Da’i

Dulkadir Beyliği

DULKADİR BEYLİĞİ (1337-1522) Orta Asya’dan gelerek, XIII.asrın sonlarında Halep ve Antep arasındaki bölgelere yerleşen Bozok Türkmenleri, bazen Memluk kumandanları emrinde kuzeye doğru bazen de kendi başlarına Çukurova’daki Ermeniler veya Moğol hakimiyeti...

Fâtımîler devrinde Alevîler

Fâtımîler devrinde Alevîler Hicrî üçüncü asırda Afrika’da devam eden propagandalar neticesinde Fâtımîler’in yayılmaları da daha hızlı ilerlemekteydi. Doğudan batıya doğru durmadan akın eden Alevîler Ehl-i Beyt’in maruz kaldıkları haksızlıkları en feci bir...

Hasan bin Ali el-Ûtruş

Hasan bin Ali el-Ûtruş, Hasan bin Ali el-Utrus, ya da Sağır Hasan (Doğum: Hicrî 230 / M. 844, Medine - Ölüm: Hicrî 304 / M. 917, Amul). En-Nâsır’ûl-Kebîr, En-Nâsır Li’l-Hâkk, En-Nâsır’ûl-Alevî, En-Nâsır Li-Dîn-il’Lâh, adlarıyla da anıldığı olur.

Veçh-î Dîn

Veçh-î Dîn Muin’ed-Dîn Nâsır-ı Hüsrev’in fıkıh kitabını andıran eseri olan “Veçh-î Dîn,” "“Türkistan Bâtınîleri”" ve "“Pamir Alevîleri”" tarafından mezhepte “Düstur-û Amel” olarak kabul gören ve "Bâtınî–Pamir Alevîliği" i’tikadının ana hatlarını günümüze...

IV. Ağa Han

IV. Ağa Han, asıl adı Kerim el-Hüseyin Şah, Kerim Ağa Han olarak da bilinir (d. 13 Aralık 1936, Cenevre, İsviçre), Şiîliğin Nizârî İsmâil’îyye mezhebinin 49. ve şimdiki imâmı.

Bâtınîlik

Bâtınîlik ya da Bâtın’îyye (, ''El-Bāṭiniyyeh''); Ayet ve hadislerin ilk görünür anlamlarının dışında ve daha derinde gerçek anlamları bulunduğu, bu anlamları ancak Tanrı ile ilişki kurabilen masum imâmların bilebileceği görüşünü savunan fırkaların ortak...

Dâvah

Dâ‘vah ya da Dâvah () İslam'ın öğretilmesi demektir. Kelime anlamı olarak ise "bir davet yapmak" manasına gelir. Dâvah yapan müslüman ise ya bir din görevlisi ya da gönüllü olarak çaba sarfeden bir ''dâ‘î'' olur. Dâ‘î'nin çoğulu ise ''Du‘ât'' olarak tanım...

Dâ’î

Dâ'î (, ''Dā'ī'' ) İsmâilîyye mezhebinin İslâmiyet ve İsmâilîlik mezhebine dâvet için görevlendirmiş oluğu din adamlarına verilen ad. Geniş anlamda, insanlar arasında bir diyalog ortamı oluşturduktan sonra onları İslâm'ı anlamağa ve tatbik etmeğe, dua etm...

Ahmed bin el-Keyyâl bin el-Khasibî

Ahmed bin el-Keyyâl bin el-Khasibî İsmâil’îyye mensuplarınca İsmâilîlik hudutları dışına taşmakla ve İsmâilîyye mezhebinin ana yolundan ayrılmakla suçlanan, Hindistan Bâtınîliği'nin yaratıcısı.