Compact

Compact

1. anlamı (s)., (f). (i). yoğun, kesif, sıkı, sık; ince taneli; kısa özlü; of ile -den mürekkep; (f). tazyikle yoğunlaştırmak; (i). pudriyer, pudralık; (oto). küçük araba.,anlaşma/pudralık,küçük/kısa/sıkı,xyz anlaşma yap.
2. anlamı sık. sıkı. yoğun. özlü. kısa. sıkıca paketlenmiş. az yer kaplayan. küçük. pudra kutusu. pudriyer. küçük otomobil. antlaşma. sözleşme. anlaşmak. anlaşma yapmak. sözleşme yapmak.

Compact

Compact İngilizce anlamı ve tanımı

Compact anlamları

  1. (v. t.) To thrust, drive, or press closely together; to join firmly; to consolidate; to make close; -- as the parts which compose a body.
  2. (p. p. & a) Closely or firmly united, as the particles of solid bodies; firm; close; solid; dense.
  3. (p. p. & a) Composed or made; -- with of.
  4. (noun) An agreement between parties; a covenant or contract.
  5. (p. p. & a) Brief; close; pithy; not diffuse; not verbose; as, a compact discourse.
  6. (v. t.) To unite or connect firmly, as in a system.
  7. (p. p. & a) Joined or held together; leagued; confederated.

Compact tanım:

Kelime: com·pact
Söyleniş: k&m-'pakt, käm-', 'käm-"
İşlev: adjective
Kökeni: Middle English, firmly put together, from Latin compactus, from past participle of compingere to put together, from com- pangere to fasten -- more at PACT
1 : predominantly formed or filled : COMPOSED, MADE
2 a : having a dense structure or parts or units closely packed or joined a compact woolen compact bone b : not diffuse or verbose a compact statement c : occupying a small volume by reason of efficient use of space a compact camera a compact formation of troops d : short-bodied, solid, and without excess flesh
3 : being a topological space and especially a metric space with the property that for any collection of open sets which contains it there is a subset of the collection with a finite number of elements which also contains it
- com·pact·ly /-'pak(t)-lE, -"pak(t)-/ adverb
- com·pact·ness /-'pak(t)-n&s, -"pak(t)-/ noun

Compact ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Bundle, Compendious, Compress, Concordat, Constrict, Contract, Covenant, Dense, Pack, Press, Squeeze, Stocky, Succinct, Summary, Thick, Thickset, Wad,

Compact ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler

Loose,

Compact

İngilizce Compact kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. pacto
v. compactar, reducir de tamaño
adj. compacto, apelmazado, denso

Compact

İngilizce Compact kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. contrat; voiture compacte; poudrier
v. établir un contrat, faire alliance
adj. compact, serré, resserré, tassé, concentré

Compact

İngilizce Compact kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Pakt; Puderdose; kleines Auto
v. Pakt schließen; Bündnis schließen
adj. zusammengepreßt, konzentriert, kompakt

Compact

İngilizce Compact kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. (Cosmet) cipria compatta; portacipria; (Aut) vettura compatta
v. rendere compatto, comprimere, pressare; compendiare, riassumere; mettere insieme, comporre; compattare
agg. fitto, denso, pieno, ricco; compatto, sodo; (fig) serrato, conciso

Compact

İngilizce Compact kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. pacto; carro de dimensões pequenas; caixa de pó-de-arroz
v. fazer um acordo; decretar uma aliança
adj. compacto, concentrado

Compact

f. sıkılaştırmak, yoğunlaştırmak, sıkıştırmak
i. küçük araba; sözleşme, anlaşma, pudralık
s. sıkı, yoğun; özlü, öz, kompakt, kısa ve etkili (anlatım)

Compact

Fransızca Compact kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. compact, dense, solid

Compact

İtalyanca Compact kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. compact disc, small disk used for storing computerized information

Compact

Flemenkçe Compact kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. compact, neat

Compact

İngilizce Compact kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. kleine auto; overeenkomst, verdrag; poederdoosje
ww. een overeenkomst aangaan; sluiting van verbond
bn. samengeperst; gekoncentreerd; kompakt

Compact

n. pact, agreement; small folding cosmetic mirror; small car
v. pack tightly together, condense; closely combine, consolidate; form, make up; contract together, form an agreement
adj. pressed tightly together; fitted into a small space; dense; condensed; consolidated; concise

Compact

Flemenkçe Compact kelimesinin Fransızca karşılığı.
1. (algemeen) dense
2. (dicht) compact
3. (grootte) compact

Compact

Fransızca Compact kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
1. (dense) compact; dicht opeen
2. (grandeur) compact; klein; smal
3. (concis) bondig; beknopt; kort; kernachtig

Compact

Fransızca Compact kelimesinin Almanca karşılığı.
n. pocketkamera
adj. kompakt, fest, dichtgedrängt, dicht, kompakt-
abbr. cd

Compact

Fransızca Compact kelimesinin İtalyanca karşılığı.
1. (dense) compatto; denso
2. (grandeur) compatto; piccolo
3. (concis) conciso; compatto; sommario; stringato

Compact

Fransızca Compact kelimesinin Portekizce karşılığı.
1. (dense) compacto; compactado
2. (grandeur) compacto; pequeno
3. (concis) conciso; compacto; sumário; resumido; sucinto; breve

Compact

Fransızca Compact kelimesinin İspanyolca karşılığı.
1. (dense) compacto; denso
2. (grandeur) compacto; pequeño
3. (concis) conciso; sucinto; breve; compacto

Compact

Fransızca Compact kelimesinin Türkçe karşılığı.
tıkız, sıkı, sıkışık

misafir - 8 yıl önce
çok çok çok sağolun bende biraz yardımcı olıyım siğer arkadaşlarımıza Yeni Lisan Hareketi, Genç Kalemler'in hayata geçirdiği, dilde sadeleşme hareketi. Dilde sadeleşme, Türkçe'den yabancı kelimelerin çıkartılması, yazı diliyle konuşma dili arasındaki ayrımın ortadan kaldırılması ve yeni sözcükler türetmek ve fakat Türkçenin lehçelerinden sözcük almamak gibi kriterleri içeriyordu. Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem bu hareketin ilk temsilcileridir. Hatta, Yeni Lisan Hareketinin manifestosu olarak kabul edilen ilk makale, Ömer Seyfettin tarafından kaleme alınmış ve Genç Kalemler'de yayımlanmıştır. Yeni Lisan Harekatı Milli Edebiyat Genç Kalemler'i çıkaranlar arasında yer alan ve dergiye edebî hüviyetini kazandıranlardan bir olarak Ali Canip Selânik'e 1902'de babasının görevi dolayısıyla, "Ye­ni Lisan" makalesini kaleme alan Ömer Seyfettin ise bu şehre 1910'da askerlik mesleğinden ayrıldıktan sonra gelir. Ancak daha önce Ömer Seyfettin ile Ali Canip Yöntem'in mektuplaştıklarını biliyoruz. Felsefi ve siyasî fikirleriyle Türk­çülük fikrinin 1912'den ölümüne kadar lideri durumunda olan Ziya Gökalp da Selânik'e gelince grup teşekkül eder. Bu gruba Aka Gündüz, Kâzım Nâmî, Akif Koyuncu, Rasim Haşmet gibi isimler de katılır. Ali Canip Yöntem'in be­lirttiğine göre grup daha sonra "Yeni Lisan ve Bir İstimzaç" adlı sayfalık bir broşür yayınlar. Yeni Lisan makalesi yayınlandıktan sonra oldukça sert tep­ki ve eleştiriler alır. Mehmet Fuat Köprülü, Yakup Kadri Kraaosmanoğlu, Şehabettin Süleyman, Celâl Sahir gibi dönemin önemli edebiyatçıları bu anlayışa, ümmetçi yapısı devam eden Osmanlı Devletinde milli kelimesinin kullanılmasının yeni huzursuzluklara yol açabileceği gerekçesiyle, karşı çıkarlar. Fakat bir süre sonra onlar da, bu harekete katılırlar. Çünkü Tanzitan beri süregelen ve 1908'den sonra daha belirgin bir hal alan Türk olmayan unsurların Osmanlı devletini siyasî ve sosyal karışıklıklara sürükleme gayretleri Balkan Savaşları'nda çok ba­riz bir şekilde ortaya çıkar. Bu savaştan sonra Balkanlardaki bütün kavimler Osmanlı devletinden ayrılınca, Osmanlı aydınla­rının çoğu daha önce eleştirdikleri Türkçülük anlayışına yöne­lirler Bu da, Genç Kalemler'e baştan tepki gösterenlerin onlarla aynı yer almalarına neden olur. Yeni lisan makalesi, sadece dil alanındaki gelişmelere değil, araştıran, sormaya başlayan "Yeni İnsan" tipinin oluşmasına da ortam hazırlar. "Yeni Lisan" makalesi, Genç Kalemler'in ken­dilerinden önceki Fecr-i Ati edebiyat anlayışını yıkmak amacını taşımakla birlikte, milli kaynaklardan beslenmeyen anlayışların tümüne karşı çıkış bildirgesidir. Servet-i Fünûn, Tanzimat ve Divan Edebiyatı temsilcilerini; yerli hayatı, milli değerleri orijinal bir şekilde dile getirmedikleri noktalarında eleştirirler. Yerli hayatı terennüm edebilmek için, Türkçe'nin, Arapça ve Farsça gramer kurallarından kurtarılması ve dilde sadeleşme anlayışını benimserler. Bunun gerçekleşebilmesi için önce abartıya ve süse kaçmadan yani "Edebiyatsız edebiyat" yapmak gerektiğini bilmektedirler. Ancak bunu hayata geçirebilmek için milli bir lisa­na ihtiyaç vardır. Dönemin dil hastadır ve bu dille milli bir edebiyat oluşturulamayacağınm da bilincindedirler. O nedenle dilin tedavi edilmesi gerekir. Öyle ise öncelikle şunlar yapılmalı­dır: 1. Arapça ve Farsça gramer kurallarının ve bu kurallara gö­re yapılan tamlamaların —istisnalar hariç- kullanılmaması. 2. Bu dillerden Türkçe'ye girmiş olan kelimelerin o diller­deki kullanımına göre değil, Türkçe'deki kullanışlarına göre değerlendirilmesi. 3. Bu dillerden girmiş olan kelimeler Türkçe'de kullanıl­dıkları gibi yazılmalıdır. 4. Diğer Türk lehçelerinden kelime alınmamalı. 5. Bütün Arapça ve Farsça kelimelerin atılmasına gerek yoktur. Bu yüzden ilmî terimlerin kullanılmasına devam edilecek. 6. Konuşmada İstanbul Türkçesi esas alınacak. Dilin sadeleşmesi gereğinden, Tanzimat döneminde Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Süleyman Paşa, Ahmel Vefik Paşa, Şemsettin Sami gibi isimler çok söz ederler. Ancak dönemleri ve yetişme tarzları göz önünde bulundurulduğunda, düşüncelerini tam olarak uygulayabilmeleri için elverişli ortam yoktur. Kendilerinden sonra bu anlayışı devam ettirecek genç şairler de olmadığı için düşünceleri hayata geçirilememiştir. Fakat "Yeni Lisan" hareketini başlatan yukarıdaki üç ismi Kaşgarlı Mahmut ile başlayan, Türk-i Basit ile sürdürülen ve Tanzimat'ta yeniden yeşeren dilin sadeleşmesi görüşünün de­vamı olduklarım vurgulamak gerekir. "Yeni Lisan" makalesinde üzerinde durulan ilkelerin uygulanabilmesi için hem ortam uy­gundur hem de pek çok şair ve yazar tarafından bu anlayış be­nimsenir. Bu ilkeler doğrultusunda Ömer Seyfettin hikâyeler, Ali Canip Yöntem eleştiri, şiir ve edebiyat araştırmaları, Ziya Gökalp şiirler ve sosyal bilimlerin pek çok alanıyla ilgili makale ve incelemeler yazar. Yeni Lisan etkisinde hece ile şiir söylemenin bir çığır halini almasında, Genç Kalemler'in özellikle Ziya Gökalp'in çok emeği ve özel bir yeri vardır. O, "Sanat" adlı şiirinde; Yeni Türk edebiyatının dilde gitmesi gereken istikâmeti formülleştirir. Genç Kalemlerle şiirde hece ölçüsü ve sade Türkçe yeniden gündeme gelir ve önem kazanır. Konusunu destanlar döneminden Türk tarihinden, Anadolu'dan alan eserler yazma çığırı başlar. Şekil ve imaj bakımından halk şiir zevkinden daha fazla faydalanılır. Türk edebiyatında "Millî Edebiyat" kavramını ilk defa ortaya atan ve bu­nun gerçekleşebilmesi için de lisanın düzeltilmesi gerektiğini bilerek bu doğrultuda eserler veren Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin. Ali Canip Yöntem üçlüsünün başlattığı hareket Cumhuriyet Türk Edebiyatını şekillendirir.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Compact disc
3 yıl önce

Compact Disc ya da Yoğun Disk (İngilizce: Compact Disc, CD), Philips ve Sony ortaklığı ile geliştirilmiş sayısal optik veri saklama ortamıdır. 1982'de...

Compact Disco
6 yıl önce

Compact Disco, Macar müzik grubudur. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2012 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Macaristan'ı "Sound Of Our Hearts"...

Australia Telescope Compact Array
6 yıl önce

/ 30.31278°G 149.55028°D / -30.31278; 149.55028 Australia Telescope Compact Array (ATCA) (Avustralya Kompakt Teleskop Dizgesi), Avustralya'nın Narrabri...

BMW 3 Serisi Compact
6 yıl önce

BMW 3 Serisi Compact, BMW'nin 1993-2004 yılları arasında ürettiği kompakt otomobil modelidir. 2004 yılında yerini BMW 1 Serisi'ne bıraktı. 1994-1998,...

CD-ROM
3 yıl önce

CD-ROM'a halk arasında sadece CD de denir. İngilizce bir terim olan Compact Disc Read-Only Memory sözcüklerinin baş harfleri alınarak yapılmış olan kısaltmadır...

CD-ROM, CD, CD Sürücü, DVD, Video CD
Sound Of Our Hearts
6 yıl önce

Sound of Our Hearts ya da Türkçesi "Kalbimizin Sesi", Compact Disco tarafından seslendirilen, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2012 Eurovision...

Dijital fotoğraf makinesi
3 yıl önce

makineleri günümüzde dört kategoriye ayrılır. Ultra Compact, Compact, DSLR Like, DSLR. Ultra Compact : Bu amatör makinelerin en önemli özelliği şaşırtıcı...

Dijital fotoğraf makinesi, Film (fotoğrafçılık), Fotoğraf, Görüntü, Ses
Müzik albümü
3 yıl önce

plak ve uzunçalar biçimindeki çalışmalardır. Zamanla gelişerek kaset, compact disc ve MP3 olarak dijital biçimleri de ortaya çıkmıştır. Müzik albümleri...

Müzik albümü, CD, Müzik, Taslak, Uzunçalar