Devletler Hukuku

Devletler Hukuku Alm. Internationales Recht, Fr. Droit İnternational, İng. İnternational Law. Bağımsız devletlerle milletlerarası kuruluşların uymak zorunda olduğu hukuk kurallarının bütünü. Bu hukuka, Devletlerarası Hukuk, Milletlerarası Hukuk ve Devletler Umumi Hukuku da denir. Devletlerin yabancı şahıslara olan ilişkilerini düzenleyen Devletler Hususi Hukuku, Devletler Hukukunun bir kolu değildir. Ayrı bir hukuk dalıdır. Devlet hukuku, devletler to

Devletler Hukuku Alm. Internationales Recht, Fr. Droit İnternational, İng. İnternational Law. Bağımsız devletlerle milletlerarası kuruluşların uymak zorunda olduğu hukuk kurallarının bütünü. Bu hukuka, Devletlerarası Hukuk, Milletlerarası Hukuk ve Devletler Umumi Hukuku da denir.

Devletlerin yabancı şahıslara olan ilişkilerini düzenleyen Devletler Hususi Hukuku, Devletler Hukukunun bir kolu değildir. Ayrı bir hukuk dalıdır. Devlet hukuku, devletler topluluğunun bağımsız bütün üyelerini eşit olarak bağlar. Devletler Hukuku bakımından bütün devletler, toprak genişlikleri ve kuvvetleri ne olursa olsun eşittir. Devletler hukuku, milletlerarası kişiler saydığı devletlerle ve onların devletler topluluğu içindeki davranışlarıyla uğraşır. Kuralları gereğinde zorla devletlere uygulatacak bir kuvvet, bir otorite yoktur. Uygulayacak devletlerin iyi niyetlerine bağlıdır. Milletlerarası bir kuruluş olan Birleşmiş Milletlerin kararları dahi devletlerin Devletler Hukuku kurallarına uymasını sağlamakta yeterli olmamaktadır.

Devletler Hukuku'nun tarihçesi

Avrupa ülkelerinde, Devletler Hukuku, günümüzdeki hüviyetini ancak 19. yüzyıl ortalarından itibaren almaya başlamıştır. Halbuki günümüzde yeni yeni söz konusu olan Devletler Hukuku problemlerine zamanımızdan bin sene önce İslam alimleri kaideler koyarak çözümler getirmişlerdir. Devletler Hukukuna ait meseleler, çeşitli fıkıh ve siyer kitaplarında en teferruatlı şekilde ortaya konmuştur. Çeşitli kaynaklardaki bu bilgileri, Büyük İslam alimi Serahsi (miladi 1009-1090) Siyer-i Kebir Şerhi adlı eserinde toplamıştır. Bu eser Devletler Hukuku sahasında ilk yazılı eser olarak kabul edilmektedir. Cafer-i Tayyar’ın Habeşistan’da Necaşi’nin huzurunda söylediği sözler de Devletler Hususi Hukukunun temelini teşkil etmiştir.

Devletler Hukuku'nun kaynakları

Devletler hukukunun dört çeşit kaynağı vardır. Bunlar: 1) Devletlerarası antlaşmalar, 2) Teamüller (Milletlerarası davranış şekilleri), 3) Genel hukuk ilkeleri, 4) Milletlerarası mahkemelerin ictihatları. Bir işlemin teamül sayılabilmesi için bütün devletlerin kendilerini ona uymak mecburiyetinde saymaları ve yine bütün devletlerce uzun zamandan beri uygulana gelmesi gerekir. Bunlar; hukuk ilkeleri, devletin devamlılığı, ahde vefa gibi ilkelerdir.

Devletler Hukukunun düzenlediği konular şunlardır:

Devletin ülkesi ve yetkileri, milletlerarası ulaştırma, kara ulaştırması, akarsular ulaştırması, deniz ulaştırması (açık deniz, iç sular, kara sular, kıta sahanlığı, boğazlar vb.) hava ulaştırması, milletlerarası uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözülmesi (diplomasi, siyasi hakem ve yargı yoluyla çözer), savaş ve tarafsızlık gibi devletlerarası problemlerdir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Devletler Hukuku ilgili konular

 • Amme hukuku

  AMME HUKUKU Alm. Öffentliches Recht (n), Fr. Droit Poblique, İng. Public Law. Devletin kuruluş ve teşkilatını, devlet sıfatıyla gösterdiği f
 • Devletler hukuku

  Devletler Hukuku Alm. Internationales Recht, Fr. Droit İnternational, İng. İnternational Law. Bağımsız devletlerle milletlerarası kuruluşları
 • Devletler özel hukuku

  Devletler Özel Hukuku, kişiler arası hukuk sorunlarında hangi devletin hukukunun uygulanacağını karara bağlar. Hiçbir devlet kendi hukuku dı
 • Ticaret hukuku

  Hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır.
 • Vergi hukuku

  Vergi hukuku, bir kamu hukuku dalıdır.
 • Hukuk alanlarının listesi

  Önemli hukuki alanlar ve konu içerikleri aşagıda listelenmektedir.
 • Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

  Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2002-2003 eğitim yılında öğretime başlamış, 2005-2006 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Oldukça
 • Uluslararası kamu hukuku

  Uluslararası kamu hukuku, devletler ile Vatikan gibi benzer kuruluşların ve uluslararası örgütlerin faaliyetleriyle ilgilenen hukuk alanıdır.
 • Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbul'da bulunan Marmara Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan hukuk fakültesidir. 1982 tarihinde Türki