Birle��Ik Fiil

Birleşik Fiil

Bir eylemi karşılamak üzere isim veya fiile bir yardımcı fiilin getirilmesiyle yapılan kelime grubudur. Bunlar yapılışlarına göre üçe ayrılır: a) İsme yardımcı fiil getirilerek yapılan birleşik fiiller: bulun-, et-, eyle-, kıl-, ol-, yap- yardımcı...

Cevher fiili

Fiil soylu kelime

Fiil soylu kelimeler; fiil kökünden oluşturulmuş, cümlede bir iş veya oluş bildiren sözcükler. Türkçedeki fiil soylu sözcükler fiiller ve fiilimsilerdir. Fiilimsiler kendi içinde üçe ayrılır: İsim-fiil (mastar), Sıfat-fiil (ortaç), Zarf-fiil (ulaç).

yapım ekleri

Yapım Eki, isim ya da fiil kök veya gövdelerine gelerek onlardan başka isim ya da fiil türeten eklerdir. Yapım ekleri eklendiği

Müessir fiil

Müessir fiil, bir kimseye bedensel zarar veren, bedensel bütünlüğünü ve sağlığını bozan, akli melekelerinde karışıklığa yol açan ve cezayı gerektiren eylem. Müessir fiilin en tipik örnekleri adam dövme ve yaralamadır. İçinde oturanları korkutmak için ev ö...

fiil

Fiil Alm.Verb (n), Fr.Verbe (n), İng. Verb. Bir iş, bir oluş, bir hareket bildiren kelimelere verilen ad. Fiilin, şahıs ve zaman bildirmeden, yalnız iş, hareket, oluş anlamı taşıyan ve “-mek” ekiyle söylenen biçimine mastar denir. Bir mastarın sonundak...

hakaret

Hakâret, şerefe karşı işlenen bir suç olup; bütün ülkelerin ceza sistemlerinde cezayı gerektiren bir eylem olarak tanımlanmıştır. Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesinde "bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına zarar verebilecek bir fiil, olgu, yakıştırma v...

yataklık

Yataklık Suç işleyen kişileri barındırma veya bir suç neticesinde ele geçen eşyaları saklama. Suçluya yataklık etmek, Türk Ceza Kanununda suç sayılmış ve ceza öngörülmüştür. Bir kimse hapis cezasından aşağı olmayan bir cürmü, suçu işledikten sonra bu c...

Fil

Fil, Filgiller (Elephantidae), hortumlular (Proboscidea) takımından bir familyasının bir üyesidir. Filgiller familyasının günümüzde varlığını sürdüren Asya fili (Elephas maximus) ve Afrika fili (Loxodonta africana) olmak üzere iki türü bulunmaktadir.