Endüstri toplumu sonrasında ortaya çıkan endüstrileşmenin yarattığı toplum modeli.

Endüstri Toplumu

Endüstri toplumu sonrasında ortaya çıkan endüstrileşmenin yarattığı toplum modeli.

Böyle bir toplum türünün temel özellikle­ri şöyle sıralanabilir: 1- Ortak bir dil ve kül­tür birliğini yaşayan ulus devletlerinin doğuşu; 2- Geçim ekonomisinin ortadan kalkışıyla birlikte, üretimin ticarileşmesi; 3- Makine üretiminin hakim üretim şekli olması ve üre­timin, küçük işletmelerde değil de, fabrikada gerçekleşmesi; 4- Tarımla uğraşan insan sayı­sının, nüfus içindeki oranının düşmesi; 5- Toplumun kentlileşmesi; 6- Kitle kültürünün yükselişi; 7- Siyasetin kitle partileri etrafında örgütlenişi ve nihayet, 8- Bilimin yaşamın tüm alanlarına ve özellikle de üretim süreci­ne uygulanması, toplumsal yaşamın aşamalı ve sürekli olarak rasyonalizasyonu.

Çoğunluk ya da her zaman kitle toplu­muyla özdeşleştirilen ya da birleştirilen en­düstri toplumuna Batıda kapitalizm, Doğu­da ise sosyalizm örnek verilmiştir. Başka bir deyişle, toplum bilimciler hem kapitalizm ve hem de sosyalizmi endüstri toplumu ola­rak değerlendirirken, Marksistler, endüstri  toplumunu kapitalizme özgü bir toplum mo­deli olarak görmüşlerdir. Öte yandan, en­düstri toplumu, toplumdaki temel, merkezi ilkenin teorik bilgi olduğu, ekonomide hiz­met sektörünün ağır bastığı, toplumsal yapı­da ise, teknik işlerle uğraşan profesyoneller­le entellektüellerin yeni bir sınıf meydana getirip, ön plana çıktığı postendüstriyel toplumla karşı karşıya getirilmiştir.

Yanıtlar