--}}

Birleştirme Sıralama

Birleşmeli Sıralama (Merge Sort), bilgisayar bilimlerinde derecesinde karmaşıklığa sahip bir sıralama algoritmasıdır.

Düzenle|Haziran 2007 Tanım : Elemanları sıralı olan iki dizinin kendi aralarında karşılaştırılarak üçüncü bir dizide sıralı halde birleştirilmesi işlemidir. Örnek : uses crt; var ai,bi,ci,n,m,i:integer; a,b,c:array[1] of integer; begin clrscr; write(`Birinci Dizini Eleman Sayisi.:`); readln(n); for ai:=1 to n do readln(a[2]); write(`ikinci Dizini Eleman Sayisi.:`); readln(m); for bi:=1 to m do readln(b[3]); ai:=1;bi:=1;ci:=1; while (ai<=n) and (bi<=m) do begin if a[4][5] then begin c[6]:=a[7]; ai:=ai+1; end else begin c[8]:=b[9]; bi:=bi+1; end; ci:=ci+1; end; if ai>n then for i:=bi to m do begin c[10]:=b[11]; ci:=ci+1; end else begin for i:=ai to n do begin c[12]:=a[13]; ci:=ci+1; end; writeln(``); for i:=1 to n+m do write(c[14]:4); end; end.

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Birleştirme Sıralama
Birleştirme Sıralama