Genel olarak belli bir takım ilkeleri, tezler, düşünce, teori ve ideo­lojileri mutlak olarak doğru ve her zaman geçerli diye kabul eden, görüşlerini kesin ve tartışmaya yer vermez bir biçimde öne süren kimsenin tutumu için kullanılan sıfat.

DOGMATIK (türkçe) anlamı
1. deney bilgisini deneye dayanan kanıtları yadsıyarak
2. kanılarını inanç öğretilerinden çıkaran (düşünce biçimi)
3. inaksal
4. felsefe ve din dogmalarının bilimsel (mantıksal) ve dizgesel bir yolla ortaya konuluşu.
DOGMATIK (türkçe) ingilizcesi
1. [Dogmatik (die) ]n. dogmatics
2. science which studies the dogmas of religious doctrines
3. adj. dogmatic
4. doctrinal
positive,
dogmatik (almanca) ingilizcesi
5. (die) n. dogmatics
6. science which studies the dogmas of religious doctrines,
DOGMATIK (türkçe) fransızcası
1. dogmatique
DOGMATIK (türkçe) almancası
1. adj. dogmatisch

Dogmatik hakkında detaylı bilgi

Belli bir takım ilkeleri, tezler, düşünce, teori ve ideo­lojileri mutlak olarak doğru ve her zaman geçerli diye kabul eden, görüşlerini kesin ve tartışmaya yer vermez bir biçimde öne süren kimsenin tutumu için kullanılan sıfat.

Dogmatik buna göre, bir görüş ya da Öğ­retiyi, mutlak bir kendine güven ve otoritey­le öne süren, en küçük bir kuşkuya yer bı­rakmazken, başka insanların görüşlerine en küçük bir değer vermeyen insan anlamına gelir. Buna göre, dogmatik kişi, hoşgörüsüz, dar kafalı, eleştiri ve kuşkuya tahammülsüz olan kişiyi gösterir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Dogmatik Felsefe

A priori ilkeler, çeşitli dogmalar ve asla değişmeyeceği kabul edilen mutlak değerleri kabul eden, bu bilgilerin mutlak hakikat olduğunu, inceleme, tartışma yahut araştırmaya ihtiyacın olmadığını savunan anlayışa dogmatizm denir. Temelde skolastik bir anlayıştır, modern çağda ...

Straight Edge

Straight Edge, daha çok punk hareketinin felsefi bir yanıdır. Felsefenin ana görüşü kendini kontrol etrafında şekillenmektedir. Amaç kendi hayatın üzerindeki kişisel kontrolünü elde olduğunca yeniden elde etmektir. sXe, alkol kullanımı, uyuşturucu kullanımı ve rasgele seksten ...

Felsefe

Felsefe, varlık, anlam ve öz sorunlarının eleştirel bir yaklaşımla araştırılmasına ve varılan sonuçların sistemli bir biçimde ortaya konmasına yönelik düşünsel etkinlik. Yokluğa karşıt olarak var olan şey. Oluşa karşıt bir şey olarak, değişmeden aynı kalan gerçeklik. ...

Realite

Realite terimi dilimize Fransızca`dan girmiştir; sözcük anlamıyla "gerçeklik" anlamına gelmekte olup farklı ekollerde farklı anlamlarda kullanılmıştır.

Etik

Ahlak ve ahlaklılığın olgusal ve tarihsel olarak yaşa­nan bir şey olduğu, tek tek her bireyin şu ya da bu ölçüde şekillendirdiği somut bir ahlâki hayatı bulunduğu, bu hayat içinde ci­simleşen ahlâki değerler, peşinden koşulan ideallerini söz konusu olduğu kabulleri ...

Skolastik

Genel olarak Ortaçağda hakim olan Grek felsefesinin kavramsal araçlarından yararlanılarak oluş­turulmuş Tanrı merkezli düşünce sistemini 1 veya bu teoloji ağırlıklı felsefenin kullandığı yöntemi tanımlamak için kullanılan sıfat.