Beyt-ul Ma'mûr (, ''bayındır ev'' veya DurâhWeb kaynağı

Beyt-ul Ma'mûr

Beyt-ul Ma'mur ('''', bayındır ev veya 'Durah), İslam inancına göre yedinci kat semada bulunan ve Kabe'nin üzerinde gelen, meleklere kıble ve tavaf mekanı olan kutsal bir binadır. Kur'an-ı Kerim'de Beyt-ul Ma'mur'a işaret eden bir ayet vardır. ==Detaylar== Konuyla ilgili hadislere göre burayı her gün yetmiş bin melek tavaf eder ve orada namaz kılar (Buhari, Bed’u'l-Halk, 6). Bir kere tavaf eden meleğe Kıyamet'e kadar bir daha sıra gelmez (Buhari, Bed’u'l-Halk, 6). Ezraki'ye göre bir hadiste Beyt-ul Ma'mur'un Kabe'nin üst tarafına düştüğünü, yere düşecek olsa Kabe'ye isabet edeceğini yazar (Muhtasar’u Tefsir-i İbn Kesir, Nşr. M. Ali es-Sabüni, Beyrut 1401, III, 388-389; Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, İstanbul 1936, VI, 4551; el-Hazin, Lübabü’t-Te’vil fi Maani’t-Tenzil, IV, 242; el-Beydavi, Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil, IV, 467; İsmail Hakkı Bursevi, Rühu’l-Beyan fi Tefsiri’l-Kur’an, IV, 123). Sa'lebi'ye göre bu bina, üçüncü, altıncı ve yedinci kat semadadır. Firuzabadi'ye isnad edilen İbn-i Abbas tefsirinde bir hadise göre Beyt-ul Ma'mur'u Hz. Âdem inşa etmiş, Tufan'dan sonra altıncı kat semaya çıkarılmıştır (el-Firuzabadi, Tenviru’l-Mikyas Min Tefsir-i İbn-i Abbas, Mısır 1316, 329).

Farklı yorumlar

Bazı müfessirlere göre Beyt-ul Ma'mur'dan kasıt Kabe, başkalarına göre de mü'min'in kalbidir.

Kaynakça

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar