Yunanca'da ergon (iş, calışma), ve nomos (yasa) sözcüklerin birleştirilmesiyle ergonomi sözcüğü elde edilmiştir. Ergonomi, insanın biyolojik, psikolojik özelliklerini göz önünde bulundurarak insan - makine - çevre uyumunun doğal ve teknik kurallarını araştıran, disiplinler arası araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları olarak tanımlanabilir.

ERGONOMI (türkçe) anlamı
1. Alm. Ergonomie
2. Fr. Ergonomie
3. İng. Ergonomy. İnsanın rahatını
4. güvenliğini ve verimliliğini arttırmak maksadıyla
5. insan-makina
6. insan-iş
7. insan çevre ilişkilerini konu alan mühendislik dalı. Ergon Yunancada iş demektir. İster tüketici olsun
8. isterse üretici konumunda bulunsun
9. bütün insanlar değişik âlet ve makinalarla
10. çeşitli iş ve çevre şartları ile karşı karşıya bulunurlar. Bu esnâda insanın güvenliğinin
11. rahatının ve iş verimliliğinin arttırılması arzulanır. Ergonomi
12. insanın çeşitli şartlar altındaki bedenî ve psikolojik özelliklerini
13. kâbiliyetlerini
14. eğilimlerini
15. imkânlarını araştırmak suretiyle bir takım ortak özellikler ve kâideler tesbit etmeye çalışır. Bunlar daha sonra insanı kuşatan çevrenin
16. insanın ilişkiye geçtiği makinaların
17. içinde yaşanılan ortamların en iyi şekilde düzenlenmesinde kullanılacaktır.
ERGONOMI (türkçe) ingilizcesi
1. [ergonomo]n. ergonomist
2. expert in ergonomics
3. one who studies the influence of the environment on productivity in the workplace
4. n. ergonomics
5. human engineering,
ERGONOMI (türkçe) fransızcası
1. ergonomie [la]

Ergonomi hakkında bilgiler

Yunanca'da ergon (iş, calışma), ve nomos (yasa) sözcüklerin birleştirilmesiyle ergonomi sözcüğü elde edilmiştir. Ergonomi, insanın biyolojik, psikolojik özelliklerini göz önünde bulundurarak insan - makine - çevre uyumunun doğal ve teknik kurallarını araştıran, disiplinler arası araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları olarak tanımlanabilir. Ergonomik çalışmaların kökeninde insanın verimini artırmak, makine temposuna ayak uydurmasını sağlamak, dolayısı ile daha çok üretim yapacak duruma getirmek anlayışı vardır. Ancak bu anlayış önceleri insanın bir makine gibi görülmesine yol açmıştır. Daha sonraları sınırlı iş görme gücüne sahip olan insanın, bir makine gibi görülmesinin yanlış olduğu sonucuna varılmış ve üretim artışı uğruna kapasitesinin üstünde çalıştırılan insanın yorularak ya da hata yaparak kazalara neden olacağı, sonuçta üretimi aksatacağı anlaşılmıştır. Günümüzde ise ergonomik çalışmaların hedefi, sadece insanı kazalardan ya da hatalardan koruyarak üretimi aksatmamak değil, aynı zamanda çalışma ortamlarını da insanı mutlu edecek ortamlara dönüştürmektir. Ergonominin konusu iş ve insan ilişkileri ve bu ilişkileri etkileyen çevresel etmenlerdir. İnsan özellikleri, insan - makine ilişkisi, çalışma koşulları, çevresel koşullar bir bütün olarak ergonominin çalışma sahasına girer. Diğer bir tanımla masanızın yüksekliği, sandalyenizin rahatlığı, çalıştığınız yerin havasının nemi, gürültü düzeyi, dinlenme araları, çalışma tezgahının konumu, gösterge düzeni, gösterge - kontrol ilişkisinin uygunluğu, çalışma alanının boyutu, renklerin kullanımı, aydınlatmanın yeterliliği vb. konular ergonominin çalışma konularıdır. Ergonominin uğraş alanları, insan özellikleri (duyusal, fiziksel, ussal) ve kapasite sınırları, çalışma koşulları (duruş ve hareketler, yorgunluk, gerilim, monotonluk, iş güvenliği, kazalar, motivasyon, vardiya çalışması, çalışma süreleri, otorite, yetki, sorumluluk, grup davranışı, ücret yapısı), insan makine ilişkisi (gösterge - kontrol düzeni, boyut sorunları, mekanik sorunlar), çevresel koşullar (aydınlatma, gürültü, titreşim, sıcaklık, nem, hava akımı, toksik maddeler, buharlar, gazlar, radyasyon, düzen ve temizlik, renk ve manzara)

Ergonomi insanın özelliklerini, yeteneklerini ve yeteneklerini geliştirme gücünü ve bu gücün sınırlarını inceleyerek, insandan istenebilecek görevlerin çerçevesini belirler. Bundan sonra çalışanla işi arasında iyi bir uyum sağlar, insanın çalışırken aşırı zorlanmalar yüzünden yıpranmasını önler ve bu uyum sayesinde iş başarımını yükseltir. İş sisteminin insan üzerinde yarattığı fizyolojik ve psikolojik hasarların en aza indirilmesinin hedeflendiği ergonomik ortamlarda; araç ve gereçler insanın özellik ve yeteneklerine göre tasarlanır. Çalışma yöntemleri ve çevre koşulları insana uygun duruma getirilir. Yapılan işin anlamlı ve yararlı algılanması sağlanır. Çalışanlara yeteneklerini kullanma ve kendilerini kanıtlama olanağı verilerek, kendilerini değer yaratıcı olarak algılamaları sağlanır.

Ergonomik çalışmaların yönünü ve içeriğini belirleyen iki ölçüt vardır:

* İnsandan beklenen işin onun yeteneklerinin sınırları içinde olması.
* İnsan yeteneklerinden optimum düzeyde yararlanılması.


Ergonomi çalışmaları iki farklı alanda uygulanabilir:

* Ürünün tasarımı aşamasında ergonomik çalışmalar
* İş yerinin tasarımı ya da yerleşimi aşamasındaki ergonomik çalışmalar


Ergonomik uygulamaların başarıyla yerine getirilmesiyle birlikte iş süresi kısalır, yorgunluk, kazalar, işe devamsızlık, malzemenin bozulması, malzemenin israfı azalır ve kalite, üretkenlik ve kar yükselir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Estetik

Sanat ya da güzellik alanında söz konusu olan değerleri konu alan felsefi di­siplin; felsefenin güzeli ya da güzelliği konu alan, iyi, çirkin, hoş, yüce, trajik gibi güzel­likle yakından ilişkili olan kavramları araştı­ran, doğal nesne ya da insan yaratısı olan ürünlerde ...

Ergonomik

Ergonomi; insanın fiziksel ve psikolojik özelliklerini inceleyerek insanın makine ve çevre ile olan uyumunu doğal ve teknik olarak araştırma ve geliştirme çalışmaları topluluğudur.

Antropometri

Antropometri, insan vücudunun boyutları ile ilgilenen özel bir bilim dalıdır. Yunanca anthropo (insan) ve metrikos (ölçme) sözcüklerinden türetilmiştir.

Işbilim

İşbilim ya da ergonomi; insanların çeşitli iş ve çevre koşullarına ilişkin bedensel özelliklerini, eğilimlerini, yeteneklerini, sınırlılıklarını araştıran, elde ettiği verilerle geliştirdiği ilkeleri makine sistemlerinin tasarımına, düzenlenmesine uygulayan mühendislik ...

Oksoloji

Oksoloji, en kaba tanımıyla ''gelişme bilimi''dir. Bir meta-terim olan oksoloji, fiziki insan gelişiminin (büyümesinin) her yönünü kapsadığı gibi, genel olarak biyolojinin temellerindendir de. Oksolojik büyük oranda multi disipliner bir bilimdir ve sağlık bilimleri / tıbbın ...

Psikolojinin Alt Dalları

Psikolojinin Bazı Alt AlanlarıPsikologların uzmanlaşabilecekleri alan sayısı oldukça fazladır ve bu nedenle kendilerini farklı etiketlerle tanımlarlar. Aşağıda size genel bir fikir verebilmek için bazı alanlar tanıtılmıştır.Psikoloji insan ve hayvan davranışını ...