Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü

ayakçak

sözlüğe taşı

sözlük

Sözlük bir dilin veya dillerin kelime haznesini (sözvarlığını), söyleyiş ve yazılış şekilleriyle veren, kelimenin kökünü esas alarak, bunların başka unsurlarla kurdukları sözleri ve anlamlarını, değişik kullanışlarını gösteren eser.

Fonetik

Edib Ahmed Yükneki

Edib Ahmed Yüknekî'nin hayatı, kişiliği ve yaşadığı çevre hakkında kesin bilgilere sahip değiliz. Günümüze ulaşan tek yapıtı, Uygur harfleriyle Kaşgar dilinde yazılmış olan 'Atebetü'l-Hakâyık'tır (13. yüzyılın I.

Bilge

(Os. Hakim, Âkıl, Erbâbı hikmet, Feylesof, Müdebbir, Makrûnu savâb, Mâkul; Fr. Sage, Al. Weise, İng. Wise, İt. Sagio, Savio) Bilgili, ahlâklı, olgun ve örnek kişi...

Karamat

Karamat - Türk, Çuvaş ve Anadolu halk kültüründe Kabus Cini. Keremet veya Karımıt da denir. "Karav" olarak da bilinir. Kabuslara neden olan ve bunun sonucunda hezeyan ve psikolojik bozukluklar ortaya çıkaran kötücül varlık.

Ses bilgisi

Ses bilgisi ya da fonetik sözcüğü, Yunanca “''ses''” anlamında olan'' phōnḗ '' sözcüğünden türetilen ve “''işitilen, duyulan''” anlamına gelen ''phōnētikós'' sözcüğünden gelmektedir. Ses Bilgisi, dilsel seslerin öğelerini araştırır. Ses Bilgisi; Modern Di...

Terim anlam

Bir bilim, sanat ya da meslek dalıyla ilgili bir kavramı karşılayan kelimelere terim denir. Terimlerin anlamları dar ve sınırlıdırTerim anlamlı sözcüklere örnekler:Bu ders kafiye çeşitlerini işleyeceğiz. (Edebiyat)Ülkemiz hangi meridyenler arasında yer al...

Ferit Devellioğlu

Ferit Devellioğlu, (1906 - 1985) Türk dilci, sözlük yazarı.

harezmce