Bilincine Varmak

Din

Din, insanın kutsal saydığı gerçeklikle ilişkisi; bu ilişkinin çerçevesini oluşturan inançlar, öğretiler, değer yargılan, davranış kuralları, tapınma biçimleri ve kurumsal yapılar. Dinlerin temelini oluşturan kutsal gerçekliğin doğaüstü ya da kişileşmiş b...

Baskı

Baskı, en genel anlamda, bireylerin kişisel özgürlüklerini engelleyen, onları kendi iradeleri ve istekleri hilafına düşünmeye ve davranmaya itmeyi hedefleyen bir fiil ve suç unsurudur.

Slavlar

Slav halkları; Rus, çek, Sırp, Hırvat ve Bulgar halklarından oluşur. İslav halklarının ilk yurtlarının Karpatların kuzeyinde, San, Kuzey Bug, Pripet, Berezina, Orta Dnieper ve Desna vadilerinin çevrelediği bir bölge olduğu ileri sürülür. Plinius, Tacitus...

Tao

Tao, Pinyin yazımında DAO (Çincede "Yol", "Yüce ilke", "Söz", "Us"), Çin felsefesinde "doğru yol"u ya da "Cennet'in yolu"nu belirten temel kavram. Konfuçyüsçülükte insanın davranışlarında izlemesi gereken ahlaki yoldur; dolayısıyla da davranışlarla sınırl...

okuryazarlık

Okuryazarlığın genel tanımı bir dilin yazınlarını okuyabilme, okunan ögeleri algılama ve kavrama yetisine sahip olunmasıdır. Günümüz bağlamında okuryazarlık iletişimin bir parçasıdır.

olaybilim

Fenomenoloji olayların ideal varlığını inceleme ve betimleme yöntemi... Olay (Fr. Phénoméne) ve bilim (Fr. Logie) sözcüklerinden yapılmış olan olaybilim (Fenomenoloji) deyimi Lambert, Kant, Hegel, Hamilton, Hartmann taraflarından çeşitli anlamlarda kullan...

Algı (felsefe söz.)

(Os. İdrak, Şuur, Teferrüs, Fr. Perception, Al. Perception, Wahrnehmung, Empfindung, Erfassung, İng. Perception, İt. Percepzione) Nesnel dünyayı duyular yoluyla öznel bilince aktarma.

Richard Rorty

Richard Rorty, 4 Kasım 1931'de New York City'de doğmuştur. Amerikalı filozof ve postmodern düşücenin yaşayan en önemli temsilcilerinden birisidir.Postyapısalcılık 'ı Amerikada geçerli kılmış, Pragmatizm olarak bilinen felsefe ögretisini yeniden yorumlayar...

Marks’ın insan doğası kuramı

Karl Marx’ın insan doğası kuramı onun kapitalizm eleştirisinde, komünizm anlayışında ve maddecilik anlayışında önemli bir yer tutar. Marks, tam olarak “insan doğası” ifadesini kullanmaz, bunun yerine kullandığı “gattungswesen” kavramı genellikle ‘varlık t...

Marx'ın insan doğası kuramı

Karl Marx’ın insan doğası kuramı onun kapitalizm eleştirisinde, komünizm anlayışında ve maddecilik anlayışında önemli bir yer tutar. Marks, tam olarak “insan doğası” ifadesini kullanmaz, bunun yerine kullandığı “gattungswesen” kavramı genellikle ‘varlık t...