Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü

Çağatayca

ayakçak

sözlüğe taşı

Çuvaş Türkçesi

Çuvaş Türkçesi, Çuvaşistan bölgesinde Çuvaşlar tarafından konşulan Türk lehçesidir. Türkçenin iki ana lehçesinden biridir yakutça ve çuvaşça

Türkçe'nin anadil olarak dünyadaki yeri

TÜRKÇENİN LEHÇELERİ VE YAYILDIKLARI COĞRAFYA Burada, (biri dışında) tüm Türk topluluklarının kendi dillerini yani Türkçenin lehçelerini ve şivelerini anadil olarak konuştukları kabulu kesinlikle yanlış olmayacaktır. İkinci dil olarak ise, geçmişte veya...

Aid

Kamûs-ı Türkî

Kamûs-ı Türkî Şemseddin Sami tarafından yazılıp, ilk baskısı 1901 tarihinde İkdam gazetesi tarafından yapılan Türkçe sözlük.

Yunak İyesi

Yunak İyesi, Türk, Tatar ve Altay mitolojilerinde ve halk inancında hamamın koruyucu ruhu. Değişik lehçelerde ve şivelerde Yonak, Yunça (Munşa, Monço, Munça) İyesi şeklinde de söylenir. Hamam İyesi olarak da tanınır. Ayrıca Banyo Ruhu anlamında Cağ (Cağlı...

Karahanlı Türkçesi

Karahanlı Türkçesi, Hakaniye Türkçesi veya Hakaniye lehçesi Türk dilinin tarihinde konuşulmuş ve yazılmış olan tarihî dönemlerinden biridir. Türk dilini, eski, orta, yeni olarak üç döneme ayıran Türkologlara göre Karahanlı Türkçesi, Orta Türkçenin ilk dön...

Tamag

Tamag, eski Türklerde bugünkü cehennem kelimesinin eş anlamlısı. Sözün tamağ, tamuk, tamug ve tamu varyantları da vardır. Moğollar Tam derler. Öldükten sonra suçluların cezalandırılmak üzere gittiği yerdir. İslam inancıyla birlikte geniş betimlemeler yapı...

manyak

Gülünç, garip, şaşırtıcı davranışları olan (kimse).