Cevri İbrahim Çelebi

Cevri İbrahim Çelebi on yedinci asır Osmanlı şâir ve hattatı. İstanbul’da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. İstanbul’da medrese tahsilini tamamladıktan sonra, Dîvân-ı Hümâyûn kâtibi oldu. Hayâtı hakkında fazla bilgi yoktur. Şiirlerinden ziyâde güzel hat yazısı ile şöhret buldu. Şiirlerinin konusu daha çok ilâhî aşka dâirdir. Gazellerde samîmî düşüncelerini işler. Tasavvuf konularına da yer vermiştir. Mevlevî olmakla berâber, bir tekke şâiri gibi görünmez. Sanat

on yedinci asır Osmanlı şair ve hattatı. İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. İstanbul’da medrese tahsilini tamamladıktan sonra, Divan-ı Hümayun katibi oldu. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Şiirlerinden ziyade güzel hat yazısı ile şöhret buldu.

Şiirlerinin konusu daha çok ilahi aşka dairdir. Gazellerde samimi düşüncelerini işler. Tasavvuf konularına da yer vermiştir. Mevlevi olmakla beraber, bir tekke şairi gibi görünmez. Sanata önem vermiştir. Baki ve Şeyhi’nin tesirinde kalmıştır. Şiir dili sağlam ve pürüzsüzdür.

İyi bir hattattır. Mevlana Celaleddin-i Rumi hazretlerinin Mesnevi’sini yirmi iki defa yazmıştır. İstanbul kütüphanelerinde Cevri hattı ile pek çok yazma eser bulunmaktadır. Üçüncü Selim Hanın Şeyh Galib’e hediye ettiği Mesnevi, Cevri hattı ile yazılmıştır. 1654 senesinde vefat etmiştir.

Eserleri: Divan’ın İstanbul kütüphanelerinde yirmiden fazla nüshası mevcuttur. Günümüz harfleri ile basılmıştır.Hilye-i Ciharyar-i Güzin, dört büyük halifenin hayatını, üstünlüklerini anlatan manzum bir eserdir. Melhame, astronomi kitabıdır. Nazm-ı Niyaz, on iki Arabi ayın özelliklerini anlatır. Tercüme-i Ahval-i Hace Hafız-ı Şirazi ile Cevri Tarihi diğer meşhur eserleridir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Cevri İbrahim Çelebi ilgili konular

 • Arifi Çelebi

  Fethullah Arifi Çelebi, tarihçi, şehnameci, Divan şairi ve ressamdır. Şiraz'lı Hattat Katip Derviş Çelebi'nin oğludur. Annesi ise Diyarbakı
 • Musa Çelebi

  Musa Çelebi ( .... - 1413), Musa Çelebi, dördüncü Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid'in oğullarından biridir. Babasının sağlığın
 • Çandarll Ailesi

  Çandarlılar Osmanlı Devletine hizmet etmiş asil bir Türk âilesi. Bu âileden en yüksek ilmî, idârî, mülkî, askerî makamlarda vazîfe alm
 • Çandarlı İkinci İbrahim Paşa

  Çandarlı İbrahim Paşa veya Çandarlı İbrahim Çelebi (d. 1429 - ö.
 • İbrahim Çelebi

  İBRAHİM ÇELEBİ
 • Osmanlı başdefterdarları listesi

  Başdeftardar 14. yy ile 19. yy arasinda Osmanlı Devleti'nin en yüksek maliye görevlisi idi. Fatih'in kanunnamesine göre bașdefterdar padișahın
 • Cihannüma (Kâtip Çelebi)

  Katip Çelebi'nin 1648 yılında yazmaya başladığı eser. 1654'te Katip Çelebi tarafından yeniden yazılmaya başlanmış, 1732'de Osmanlı Matba
 • Kalender Çelebi İsyanı

  Kalender Çelebi İsyanı ya da Kalender Şah İsyanı, 1527'de Kalender Çelebi adında birinin isyanı ile başlayan ayaklanmadır. Kalender Çelebi