Bo Han - Moğol ve Buryat mitolojisinde Uryanhay boyunun atası olan kişi. Büyük bir savaşçıdır. Bir nur içinde kutsal bir dağın tepesine inen ilk eşi ve topraktan çıkıp gelen ikinci eşi soylarının ortaya çıkışını sağlar. Bunlar Oğuz Kağan’ın iki eşini buluşunu anımsatmaktadır.

Bo Han

Bo Han - Moğol ve Buryat mitolojisinde Uryanhay boyunun atası olan kişi. Büyük bir savaşçıdır. Bir nur içinde kutsal bir dağın tepesine inen ilk eşi ve topraktan çıkıp gelen ikinci eşi soylarının ortaya çıkışını sağlar. Bunlar Oğuz Kağan’ın iki eşini buluşunu anımsatmaktadır.

Etimoloji

(Boğ/Böğ) kökünden türemiştir. Bolmak (Olmak) ve Boğmak anlamı taşır. Moğolca ve Kalmukça’da Bö (Böğö) şaman, Bogd/Bogda ise evliya anlamlarına gelir, bu sözcüklerle bağlantılı olabilir. Yine Moğolcada Böh güreşçi demektir. Tunguzcada Buguca totem demektir. * Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt PDF == Dış bağlantılar == Moğol Tanrı Listesi

Yanıtlar