bilgelik

(Os. Hikmet, Rüştü kiyâset, İlmü mârifet, Basiret, Akıl, İlim, Felsefe; Fr. Sagesse, Al. Weisheit, İng. Wisdom, İt. Saggezza) Bilgililik... Bilgelik terimi, tarih boyunca çeşitli anlamlarda kullanılmıştır. ...

BILGELIK (türkçe) anlamı
1. 1 . Bilge olma durumu ve niteliği:
2. Bilgelik
3. içimizde bir duygu olarak kaldıkça bize ancak özlemini çektirdikçe tatlı
4. hoş bir şey.- N. Ataç.
5. 2 . felsefeBilgi
6. hikmet
7. 3 . felsefeİlk Çağ felsefesinde kendini tanımanın bilgisi
8. vukuf
BILGELIK (türkçe) anlamı
9. bilge olma durumu ve niteliği.bilgi
10. hikmet.(ılkçağ felsefesinde) kendini tanımanın bilgisi
11. vukuf
BILGELIK (türkçe) ingilizcesi
1. n. wisdom
2. erudition
3. savoir vivre,
BILGELIK (türkçe) fransızcası
1. sagesse [la]
BILGELIK (türkçe) almancası
1. n. Klugheit
2. Weisheit

Bilgelik hakkında detaylı bilgi

(Os. Hikmet, Rüştü kiyaset, İlmü marifet, Basiret, Akıl, İlim, Felsefe; Fr. Sagesse, Al. Weisheit, İng. Wisdom, İt. Saggezza) Bilgililik... Bilgelik terimi, tarih boyunca çeşitli anlamlarda kullanılmıştır. Felsefenin ilk adı bilgelik'ti. Antikçağ Yunan felsefesinde bilgelik, akla uygun davranmak'tı. Sokrates bu terimi kendini tanımak anlamında kullandı. Stoacılara göre bilgelik, doğaya uygun davranmak'tır. Törebilim bu terimi tutkulara kapılmama anlamına çekmiştir. Bilgelik, bilgenin niteliği olduğuna göre aynı zamanda ahlaklılığı ve örnek insanlığı da içerir. Epikuros'a göre de bilgelik erdem yoluyla varılan yüksek bir sarsılmazlık (Yu. Ataraksia) durumudur, salt dinginlik ve aldırmazlıktır. Tanrıbilimsel anlamda bilgelik, Tanrılık bir niteliktir ve Tanrı'ya özgüdür. Felsefesel düşünceye ünlü yedi bilgesinin -ki ilk Yunan düşünürü olan Thales de bunlardan biriydi- özdeyişleriyle başlamış olan antikçağ Yunan felsefesi bir bilgelik felsefesidir ve bilgelik anlayışına göre bilgelik erdemsel ülküyü gerçekleştirir, en üstün iyi'dir ve mutluluktur. Bilgelik tarihsel bir olgudur ve çağdaş bilginlik'le karıştırılmamalıdır. 
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Agasha Bilgelik Kilisesi

Agasha Bilgelik Kilisesi, 1943 yılında Richard Zenor tarafından kurulmuş spiritüel bir topluluktur.

Druid

Kelt çoktanrıcılığında Druid kelimesi çoğunluğu Alplerin kuzeyinde ve İngiliz Adalarında var olan antik Kelt topluluklarındaki rahip sınıfına işaret eden bir kelimedir. Druid uygulamaları Yunanlıların "Keltoi" ve "Galatai" Romalıların "Gauls" dedikleri tüm yerli kabilelerin ...

Odin

Odin, (eski İskandinav dilinde "Óðinn") İskandinav mitolojisinde ve paganizminde en büyük tanrıdır. Cermen mitolojisi'nde bulunan Woden ve Wodanaz ile benzerlikler gösterir.

Tangram

Tangram, taş, kemik, plastik veya tahtadan yapılmış olan geometrik biçimlerdeki yedi adet parçayı bir araya getirerek çeşitli formlar oluşturma esasına dayalı yaratıcı bir zeka oyunudur. Hedeflenen form, geometrik bir şekil, hareket halindeki bir insan figürü, hayvan figürü, ...

Yoga

Hint felsefesinin geleneğe bağlı kolu içinde yer alan ve Patanjali tarafından kurulmuş olan felsefe sistemi.

Felsefe

Felsefe, varlık, anlam ve öz sorunlarının eleştirel bir yaklaşımla araştırılmasına ve varılan sonuçların sistemli bir biçimde ortaya konmasına yönelik düşünsel etkinlik. Yokluğa karşıt olarak var olan şey. Oluşa karşıt bir şey olarak, değişmeden aynı kalan gerçeklik. ...

Eşitlik

Ahlâki ve toplumsal bir ideakolalak, insanların birbirleriyle, aynı insan doğasına sahip olmak bakımından, aynı konum ve değerde olmaları hali. İnsanların birbirleriyle eşdeğerde olduğunu, bun­dan dolayı insanlar arasında ayırım gözetil­memesi gerektiğini dile getiren ilke

Aristoculuk

(Os. Aristotalisiyye, Fr. Aristotelisme, Al. Aristotelismus, İng. Aristotelianism). Antik çağ Yunan düşünürü Aristoteles'in öğretisi, gezimcilik...

Din Felsefesi

Din felsefesi, dinin kendiliğinden varoluşsal hareketi için bir tür rasyonel bir meşrulaştırma sağlar. Kutsallık, Tanrı, kurtuluş, ibâdet, kurban, dua, vahiy, ayin ve sembol gibi dinler tarihinin temel konularını analiz eden din felsefesi; dinin, dini tecrübenin ve onun ifadesinin ...

Hikmet

Bilgelik (Bilgili Kişi), bilgi edinme, idrak, görgü, sağduyu ve sezgisel anlayış ile birlikte bu hususiyetleri özümseyebilme ve uygulayabilme kapasitesi. Bilginin, sağduyu, derin görüşlülük ve muhakemeli mantık ile tatbiki.