Cevri İbrahim Çelebi

Cevri İbrahim Çelebi on yedinci asır Osmanlı şâir ve hattatı. İstanbul’da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. İstanbul’da medrese tahsilini tamamladıktan sonra, Dîvân-ı Hümâyûn kâtibi oldu. Hayâtı hakkında fazla bilgi yoktur. Şiirlerinden ziyâde güzel hat yazısı ile şöhret buldu. Şiirlerinin konusu daha çok ilâhî aşka dâirdir. Gazellerde samîmî düşüncelerini işler. Tasavvuf konularına da yer vermiştir. Mevlevî olmakla berâber, bir tekke şâiri gibi görünmez. Sanat

on yedinci asır Osmanlı şair ve hattatı. İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. İstanbul’da medrese tahsilini tamamladıktan sonra, Divan-ı Hümayun katibi oldu. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Şiirlerinden ziyade güzel hat yazısı ile şöhret buldu.

Şiirlerinin konusu daha çok ilahi aşka dairdir. Gazellerde samimi düşüncelerini işler. Tasavvuf konularına da yer vermiştir. Mevlevi olmakla beraber, bir tekke şairi gibi görünmez. Sanata önem vermiştir. Baki ve Şeyhi’nin tesirinde kalmıştır. Şiir dili sağlam ve pürüzsüzdür.

İyi bir hattattır. Mevlana Celaleddin-i Rumi hazretlerinin Mesnevi’sini yirmi iki defa yazmıştır. İstanbul kütüphanelerinde Cevri hattı ile pek çok yazma eser bulunmaktadır. Üçüncü Selim Hanın Şeyh Galib’e hediye ettiği Mesnevi, Cevri hattı ile yazılmıştır. 1654 senesinde vefat etmiştir.

Eserleri: Divan’ın İstanbul kütüphanelerinde yirmiden fazla nüshası mevcuttur. Günümüz harfleri ile basılmıştır.Hilye-i Ciharyar-i Güzin, dört büyük halifenin hayatını, üstünlüklerini anlatan manzum bir eserdir. Melhame, astronomi kitabıdır. Nazm-ı Niyaz, on iki Arabi ayın özelliklerini anlatır. Tercüme-i Ahval-i Hace Hafız-ı Şirazi ile Cevri Tarihi diğer meşhur eserleridir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
...

Okuma Önerileri

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.