Beşeri Coğrafya

Kısaca: Beşeri Coğrafya, bir sahadaki nüfusu, bunların dağılışını, yaş cinsiyet, faaliyet kollarına dağılımı, meskenleri, yerleşme tiplerinin ve bunlarda kullanılan malzemeleri incelemektedir. ...devamı ☟

Beşeri Coğrafya, bir sahadaki nüfusu, bunların dağılışını, yaş cinsiyet, faaliyet kollarına dağılımı, meskenleri, yerleşme tiplerinin ve bunlarda kullanılan malzemeleri incelemektedir.

Coğrafya kabaca iki dala ayrılır: beşeri coğrafya ve fiziksel coğrafya. Beşeri coğrafya büyük kentsel yığılmalardan, tanmdaki belli teknolojik yeniliklerin dağılım alanına kadar, insanların çeşitli mekansal örgütlenmelerini ve bunlann dağılımını kapsar. 20. yüzyılda coğrafyanın bu dalında önemli değişimler olmuş, insanların yeryüzündeki dağılımını incelemekte kavramsal yöntemler ile sayısal tekniklerden de yararlanılmaya başlamıştır. Model yapımı ve benzetim (simulasyon) tekniklerinin kullanımı da deneysel çalışmaya olanak sağlamaktadır.

Beşeri coğrafyanın yararlandığı öteki disiplinler demografi, sosyal ye kültürel coğrafya, tarihsel coğrafya, siyasal coğrafya, ekonomik coğrafya ve kent coğrafyasıdır. Demografi, insan nüfuslarının yaş, cinsiyet, medeni durum ve öteki değişkenlere göre dağılımı ile ölüm, doğum, göç olayları hakkında bilgi sağlar. Temelde sayısal verilere dayanmasına karşın çeşitli siyasal, toplumsal ve biyolojik etkenlerle bağıntılıdır. Sosyal ve kültürel coğrafya, insan nüfuslannın yaş ve cinsiyet etkenlerine göre dağılımı, kırsal topluluklann etnik kökeni, din ve dil gibi kültürel özelliklerin dağılımındaki değişiklikler hakkında bilgi sağlar. Gelişkin haritacılık teknikleri ve sayısal yöntemlerin kullanımı ile bu kültürel özellikler daha açık biçimde belirlenip gösterilebilmektedir. Siyasal coğrafya, özelikle siyasal sınırlan ve toplumlann siyasal işleyişini tanımlar. Siyasal bölünümleri ya da bunun çevresel etkilerini inceleyerek mekansal çözümlemelere katkıda bulunur. Ekonomik coğrafya, mal-lann, hizmetlerin ye ekonomik işlemlerin üretimi ve tüketimi hakkında bilgi sağlar. Böylece tahıl, pamuk, altın gibi mallann ya da enerji üretiminin yeryüzündeki dağılımı hakkında bilgi edinilebilir. Kent coğrafyası ise daha farklı olarak, tekil coğrafi süreçleri değil, kent olarak tanımlanan özgül coğrafi bölgelerin incelenmesidir. Aynca kent türlerinin sınıflandınlması, kentleşmenin bo-yutlan ve getirdiği sorunlar, kentlerin toplumsal ve ekonomik özelliklerinin birbiriyle karşılaştınlması gibi konular kent coğrafyasının kapsamına girer. Tarihsel coğrafya ise geçmişteki yeryüzü görünümlerinin incelenerek zamanla mekansal alanda ortaya çıkan değişimlerin belirlenmesidir. Avrupalı coğrafyacıların tarihle yakından ilişkili oluşu sonucunda tümüyle ayn bir disiplin durumuna gelmiştir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Beşeri Coğrafya
1 yıl önce

Beşeri coğrafya (insan coğrafyası), coğrafi çevrenin insan yaşamına etkisi ve insanın mekanda yaptığı değişiklikleri inceleyen bir coğrafya anabilim dalıdır...

Coğrafya
1 yıl önce

farklı da olsa bir hareket halindedir. Coğrafya fiziki (doğal) ve beşeri tüm hareketleri incelemeye çalışır. Beşeri hareketlilik; İnsan, eşya ve bilginin...

Jeoloji, Ada, Alexander von Humboldt, Amerigo Vespucci, Baraj, Belde, Boğaz, Bucak, Burun, Buzdağı, Buzul, Coğrafi Keşifler, Anadolu, Fizik, Haritacılık, Arkeoloji
Ekonomik Coğrafya
1 yıl önce

Ekonomik coğrafya (İktisadî coğrafya), ekonomi ve ticaret (üretim ve pazarlama) konularını inceleyen Beşeri coğrafya dalıdır. Ekonomik etkinliklerin mekan...

Siyasi Coğrafya
1 yıl önce

coğrafi olayları inceleyen beşeri coğrafya alt disiplinidir. Siyasi coğrafya, devletle yer arasındaki ilişkileri coğrafyanın temel çalışma prensiplerine...

Bölge
1 yıl önce

terimler mevcuttur. Coğrafyada, bölgeler fiziki özellikleri (fiziki coğrafya), insanların etkilerinin özellikleri (beşeri coğrafya) ve insan ile çevrenin...

Nüfus Coğrafyası
1 yıl önce

Nüfus coğrafyası, nüfusla ilgilenen bir beşeri coğrafya dalıdır. Doğal çevre ile nüfus arasındaki ilgiyi araştırır. Kıta ülke, bölge, bölüm ve yöre ölçeğinde...

Nüfus, Coğrafya
Carl Ritter
1 yıl önce

Coğrafya İlminde Tarihi Esaslar adlı eserinde; Beşeri coğrafya, insan ve çevre arasındaki ilişkileri inceler tezini ileri sürerek beşeri coğrafyanın konusunu...

Fiziki coğrafya
1 yıl önce

da içerir. Çevresel Coğrafya İnsan (beşeri) ve doğal çevrenin yere bağlı olarak etkileşimini inceler. Bu alan insan ve coğrafya arasında köprü olduğu...

Coğrafya, Fizik, Bilim, Bilimin dalları, Topoğrafya, Biyoloji, Dünya, Dağlar, Ovalar, Göller, Nehir, Tektonik, Deprem