Ebu Hanife'nin Osman El-Betti'ye Yazd������ Risale

Züfer bin Hüzeyl

Züfer bin Hüzeyl (728 - 774), Hanefi fıkıh ve hadis bilgini.

Ebu Zerr el Gifari

Cundub bin Cunade bin Sekan (Arapça: جُندب بن جَنادة), lakabı Ebu Zer, Ebu Zer el-Gifari (Arapça: أبو ذر الغفاري) İslam'ı ilk kabul eden sahabilerden biriydi. İslam Peygamberi Muhammed kendisine Abdullah adını vermiştir. Beni Gifar kabilesindendi. Doğum t...

Ebû Yûsuf

bilgini. Kûfe şehrinde doğan Ebu Yusuf, Ebu Hanife'nin öğrencilerindendir. Daha sonraları kendisine Ebu Hanife'nin diğer öğrencisi olan Muhammed bin Hasan

Aşerei Mübeşşire

İslam dininde yaşarken cennetle müjdelenen on sahabeye denir. Bunlar:1 - Hz. Ebu Bekir2 - Hz.

Zeyd bin Ali

Zeyd bin Ali, Tabiin'den fıkıh alimi. Hz. Hüseyin’in torunu ve İmâm-ı Zeynelâbidîn’in oğludur. Tam adı, Zeyd bin Zeynelâbidîn Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebû Tâlib’dir (r.anhüm). Künyesi, Ebu’l-Hüseyin olup, Hâşimî ve Kureyşî nisbetleri verildi. Medine’de...

Zahiru'r-Rivaye

Zâhiru'r-rivâye; Hanefi mezhebine ait hükümlerden, ilk imamlardan sonraki nesillere aktarılan meselelerin bir çeşididir. Buna mesâilü'l-usûl de denilir (İbn Abidin, Resâil, I, 16). Hanefi mezhebinin esaslarına ait ictihatların, imamlardan sonraki devirler...

Aşere-i Mübeşşere

AŞERE-İ MÜBEŞŞERE Peygamber efendimiz tarafından Cennet'e girecekleri dünyadayken müjdelenen on Sahabi (Peygamberimizin arkadaşı). Aşere-i mübeşşere şunlardır: Hazret-i Ebu Bekr, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zübeyr, Abdurrahman bin Avf, Said bin Zeyd, Sa'd bi...

Dört Büyük Halife

Dört Büyük Halife ya da Hulefa-i Raşidin (Raşid Halifeler veya Dört Büyük

Ebu Bekir