Ebu'l Leys es-Semerkandî (ö. 983), Hanefi fıkıh, hadis ve tefsir bilgini. Kaynaklarda hayatına dair az bilgi bulunan bilginin doğum tarihi ve yeri kesin olmamakla birlikte Semerkand'da doğmuş olması muhtemeldir.

Ebu'l Leys es-Semerkandî

Ebu'l Leys es-Semerkandi (ö. 983), Hanefi fıkıh, hadis ve tefsir bilgini. Kaynaklarda hayatına dair az bilgi bulunan bilginin doğum tarihi ve yeri kesin olmamakla birlikte Semerkand'da doğmuş olması muhtemeldir. Bu yörede büyük bilgin Ebu Cafer el-Hinduvani'den ilim tahsil etti. Çok yönlü bir bilgindi. İslami bilim dallarının hemen hepsinde çalışmıştır. Özellikle tefsir ve hadis dallarında eserler vermiştir. ==Kitapları== *Muhtelefu'r Rivaye *Tenbih-ul-Gafilin *Bostan-ül-arifin *Tefsir-ül-Kur’an (4 cild) *Hizanet-ül-Fıkh *Uyun-ul Mesail fi'l Füru’ *Esrar'ül Vahy *Kurret-ül-Uyun ve Müferrihü-Kalb-il-Mahzun *Şerh-i Fıkh-ul-Ekber *Tuhfet-ül-Enam fi Menakıb-il-Eimmet-il-Erbe’a el-A’lam *Dekaik-ul-Ahbar fi Zikr-il-Cennet’i ven-Nar *El-Fetava *Muhtelif-ür-Rivaye *En-Nevazil fil-Füru’ *El-Mukaddime fi’s-Salat *Beyanu Akidet-il-Usul *Te’sis-ül-Fıkh *Şerhu’l-İslam *El-Mearif fi Şerh-is-Sehaif *Te’sis-ün-Nazar *Risalet-ün-Mearife ve'l İman *Risale fil-Hikem *Kut’un-Nefs fi Ma’rifet-il-Erkan-il-Hams *El-Letaifu'l Mustehrece min Sahihi'l Buhari == Dış bağlantılar == * Ebu'l Leys es-Semerkandi

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar