Caʿfer Es-sadık

Gayba

Gayba ( ; ''Ghaybah'') Şiîliğin bazı mezheplerindeki İmâmet i'tikadında mevcût olan bu kavrama göre, bu mezheplerin kabul ettiği imâmlar içerisinde, ''"Saklanan"'', ''"Gizlenen"'' ya da ''"Görülmez"'' hâldeki imâm.

Hattâb’îyye

Hattâb’îyye İslâmiyet'e ilk defa hulûl bâtıl i'tikadının girmesine vesile olan ''"Cifr İlmî"'' mûcidi Ebû’l-Hattâb el-Esedî tarafından kurulan bir Ghulat-i Şîʿa mezhebidir.

Vasık (Abbasi)

Vasık veya ''Hârûn el-Vâsık Billâh'' (Arapça الواثق) (Tam ismi : ''Ebû Câʿfer "el-Vâsık bi’l-Lâh" Hârûn bin Muhammed el-Muʻtasım'') (d. 812 Mekke - 847 Samara) dokuzuncu Abbasi halifesi olarak 842 (hicri 227) ile 847 (hicri 232) döneminde hüküm sürmüştür...

Veçh-î Dîn

Veçh-î Dîn Muin’ed-Dîn Nâsır-ı Hüsrev’in fıkıh kitabını andıran eseri olan “Veçh-î Dîn,” "“Türkistan Bâtınîleri”" ve "“Pamir Alevîleri”" tarafından mezhepte “Düstur-û Amel” olarak kabul gören ve "Bâtınî–Pamir Alevîliği" i’tikadının ana hatlarını günümüze...

Bâtınîlik

Bâtınîlik ya da Bâtın’îyye (, ''El-Bāṭiniyyeh''); Ayet ve hadislerin ilk görünür anlamlarının dışında ve daha derinde gerçek anlamları bulunduğu, bu anlamları ancak Tanrı ile ilişki kurabilen masum imâmların bilebileceği görüşünü savunan fırkaların ortak...

Bâtınîliğin Türkler arasına i'tikadî mezhep olarak yayılması

Bâtınîliğin Türkler arasına i'tikadî mezhep olarak yayılması Hicrî üçüncü asırda Afrika’da devam eden propagandalar neticesinde Fâtımîler’in yayılmaları da daha hızlı ilerlemekteydi. Doğudan batıya doğru durmadan akın eden Alevîler Ehl-i Beyt’in maruz kal...

İsmâil bin Câ'fer el-Mûbarek

İsmâil bin Câ'fer el-Mûbarek İmam Cafer-i Sadık'ın en büyük oğlu ve Şiîliğin İsmâilîyye mezhebinin ismini aldığı şâhsiyettir. Babasından evvel vefât ettiğinden fiilen imâm olamamıştır. İsmâilîyye mezhebine göre İmâmet İsmâ‘îl bin Câfer el-Mûbarek’in oğlu...