Didaktik

Kısaca: Bilgi vermek için yazılan bütün edebiyat eserleri didaktik türe girer. Her milletin edebiyatında ahlâk, din ve teknikle ilgili bilgiler vermek amacıyla, edebi biçimde yazılmış kitaplar vardır: Çin'in dini yasa kitapları (King) ve Hindistan'daki Sutra'lar ahlâki bir ders çıkarma amacı güden öğütlü hikâyeler ve masallar bu kategoriye konulabilir. Fenelon'un Telemakhos'un Başından Geçenler (les Aventures de Telemaque) gibi, öğretici nitelikteki eserlerle Fontenelle'in Meskûn Dünyaların Çokluğu ( ...devamı ☟

Bilgi vermek için yazılan bütün edebiyat eserleri didaktik türe girer. Her milletin edebiyatında ahlak, din ve teknikle ilgili bilgiler vermek amacıyla, edebi biçimde yazılmış kitaplar vardır: Çin'in dini yasa kitapları (King) ve Hindistan'daki Sutra'lar ahlaki bir ders çıkarma amacı güden öğütlü hikayeler ve masallar bu kategoriye konulabilir.

Fenelon'un Telemakhos'un Başından Geçenler (les Aventures de Telemaque) gibi, öğretici nitelikteki eserlerle Fontenelle'in Meskun Dünyaların Çokluğu (Entretiens Sur La Pluralite Des Mondes) gibi bilimi halka indiren eserler, genel anlamıyla, didaktik türe girer. Ama bu terim, geleneksel sınıflamada, daha özel olarak, bir doktrinin açıklanmasını, ilmi veya teknik bilgileri konu alan bir şiir türünü belirtir.

Başlangıçtan beri özlü ve kafiyeli söyleyişi ile didaktik şiir, bir bilginin kolay akılda kalmasını sağlamak için elverişli sayıldı (atasözleri, özdeyişler v.b.). Bu nitelik, çok zengin eski yunan didaktik şiirinde de görülür (Ksenophanes, Parmenides ve Empedokles'un felsefi şiirleri, Pythagoras'a mal edilen Solon'un Yaldızlı Mısralar'ı). Hesiodos, bizim için bu türün en eski temsilcisidir: Erga Kai Hemerai (İşler ve Günler), Theogonia (Tanrıların Soy Ağacı). Bununla birlikte sanat yaratma kaygısı yavaş yavaş öğretme kaygısını bastırdı.

Aratos'un Phaenomena (Gökbilimle İlgili Olaylar) III. yy. adlı şiirinde bu kaygı açıkça belirir. Buna karşılık Latin şairlerinde pratik Latin zekası, didaktik türe yöneldi. Lucretius (de Natura Renim) ve Vergilius (Georgica, [1]) bu türde şaheserler verdiler; ayrıca Horatius'un Ars Poetica (Şiir sanatı), Ovidius'un Fasti (Yıllıklar) ve Ars Amatoria (Sevme Sanatı), Columella'nın De Re Rustica (Bahçeler) adlı eserleri, Manilus'un gökbilimle ilgili yazıları ile Hıristiyan dini dogmasının özünü açıklayan Hıristiyan yazarların (Commodianus, Prudentius) kitapları da, didaktik eserler sayılabilir.

Türk edebiyatında didaktik şiirin tarihi oldukça eskidir. Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig'i (1070) ahlak, ideal hayat ve devlet yönetimi konusunda öğretici bilgi veren didaktik bir mesnevidir. Yunus Emre'nin Risalet-ün-Nushiye'si (1308) İslami bilgileri ve tasavvuf esaslarını öğreten mesnevilerdendir.

XIII. yy. tasavvuf şairlerinden Ahmed Fakih'in Çarhname'si (1252'den önce) tasavvufi didaktik eserlerdendir. Nabi'nin (1642-1712) Hayriye ve Hayrabad mesnevileri Ortaçağ İslam dünyasında geçerli bilgileri ve değer yargılarını öğretmek için yazılmış mesnevilerdendir.

İslami Türk edebiyatı devresinde Şeyh Sadi'nin Farsçadan çevrilen Gülistan ve Bustan adlı eserleri didaktik türün tanınmış örnekleri arasında yer aldı: Hoca Mesudun Ferhengname-i Sadi tercümesi (XIV.yy.) v.b.

Tanzimattan sonraki Türk edebiyatında Ziya Paşa'nın (1825-1880) Terkibibend'i, Manzum Harabad önsözü didaktik türün örneklerindendir.

Servetifünun şiirinde en tanınmış didaktik eserleri Tevfik Fikret verdi: Halukun Defteri (1911) ve Şermin (1914). öğretici nitelik taşıyan hayvan hikayeleri de Kelile ve Dinme ile Lafontaine'in eserlerine dayanılarak Türkçeye birçok defalar çevrildi: Şinasi, Orhan veli v.d.

Ayıca bkz. Didaktik şiir

Didaktik

1 . Öğretici:
"Didaktik bir eser."-
2 . isim, eğitim bilimiÖğretim yöntemlerini ele alan bilgi, öğretim bilgisi.

Didaktik

Almanca Didaktik kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. didactics, pedagogy, education, profession of teaching

Didaktik

Türkçe Didaktik kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Didaktik] n. didactics, pedagogy, education, profession of teaching adj. didactic

Didaktik

öğretici. öğretim yöntemlerini ele alan bilim, öğretim bilgisi.

Didaktik

Almanca Didaktik kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. didactique (f), pédagogie (f)

Didaktik

Almanca Didaktik kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. didattica (f)

Didaktik

Almanca Didaktik kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. didáctica (f)

Didaktik

Almanca Didaktik kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. didaktik (f)

Didaktik

Türkçe Didaktik kelimesinin Fransızca karşılığı.
didactique

Didaktik

Türkçe Didaktik kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Didaktik, Unterrichtslehre

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Didaktik Şiir
3 ay önce

Didaktik (öğretici) şiir, belli bir düşünceyi aşılamak veya belli bir konuda öğüt, bilgi vermek, bir ahlak dersi çıkarmak amacıyla öğretici nitelikte yazılan...

Didaktik şiir, Didaktik şiir
Satirik Şiir
3 ay önce

sözlerle, alaylı ifadelerle eleştirilir. Bunlarda Didaktik şiir özellikleri de görüldüğünden, Didaktik şiirler içinde de incelenebilir. Ancak açık bir eleştiri...

Satirik şiir, Satirik şiir
Hiciv
3 ay önce

edebiyatımızda ise yergi olarak anılmaktadır. Bu tür şiirler didaktik özellikler içerdiğinden didaktik şiir içinde değerlendirilmesi mümkündür. Ancak açık bir...

Hicviye
Kahramanlar Doğmalıydı
2 yıl önce

anlayışla yazılan roman Aydemir'in Toprak Uyanırsa adlı diğer romanı gibi didaktik bir üslupla kaleme alınmıştır. Aydemir'in pek de tanınma fırsatı bulamamış...

Kaygusuz Abdal
3 ay önce

olmuş oldu. Mısır'a giderek Bektaşîliği yaymaya çalıştı ve orada öldü. Didaktik türdeki eserlerinde açık ve yalın bir dil kullandı. Nükteli ve iğneli bir...

Kaygusuz Abdal, Abdal Musa, Alanya, Bektaşi, Mısır (ülke), Tasavvuf, Taslak, Yunus Emre, Şair, Didaktik
Tarihsel oyun
3 yıl önce

Tarihsel oyun, tarihte geçen bir olayı ele alan genellikle öğretici olan didaktik tiyatro eserlerine verilen ad. 16. ve 17. yüzyılda İngiltere'de yazılan...

Bostan (anlam ayrımı)
3 yıl önce

Bostan (mesnevi) - Şirazlı Sadi'nin küçük öykülerden oluşan ünlü ahlaki ve didaktik mesnevisi. Bostan, Beyoğlu - İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin mahallelerinden...

Patch Adams (Film)
3 ay önce

1999 tarihinde gösterime giren sinema filmi. ABD yapımı olan, duygusal ve didaktik öğeler taşıyan filmin yönetmenliğini Tom Shadyac, müziğini Marc Shaiman...

Patch Adams (Film), Patch Adams, 1999, 9 Nisan, A.B.D, IMDb, Komedi, Robin Williams, Tom Shadyac, Marc Shaiman, Hunter Doherty Adams