmaktadır.Ülkemizde Bahailer genelde istanbul,Ankara gibi büyük kentlerde yaşamaktadırlar. Yaklaşık olarak dünyada 2.000.000 civarında Bahai bulunmaktadır

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Bahailer
Bahailer