Denge

Kısaca: Alm. Gleichgewicht, Balance, Fr. Équilibre, balance, İng. Equilibrium, balance. Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesinin ve herhangi bir noktaya göre momentlerinin toplamının sıfır olması hali. ...devamı ☟

denge
Denge

Alm. Gleichgewicht, Balance, Fr. Équilibre, balance, İng. Equilibrium, balance. Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesinin ve herhangi bir noktaya göre momentlerinin toplamının sıfır olması hali.

Denge halinde bulunan bir cismin ivmesi de sıfırdır. Dışarıdan herhangi bir kuvvet etki etmediği müddetçe cisim denge halini bozmaz.

Bir cismin denge halini bozmaya çalışan kuvvetlere karşı koyan kuvvetler varsa, yani hariçten bir kuvvetin etkisiyle dengesi bozulan cisim, bu kuvvet kaybolduktan sonra tekrar denge haline gelebiliyorsa, bu cismin dengesine “kararlı denge” denir.

Denge durumu bozulan cisim tekrar ilk denge durumuna gelemiyorsa, bu cismin dengesine de “kararsız denge” denir.

Düz bir zemin üzerinde duran cisimlerin ağırlık merkezlerinden geçen çekül doğrultusu, cismin dayanma yüzeyinin içinde kalıyorsa, cisim devrilmez (Şekil A). İtalya’daki eğikliği ile meşhur Piza Kulesi bu sebeple halen devrilmeden durabilmektedir. Eğer ağırlık merkezinden geçen çekül doğrultusu dayanma yüzeyinin dışında kalıyorsa, cisim devrilir (Şekil B).

DENGE (Kimyasal Denge);

Alm. Gleichgewich (n), Balance, Fr. Équilibre (m), İng. Equilibrium. İki yönlü bir reaksiyonda; ürünlerin meydana geliş hızının, ürünlerden tekrar reaksiyona girenlerin meydana geliş hızına eşit olduğu hal. Böyle denklemlerde reaksiyonun her iki tarafa olabileceğini göstemek için çift olarak ok ( ¬ ) ®

kullanılır. Genel olarak şöyle göstermek mümkündür:

A+B ¬ C+D ®

Burada A ve B reaksiyona giren başlangıç maddeleri, C ve D ise meydana gelen ürünlerdir. A ve B’nin reaksiyona girme hızı, konsantrasyonlarına (derişimlerine), sıcaklığa ve katalizör mevcudiyetine bağlıdır. Reaksiyon ilerledikçe, A ve B’nin konsantrasyonları ve reaksiyon hızları azalır. C ve D nin konsantrasyonları ve bunların reaksiyona girme hızları da artar. Neticede A ve B’nin reaksiyon hızı, C ve D’nin reaksiyon hızına eşit olur ve eşit hızlarda kesiksiz olarak devam eden reaksiyonlar arasında dinamik bir denge kurulur. Bu, onların konsantrasyonlarının eşit olduğu manasına gelmez. Fakat A, B, C ve D’nin konsantrasyonlarının sabit kalması demektir. Sıcaklık ve basıncın denge üzerinde etkisi vardır. Bunlardan birini veya maddelerden birinin konsantrasyonunun değiştirilmesi halinde, denge sağa veya sola meylederek değişir ve yeni konsantrasyon değerleri meydana gelir.

Reaksiyonların bir çoğu iki yönlüdür. Endüstride, istenen ürünlerin lehine reaksiyonu yönlendirmek esastır.

Sıcaklığın artması genellikle her reaksiyonun hızını artırır. Fakat istenen reaksiyonun hızının, ters reaksiyona oranla en yüksek olduğu optimum bir sıcaklık vardır. Eğer gazlar söz konusu ise, basınç değişimi dengeye etki eder. Ürünlerden birinin ortamdan alınması reaksiyonun tamamlanmasına imkan hazırlar.

denge

Türkçe denge kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Denge] n. balance, equilibrium, equilibration, equation, stability, countenance, counterpoise, easiness, equipoise, poise
n. bale, large package, equal, match, matching, coequal, counterpoise

denge

birbirine karşıt iki kuvvetin eşitliğiyle elde edilen yerleşik konum, durma hali, muvazene;
bir nesnenin ya da bir insanın devrilmeden durma hali, muvazene; siyasal güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması.
zihinsel ve duygusal uyum, istikrar; ekonomik yaşamın uyumlu düzeni.

denge

Türkçe denge kelimesinin Fransızca karşılığı.
équilibre [le], balance [la], balancement [le]

denge

Türkçe denge kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Balance, Gleiche, Gleichgewicht

denge

1 . Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene, balans.
2 . Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar:
"Ruhsal denge."-
3 . Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması.
4 . Ekonomik hayatın uyumlu düzeni.
5 . fizikBirbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan durma hâli.
6 . sosyolojiToplumsal denge.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
dengesi bozulmak , dengesini kaybetmek

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kimyasal denge
1 yıl önce

Kimyasal denge, iki yönlü bir tepkimede ürünlerin meydana geliş hızının, ürünlerden tekrar tepkimeye girenlerin meydana geliş hızına eşit olduğu durumdur...

Kimyasal denge, Basınç, Katalizör, Reaksiyon, Sıcaklık, Konsantrasyon
Termodinamik denge
1 yıl önce

termodinamik sistem, ısıl denge, mekanik denge, radyasyon dengesi ve kimyasal dengede olduğunda, sistem termodinamik dengededir ve cisimler arası net ısı...

Termodinamik denge, Homojen, Taslak, Termodinamik
Genel denge teorisi
1 yıl önce

Genel denge teorisi teorik ekonominin bir dalı. Birkaç veya birçok piyasalar ile ekonomideki arz, talep ve fiyat davranışlarını bir bütün içinde açıklamaya...

Elektronik Denge Programı
1 yıl önce

sürüş destek birimidir. Açılımı Electronic Stability Program (Elektronik Denge Programı) olan sistemi ilk defa Mercedes firması 1995 yılında CL modellerine...

Elektronik Denge Programı, 1995, ABS, Bosch, ESP, Mercedes, Otomobil
Denge sabiti
1 yıl önce

ürünün derişimlerinin sabit olması durumuna kimyasal denge olarak adlandırılmaktadır. Kimyasal denge durumunda, ileri ve geri tepkime hızları birbirine...

Hidrostatik denge
1 yıl önce

Hidrostatik denge, kütleçekime dayalı sıkıştırmanın bayırgı basıncı ile dengelendiği duruma denir. Hidrostatik denge, akışkanlar mekaniğinde nesnelerin...

Hidrostatik denge, Basınç, Klasik mekanik, Taslak, Yıldız, í–zel kütleçekim
Mekanik denge
1 yıl önce

Mekanik denge bir katı cisim için cisme etkiyen bileşke kuvvet vektörünün ve bileşke moment vektörünün sıfır olmasıdır. Katı cisim deforme olmadığından...

Mekanik denge, Katı cisim, Klasik mekanik, Taslak, D`Alembert prensibi, D`Alembert
Cari denge
1 yıl önce

Cari işlemler dengesi olarak da tanımlanan cari denge, ödemeler dengesi bilançosunun dış ticaret (ihracat-ithalat dengesi), hizmetler (hizmet alımları-hizmet...

Cari denge, Dış ticaret dengesi, í–demeler dengesi, İhracat, İthalat