Elektromanyetik Radyasyon

Kısaca: Atomlardan çeşitli şekillerde ortaya çıkan enerji türleri ve bunların yayılma şekilleri "elektromagnetik radyasyon" olarak adlandırılır. İçinde X ve γ ışınlarının ve görülebilir ışığın da bulunduğu radyasyonlar, dalga boyları ve frekanslarına göre bir elektromanyetik radyasyon spekturumu oluştururlar. ...devamı ☟

elektromanyetik radyasyon
Elektromanyetik Radyasyon

Atomlardan çeşitli şekillerde ortaya çıkan enerji türleri ve bunların yayılma şekilleri "elektromagnetik radyasyon" olarak adlandırılır. İçinde X ve γ ışınlarının ve görülebilir ışığın da bulunduğu radyasyonlar, dalga boyları ve frekanslarına göre bir elektromanyetik radyasyon spekturumu oluştururlar.

Bu spektrumun bir ucunda dalga boyları en büyük, enerjileri ve frekansları ise en küçük olan radyo dalgaları bulunur. Diğer ucunda ise dalga boyları çok küçük, fakat enerji ve frekansları büyük olan X ve γ ışınları bulunur.

Bir elementin en küçük birimi nasıl atomsa, elektromanyetik radyasyonların da en küçük birimi fotondur. Fotonların kütleleri yoktur ve boşlukta ışık hızında enerji paketleri (kuantumlar) şekilde yayılırlar. Görülebilir ışık için geçerli olan bütün fizik kuralları elektromanyetik radyasyonlar için de geçerlidir.

Elektromanyetik radyasyonların ortak özellikleri şunlardır;

  1. Boşlukta düz bir çizgi boyunca yayılırlar.
  2. Hızları ışık hızına (yaklaşık 300.000 km/sn) eşittir.
  3. Geçtikleri ortama; frekanslarıyla doğru orantılı, dalga boylarıyla ters orantılı olmak üzere enerji aktarırlar
  4. Enerjileri; maddeyi geçerken, absorbsiyon ve saçılma nedeniyle azalır, boşlukta ise uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak azalır.


Elektromanyetik radyasyonlar, sinüsoidal yayılım yaparlar. Sinüsoidal yayılımı anlayabilmek için, dalga modelini incelemek gerekir. Elektromanyetik dalgaların elektriksel ve manyetik güçleri birbirine dik ve eşzamanlı olarak salınım yaparlar.

Sinüsoidal yayılımdaki hız, frekans ve dalga boyu parametreleri fotonun yayılımını açıklamaktadır. Dalga genliğinin burada diğer parametrelerle bir ilişkisi yoktur.

Hız; dalga boyu (λ) ile frekansın (f) çarpımına eşittir.

Kaynaklar

Vikipedi

Elekromanyetik radyasyonların hızları, ışık hızına eşittir. Bu nedenle formül "c" (ışık hızı) ile gösterilmektedir.

c=\lambda f

Nokta ışık kaynağından yayılan elektromanyetik radyasyonun enerjisi, uzaklığın karesi ile azalır. Işığın yayılım alanına dikey birim alandan birim sürede geçen enerji miktarına yoğunluk adı verilir.

\frac=\left(\frac\right)^2

B formüle göre ışık kaynağına 2x uzaklıkta ışığın yoğunluğu, x uzaklığındakine göre 4 kat azalır.

Fotonlar ışık hızı ile hareket ederler ve enerjileri frekensları ile doğru orantılıdır. Enerjileri;

E = hf

denklemiyle gösterilebilir. Burada E; fotonun enerjisi, h; Planck sabiti (4,13x10^ KeVsn), f; frekası gösterir. Bu denklem daha önce verilen c=\lambda f denklemiyle birleştirilirse,

E = \frac = \frac

denklemi elde edilir.

Tıpta tanısal amaçlı X ışını fotonlarının enerjileri 100keV, dalga boyları 10-2 nm. frekansları 1019 Hz civarındadır.

Elektromanyetik radyasyonların madde ile etkileşimini dalga boyları belirler. Dalga boyları metreleri bulan radyo dalgaları, radyo antenleriyle alınabilir. Mikrodalgaların dalga boyları santimetrelerle belirtilir. Görülebilir ışığın dalga boyu, görme hücrelerini (çubuk ve koni) etkileyecek boyuttadır. Morötesi ışık ve X ışını ise atom ve subatomik parçacıklarla etkileşir.

Elektromanyetik spekturumun algılayabileceğimiz bölümü olan görülebilir ışık, spektrumun çok dar bir bölümünü oluşturur. Görülebilir ışığın, bir uçta kısa uzun dalga boyu olan kırmızı radyasyona uzanan bir renk spektrumu vardır. Elektromanyetik spektrumda görülebilir ışığa yakın yerleşen morötesi ve kızılötesi radyasyonlar insan gözüyle görülmezler fakat fotografik emülsiyon ve benzeri diğer yöntemlerle saptanabilirler.

Görülebilir ışığın madde ile etkileşimi X ışınından farklıdır. Görülebilir ışık fotonu maddeye çarptığında madde uyarılır ve foton, maddenin moleküler yapısına göre değişen diğer bir ışık fotonu şeklinde yansıtılır. Bir madde, günışığında eğer kırmızı görülüyorsa, bu madde gün ışığındaki kırmızı dışında tüm görülebilir ışık fotonlarını absorbe eder, yalınca uzun dalga boylu olan kırmızı ışığı tekrar yayar.

Görülebilir ışığın ve dolayısıyla elektromanyetik radyasyonların birçok özellikleri, yukarıda da belirtildiği gibi dalga modeliyle açıklanabilmiştir.

Yapay dalgalarla yapılan deneylerde elektromanyaetik radyasyonların yansıma (refleksiyon), emilim (absorbsiyon) ve maddeyi geçebilme (trasmisyon) gibi özellikleri gösterilebilmektedir.

Görülebilir ışığı geçiren maddeler saydam, yarı geçirgen maddeler translusent, geçirmeyen maddeler ise opak olarak adlandırılır. Radyoloji pratiğinde kullanılan tanısal amaçlı x-ışınını fazla geçiren vücut yapıları (akciğerler, yağ dokusu gibi) radyolusent, az geçiren vücut yapıları (kemik, kalsifikasyon gibi) ise radyoopaktır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

elektromanyetik radyasyon Resimleri

Elektromanyetik radyasyon
11 ay önce

Elektromanyetik radyasyon, elektromanyetik ışınım, elektromanyetik dalga ya da elektromıknatıssal ışın (genellikle EM radyasyon veya EMR olarak kısaltılır)...

Elektromanyetik ışın, Atom, Enerji, Foton, Frekans, Gama ışınları, Işık, Işık hızı, Kütle, Madde, Molekül
Elektromanyetik spektrum
11 ay önce

enerjik elektromanyetik radyasyon türü olan gama ışınları nükleer aktivite ve çeşitli kozmik kaynaklar tarafından üretilirler. Uydu bantları Radyasyon Işık...

Elektromanyetik tayf, Planck sabiti, Uydu bantları
Radyasyon
11 ay önce

Radyasyon veya ışınım, elektromanyetik dalgalar veya parçacıklar biçimindeki enerji yayımı ya da aktarımıdır. "Radyoaktif maddelerin alfa, beta, gama gibi...

Işınım, Atom çekirdeği, Dalga, Elektromanyetik dalga, Elektromanyetik ışın, Elektromanyetik ışınım, Elektron, Enerji, Foton, Genel görelilik, Isı
Absorpsiyon Spektroskopisi
4 yıl önce

geliştirilmiştir. En yaygın olanı, kasıtlı oluşturulan radyasyon ışınının bir ortamdan geçirilmesi ve radyasyon şiddetlerinin bu ışın içinden geçişlerini algılamak...

Gama ışını
4 yıl önce

enerjisi bir elektromanyetik radyasyon halinde yayınlanır. Modern Yunanca: γ ile sembolize edilirler. Gama ışınları, diğer elektromanyetik ışınlar arasında...

Gama ışını, Elektromıknatıssal ışınım, Fizik, Simge, Taslak, Titreşim sayısı, Uzay
Elektromanyetik Kuvvet
11 ay önce

Elektromanyetik kuvvet, elektrik yüklü bir parçacığın manyetik alandan geçerken üzerine etki eden kuvvettir. Bir manyetik alan, bir sarmalın sarımlarında...

Elektromanyetik Kuvvet, 1873, Ampere, Carl Friedrich Gauss, Coulomb, Elektrik, Elektromanyetizm, Elektromanyetizma, Elektron, Fizik, Foton
Elektromanyetik kalkanlama
4 yıl önce

Elektromanyetik kalkanlama, elektromanyetik dalgaların yansıtılması soğrulması ve saçılması prensipleri ile belirli bir alana girmemesi veya belirli bir...

Radyasyon basıncı
4 yıl önce

Medyayı oynat Işınım ya da radyasyon basıncı, elektromanyetik radyasyona maruz kalan herhangi bir yüzeye uygulanan basınçtır. Kabın duvarına çarpan gaz...