Ek Fiil

Kısaca: Ek fiiller ya da ek eylemler, Türkçe'de isimlerin ve isim soylu kelimelerin sonuna gelerek yüklem olarak kullanılmalarını sağlayan, ayrıca basit fiillerden birleşik zamanlı fiil yapan çekim ekleri. Türkçe'deki ek fiiller ...devamı ☟

Ek fiiller ya da Ek eylemler, Türkçe'de isimlerin ve isim soylu kelimelerin sonuna gelerek yüklem olarak kullanılmalarını sağlayan, ayrıca basit fiillerden birleşik zamanlı fiil yapan çekim ekleri. Türkçe'deki ek fiiller şunlardır: i-di, i-miş, i-se, -im, -sin, -dir, -iz, -siniz, -dirler.

İsim ve isim soylu kelimelerde

Ek fiiller isimlerin ve sıfat, zarf zamir gibi isim soylu sözcüklere eklenerek yüklem görevi görmelerini sağlarlar.

Görülen geçmiş zaman

*- "Köşkün bekçisi, şimdiye kadar gördüğüm en uzun adam''." (adam isim) Öğrenilen geçmiş zaman *- "Bahçeniz çok güzel'miş'." (güzel sıfat)

Şart çekimi

*- "Durumu kötüy'se' evde kalsın." (kötü sıfat) NOT: Kural harici olarak, şart çekiminde eki alan sözcük cümlenin yüklemi değildir.

Geniş zaman çekimi

* -im, sin, -dir, -iz, -siniz, -dirler ekleri kullanılarak yapılır. *- "Günlerdir hastay'ım'." (hasta sıfatHasta sözcüğü aynı zamanda isim olarak da kullanılmaktadır) *- "Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti'dir'." (başkent isim) * "-dir" ek fiili gizli halde bulunmakla beraber çoğu zaman özellikle konuşma dilinde düşer ve yüklem olan sözcüğe eklenmez. Gizli -dir eki yazılı metinlerde belirtilmek istendiğinde yükleme parantez içinde, (dir) şeklinde eklenir. *- "Bugün hava çok güzel('dir')" * "-dir" eki ayrıca “bildirme eki” olarak adlandırılır ve kesinlik yada ihtimal anlamı katacak şekilde kullanılır. *- "Evde olmadığına göre, arkadaşına gitmiş'tir'." (ihtimal) *- "Yangın alarmı, acil durumlar haricinde kullanılmamalı'dır'." (kesinlik)

Olumsuz

*İsimlerde ve isim soylularda cümlenin olumsuzu "değil" edatı ile yapılır. *- "Koşmama rağmen yorgun 'değil'im." *- "İstanbul, Türkiye'nin başkenti 'değil'(dir)" Basit zamanlı fiilerde *Ek fiiler, basit zamanlı fiillere eklenip, bileşik zamanlı filer oluştururlar. *- "Ben de sizi soruyor'du'm." (Sor: fiil kökü, yor: şimdiki zaman eki, du: ek fiilin görülen geçmiş zaman çekimi) *- "Kitap için bir yayınevi ile anlaşacak'mış'." (Anlaş: fiil kökü, acak: gelecek zaman eki, mış: ek fiilin öğrenilen geçmiş zaman çekimi)

ek fiil

Ad, sıfat, zamir vb. ad soyundan kelimelerin yüklem görevinde kullanılmasını sağlayan yardımcı fiil, ek eylem.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ek fiil
4 ay önce

Ek-fiil veya ek-eylemler, Türkçede isim soylu kelimelerin sonuna gelerek yüklem olarak kullanılmalarını sağlayan, ayrıca basit fiillerden bileşik zamanlı...

Fiil çekim ekleri, Türkçe, Çekim ekleri
Fiil
4 ay önce

Fiil veya eylem, varlıkların yaptığı işi, hareketi, oluşu çeşitli ekler alarak şahıs ve zamana bağlı olarak anlatan kelimedir. Türkçede fiiller; haber...

Türkçe'de fiil, Birleşik Zamanlı Fiiller, Taslak şablonları, Taslak madde
Şahıs eki
4 ay önce

Şahıs eki veya kişi eki, yüklemin kişisini (özneyi) belirten ek. Fiil kiplerine veya ek-fiillere eklenerek işin veya oluşun kim tarafından gerçekleştirildiğinin...

Birleşik zamanlı fiil
3 yıl önce

Birleşik fiil ile karıştırılmamalıdır. Birleşik zamanlı fiiller, Türkçede herhangi bir haber ya da dilek kipine "-di", "-miş" veya "-se" ek-fiilleri eklenerek...

Fiil soylu kelime
4 ay önce

İsim-fiil (mastar), Sıfat-fiil (ortaç), Zarf-fiil (ulaç). Dün gece birkaç saat televizyon izledim. (fiil) Sana bir şey sormak istiyorum. (fiil) Sana...

Fiil cümlesi
4 ay önce

Fiil cümlesi, yüklemi bir fiil olan cümledir. Fiil cümlelerinin yüklemleri oluşturulurken haber ve dilek kipleri kullanılır: Akaryakıt fiyatları yükselmiş...

Bildirme eki
4 ay önce

ilk kez Uygurca ayakta durmak fiilinden -tur hâlinde ortaya çıkan bu ek önceleri sıfat-fiillerin sonunda, daha sonra da fiil çekimlerinde kullanılmaya başlanmıştır...

Zarf-fiil
4 ay önce

Zarf-fiil, bağ-fiil, ulaç veya gerundium; bir fiilin cümlede zarf (belirteç) görevinde kullanılan hâli. Türkçedeki üç fiilimsi grubundan biridir. Fiillere...