Divan-ı Ali Alm. Staatsgerichtshof (m), Fr. Cour supréme (f), İng. High Court of Justice.

1. 1924 Anayasası’nın 61-67. maddelerine göre kurulan, bakanların, danıştay üyelerinin, yargıtay başkan ve üyelerinin, başsavcının görev suçlarından meydana gelen davaları görmeye yetkili mahkeme. Divan-ı ali’nin yerini 1982 Anayasası içinde Anayasa Mahkemesi almış olup görev ve yetkileri şöyledir: Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve T

Divan-ı Ali

Divan-ı Ali Alm. Staatsgerichtshof (m), Fr. Cour supréme (f), İng. High Court of Justice.

1. 1924 Anayasası’nın 61-67. maddelerine göre kurulan, bakanların, danıştay üyelerinin, yargıtay başkan ve üyelerinin, başsavcının görev suçlarından meydana gelen davaları görmeye yetkili mahkeme. Divan-ı ali’nin yerini 1982 Anayasası içinde Anayasa Mahkemesi almış olup görev ve yetkileri şöyledir: Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM iç tüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Cumhuriyet Baş Savcılığını, Cumhuriyet Başsavcı vekilini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdari Mahkemesi başkan ve üyelerini, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar.

2. Anadolu Selçuklularında, bütün memleket işlerinin yürütüldüğü Büyük Divana “Divan-ı ali” ve “Divan-ı Saltanat” denirdi. Bu Büyük Divan, bugünkü hükümet ve meclisin gördüğü vazifeleri yapardı. Başkanı sultan olup, ikinci başkanı vezirdi. Vezir her gün divandaki işleri takib ederdi.

Divan-ı ali’den başka ikinci derecede olan, bugünkü bakanlıklara eşit sayılan; Niyabet-i Saltanat Divanı, İstifa (Maliye) Divanı, Tuğra Divanı, Adliye Divanı gibi divanlar da vardı.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Yanıtlar