Batın’iyye

olcaytu

Olcaytu (Farsça:Muhammad Hudabende ''(Tanrıkulu)'') (d. 1281 - ö.13 Aralık 1316, Sultaniye, Kazvin yakınları, İran), İlhanlı hükümdarı (1304-1316).

Bâtınîlik

Bâtınîlik ya da Bâtın’îyye (, ''El-Bāṭiniyyeh''); Ayet ve hadislerin ilk görünür anlamlarının dışında ve daha derinde gerçek anlamları bulunduğu, bu anlamları ancak Tanrı ile ilişki kurabilen masum imâmların bilebileceği görüşünü savunan fırkaların ortak...

Bâtınîliğin Türkler arasına i'tikadî mezhep olarak yayılması

Bâtınîliğin Türkler arasına i'tikadî mezhep olarak yayılması Hicrî üçüncü asırda Afrika’da devam eden propagandalar neticesinde Fâtımîler’in yayılmaları da daha hızlı ilerlemekteydi. Doğudan batıya doğru durmadan akın eden Alevîler Ehl-i Beyt’in maruz kal...

İlhanlılar devrinde Aleviler

İlhanlılar devrinde Alevîler Moğolların en güçlü devirlerinde Kara-Kurum saraylarında itibar sahibi olan Budist ve Hristiyan din adamlarıyla karşı karşıya gelen İslâmiyet mensupları çok büyük tehlikelere maruz kalmışlardı. İlhanlılar’ın henüz kudret sahib...

İmâmet (anlam ayrımı)

İMÂMET İ'TİKADI