Delil (Hukuk)

Kısaca: Dava konusu yapılan hakkın gerçekten var olup olmadığının anlaşılması için bu hakkın ve buna karşı yapılan savunmanın dayandığı vakıalar hakkında mahkemeye kanaat verilmesi işlemine ispat denir. Bu vakıaların ispatı için başvurulan vasıtalara ise delil denmektedir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda 238. ...devamı ☟

Delil (hukuk)
Delil (hukuk)

}

Dava konusu yapılan hakkın gerçekten var olup olmadığının anlaşılması için bu hakkın ve buna karşı yapılan savunmanın dayandığı vakıalar hakkında mahkemeye kanaat verilmesi işlemine ispat denir. Bu vakıaların ispatı için başvurulan vasıtalara ise delil denmektedir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda 238. maddesinde delilin tanımına yer verilmiştir. Delilin konusu maddi vakıalardır ve ancak o davanın çözümünü etkileyebilecek olan vakıalar delil olarak gösterilebilir ve inceleme konusu yapılabilir. Deliller Kanunda yerini bulduğu üzere iki gruba ayrılır. Kesin Delil`` olarak adlandırılan ilk grupta ikrar, kesin hüküm, senet ve yemin yer almaktadır. Kesin delillerin hakimi bağlayıcı nitelikte olması, bu grupta yer alan bir delille iddia edilen vakıanın ispat edilmiş sayılması, bir başka ifadeyle doğru olduğunun kabul edilmesi söz konusudur.

İkinci grup olan yemin türleri ise Takdiri Delilller`` olarak isimlendirilirler ve bunlar da tanık, bilirkişi, keşif ve özel hüküm sebebidir. Bu delillerde ise hakimin bağlayıcılığı yoktur ve hakimin bu delilleri serbestçe takdir etmesi söz konusudur. Kesin delille ispat zorunluluğuna istisna teşkil eden hallerde ve hukuki fiillerde bu delil grubu önem kazanmaktadır.

Bu delillerin tanımlanması H.U.M.K.`ta geçerli olan nitelendirmedir. Zira Ceza Muhakemesi baz alındığında delillerin önemi değişmektedir. HUMKta en önemli delil olarak SENET gösterilir ve hukuki işlemlerin ancak senetle ispatı kabul edilir. (belli sınırlar içinde) Ancak Ceza Muhakemesi``nde hukuki işlemler değil hukuki fiiller yer alır ve bu fiillerin senetle ispatı mümkün olamayacağından delil olarak TANIK BEYANI önem kazanmaktadır.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Delil (hukuk) Resimleri

Delil
1 yıl önce

bunların ispatı delil ile olur. Hukuki sebepler ise zaten kanun, tüzük ve diğer mevzuat, mahkeme kararları, örf ve adet kuralları, evrensel hukuk kuralları...

Kanıt, Taslak şablonları, Taslak madde
Fer'î deliller
1 yıl önce

Fer'î deliller (furûʿ ed-Dîn) (Arapça: فروع الدين ‎), bir İslam hukuku terimi. İslam hukukunda bir hükmün bina edileceği deliller ikiye ayrılır. Asli...

Fer`í® deliller, Aslí® deliller, Caferiyye, Fetva, Fıkıh, Hanbeli mezhebi, Hanefi mezhebi, Kur`an, Kıyas, Maliki mezhebi, Mesâlih-i mürsele
Medeni usul hukuku
1 yıl önce

Medeni usûl hukuku, özel hukuk yargılama usulünü konu alan hukuk dalıdır. Çekişmeli ve çekişmesiz yargı şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Usul, Arapça kökenli...

Fıkıh Usûlü
1 yıl önce

delillerken diğer ikisi yani icma ve kıyas ise vahiy temelli olmayıp akli olmakla beraber İslami naslar ile ilişkilidir. Geleneksel İslam hukukunda herhangi...

Fıkıh usí»lü, Alevilik, Arapça, Aslí® deliller, Bakara suresi, Caferiyye, Farz, Fer`í® deliller, Fetva, Fıkıh, Hanbeli mezhebi
Yazılı Delil Başlangıcı
1 yıl önce

Yazılı delil başlangıcı, senetle ispat kuralının bir istisnasıdır. Kesin delil ile ispat olunabilecek bir hususun, takdiri bir delilin başka bir takdiri...

Yazılı Delil Başlangıcı, Hukuk, Taslak
Senet (hukuk)
4 yıl önce

Hukukta senet, bir vakanın delilini teşkil etmek üzere bir kişi (veya kurum) tarafından imzalanan (veya inkar edilmez şekilde onaylanan) ve imzalayanın...

Yargılama hukuku
1 yıl önce

(Fakülteler Matbaası 1979). Ansay SŞ, Hukuk Yargılama Usulleri, (7. Baskı 1960). Bolayır N, Hukuk Yargılamasında Delillerin Toplanmasında Tarafların ve Hâkimin...

Fıkıh
1 yıl önce

çalışmaları yapılmıştır. Tesis edilen hükümlerin delilleri ile birlikte bilinebilmesi ve aynı delillere dönük eleştiri ve yeni yorumlar yapılabilmesi, farklı...

Fıkıh, Fıkıh