Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü

Dilbilgisi denetleyicisi

dilbilgisi denetleyicisi yazılan metnin dilbilgisel doğruluğunu kontrol eden bir program veya bir programın alt parçasıdır. Dilbilgisi denetleyicileri çoğunlukla kelime işlemci gibi büyük bir programın özelliği olarak gerçekleştirilir. Bununla birlikte te...

Türkiye'de dilbilim çalışmaları

Türkçe üzerine yapılan çalışmaların dilbilimsel bir nitelik kazanması Cumhuriyet döneminde oldu. Özellikle Atatürk'ün önderliğinde 1932'de kurulan Türk Dili Tetkik Cemiye-ti'nin (sonradan Türk Dil Kurumu-TDK) Türk dilinin tarihsel kökeninin araştırılmasın...

sözlük

Sözlük bir dilin veya dillerin kelime haznesini (sözvarlığını), söyleyiş ve yazılış şekilleriyle veren, kelimenin kökünü esas alarak, bunların başka unsurlarla kurdukları sözleri ve anlamlarını, değişik kullanışlarını gösteren eser.

Fransızca dil bilgisi

Fransızca dil bilgisi, diğer Roman dilleri dil bilgileriyle benzerlikler barındıran, Fransızcanın yani Fransız dilinin kullanımındaki kuralların bütünü, dil bilgisidir.

söz dizimi

Sözdizimi (İng:syntax) tümce yapısı araştırmasıdır. Geniş anlamda dilbilgisiin bir bölümüdür. Tümcelerin tanımlanması ve incelenmesinde birkaç yol vardır.

geçmiş zaman

Geçmiş zaman, dil bilgisinde şu andan ya da geçmiş veya gelecekteki herhangi bir olaydan önce yaşanmış bir olayı veya durumu anlatan zamandır.Comrie, Bernard, ''Tense'', Cambridge Univ. Press, 1985. Bazı dillerde, örneğin Mandarin Çincesinde fiillerin geç...

Karamat

Karamat - Türk, Çuvaş ve Anadolu halk kültüründe Kabus Cini. Keremet veya Karımıt da denir. "Karav" olarak da bilinir. Kabuslara neden olan ve bunun sonucunda hezeyan ve psikolojik bozukluklar ortaya çıkaran kötücül varlık.

ayakçak

sözlüğe taşı

İslam Bilim ve Kültür Enstitüsü

Terimler Sözlüğü İslam Felsefesi Terimler Sözlüğü Mantık Terimler Sözlüğü İslam Kelamı Terimler Sözlüğü Fıkıh Usulü Terimler Sözlüğü İslam Ahlakı Terimler

Birebir çeviri

Birebir çeviri, çevirisi yapılan sözcüğün, deyimin veya cümlenin çevrildiği dilin dilbilgisi ve imla kurallarına uyup uymadığına dikkat edilmeden yapılan tercüme tekniği. Genellikle her bir sözcüğün cümle içindeki görevine bakılmaksızın sadece sözcük türü...