Edebi Dil

Kısaca: Klasik Çin, Eski İzlanda, Eski İrlanda ve Osmanlı divan edebiyatı gibi bazı edebiyatlarda kullanılan dil, halkın günlük dilinden çok farklıdır. Batı edebiyatında gündelik dilin kullanılması oldukça yeni bir olgudur. İngiliz edebiyatında, eğitimli bir insanın konuşma diliyle yazan ilk yazar Daniel Defoe'dur. ...devamı ☟

Klasik Çin, Eski İzlanda, Eski İrlanda ve Osmanlı divan edebiyatı gibi bazı edebiyatlarda kullanılan dil, halkın günlük dilinden çok farklıdır. Batı edebiyatında gündelik dilin kullanılması oldukça yeni bir olgudur. İngiliz edebiyatında, eğitimli bir insanın konuşma diliyle yazan ilk yazar Daniel Defoe'dur. Ama konuşma dilinin edebiyata girmesi, edebi dilin özel bir dil olmasını engellememiştir. Günlük konuşma dilinde bile, sözcüklerin en dolaysız düzanlamlannın yanı sıra, bazı dolaylı yananlamlan vardır. Söz sanatları, düzan-lam ile yananlam arasındaki bu farklılıktan kaynaklanır. Edebiyat dilini bir tavır, bir eda ya da bir jest haline getiren de budur. Sanatsız, süssüz, yalın bir edebi metin bile gizli bir "jest" içerir. Bilinçli olarak seçilmiş bir yalınlık, eski edebiyatın değerlerine bir karşı çıkıştır. Hemingvvay ve Albert Camus gibi çağdaş yazarlar, romanlarındaki görünüşte sade üslupla, bir "gerçeklik duygusu" yaratmak istemişlerdir. Oysa bu bir tuzaktır; yapıt hiçbir zaman gerçeğin kendisi değil, gerçeğin yazar tarafından görülmüş ve anlatılmış imgesidir.

Dilin bu karmaşıklığı ve bulanıkhğı, sözcüklerle nesneler arasında her zaman var olan uzaklık, edebiyatın kurmaca özelliği gibi olgular, 20. yüzyılda Batı'da çeşitli akımlarda ele alınmış ve edebiyat kuramla-nnın odak noktasına yerleştirilmiştir. İngiltere'de I. A. Richards ve William Empson gibi eleştirmenler, şiiri şiir yapan özelliğin sözcüklerdeki anlam belirsizliği olduğunu öne. sürmüşlerdir. Richards'a göre, bir cümleye şiirsel nitelik kazandıran öğe, sözcüklerin içerdiği farklı anlamlar arasındaki gerilimdir. Empson da Seven Types of Ambi-guity (1930; Belirsizliğin Yedi Türü) adlı yapıtında, dilin ve sözcüklerin yapısında bulunan belirsizlik ve çokanlamlılık boyutlarını incelemiştir. Bu yaklaşım, ABD'de Yeni Eleştiri okuluyla sürmüştür.

Dil ile dış gerçeklik arasındaki kopukluk, Avrupa'da Ferdinand de Saussure'ün görüşlerinden esinlenen yapısalcı edebiyat kuramlarının da çıkış noktasıdır. Fransız eleştirmen Roland Barthes, Le Degre zero de lacriture (1953; Yazının Sıfır Derecesi, 1989) adlı yapıtında, edebiyatın model aldığı gerçekliğin dış gerçeklik değil, başka edebiyatlar olduğunu öne sürer. Barthes'a göre, eleştirmenin görevi yapıtın dış gerçeği yansıtıp yansıtmadığını saptamak değil, elindeki metinle başka metinler arasındaki gizli ya da açık ilişkileri belirlemektir.

Sözcüklerin bulanıklığı ve çokanlamlılığı, bir dilden başka dillere çeviriyi güçleştiren, bazen olanakşızlaştıran bir etkendir. Bir sözcüğün sözlükteki karşılığı, her zaman o sözcüğün içerdiği bütün anlam ve duygu katmanlarım veremeyebilir. Bununla birlikte, çevirilerin varlığını sürdürmesi edebiyatın yalnızca bir dilsel biçim olmadığını da göstermektedir.

edebi dil

Türkçe edebi dil kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Literatursprache

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Teleütçe
3 yıl önce

denilir), bir dil. Üzerinde nareçiye, diyalekt veya ayrı dil tartışmaları vardır. Bunun yanında Ekim Devrimi'ne kadar edebi dil olmuştur. Teleüt dili Altay Cumhuriyeti...

Orta Farsça
4 ay önce

Pehlevi dili, Sasani İmparatorluğu'nun edebi dili olmuş bir Batı İran dilidir. Dil, Sasaniler'in yıkılmasının ardından bir süre daha prestij dili olmayı...

Norveççe
4 ay önce

belirlenen iki çeşit yazılı Norveççe vardır; bokmål (edebi kitap dili) ve nynorsk (yeni Norveççe). Dil reformları, birçok yazma ve konuşma kolaylığı ile...

Norveççe, 16. yüzyıl, 19. yüzyıl, Cermen Dilleri, Danca, Dil, Dil aileleri, Hint-Avrupa Dilleri, ISO 639, Norveç, Resmİ® dil
Edebiyat
5 ay önce

Edebiyat veya literatür (bazen yazın); olay, düşünce, duygu ve hayalleri dil aracılığı ile estetik bir şekilde ifade etme sanatıdır. Edebî yazılar yazan...

Edebiyat, Anı, Ağıt, Biyografi, Deneme (edebiyat), Destan, Edebi akım, Edebi destan, Eleji, Eleştiri, Gezi yazısı
Barok
4 ay önce

kuramsal kitap yazarak edebi dilin Almanca olması için uğraşlar vermiştir. Bu devirde Almanca edebi duygudan yoksundu ve çoğu edebi eserler taklitten ibaretti...

Barok, Antonio Vivaldi, Barok Müzik, Caravaggio, Georg Friedrich Handel, Georg Philipp Telemann, Gianlorenzo Bernini, Johann Sebastian Bach, Rembrandt, Sanat, Taslak
Türk dilleri
4 ay önce

Türk dilleri veya Türkî diller, Doğu Avrupa'dan Sibirya ve Çin'in batısına dek uzanan bir alana yayılmış ve içerisinde 35 yaşayan dil barındıran dil ailesi...

Türk Dilleri Ailesi, Türk Dilleri Ailesi, 1922, 1924, 1930, 1936, 1940, 2005, 2010, Afganistan, Almanya
Dil Devrimi
5 ay önce

olan ölü dillerin mukayeselerinin yapılıp ortaya çıkarılmasıydı. Türkçenin sözcük varlığındaki sadeleştirmeler zamanla Türkçeleşmiş ve edebi eserlerde...

Dil Devrimi, 1928, 1932, 1935, 1982, Ahmet Mithat Efendi, Atatürk, Harf Devrimi, Kurtuluş Savaşı, Mehmet Emin Yurdakul, Namık Kemal
Güney Kafkas dilleri
4 ay önce

Kafkas dilleri veya Kartveli dilleri, Kafkas dillerine bağlı ve Kafkas Dağları'nın güneyinde konuşulan Gürcüce, Megrelce, Lazca ve Svancadan oluşan dil ailesidir...

Güney kafkas dilleri, Gürcüce, Kafkas dilleri, Lazca, Megrelce, Svanca