Esmaülhüsna

Allah`ın 99 adı öteki adıyla Esmaülhüsna, Esma-ül Hüsna, Esmai hüsna, esmaı hüsna, esmaül hüsna, esma-i hüsna, esma ül hüsna, En Güzel Adlar, El Esmâ ül Hüsnâ, Al Asmaa al husna, Asma al Husna İslam dininde yaratıcıya verilen isimler.

Esmaülhüsna

Allah`ın 99 adı öteki adıyla Esmaülhüsna, Esma-ül Hüsna, Esmai hüsna, esmaı hüsna, esmaül hüsna, esma-i hüsna, esma ül hüsna, En Güzel Adlar, El Esma ül Hüsna, Al Asmaa al husna, Asma al Husna]] İslam dininde yaratıcıya verilen isimler. İsra Suresi 110, Araf Suresi 180, TaHa Suresi 8, Haşr Suresi 24 .Aslında Kur`an`da 114 açık metinde yazılı adı olmasına rağmen uydurma bir hadise bakılarak, 99 sayısı ünlü olmuştur. Bu 99 ad, ezoterik/batıni bilgilere göre düzenlenmiştir, Kabbala ile ayni ezoterik temele dayanır. Allah`ın, Kur`an`da ayrıca 20 kadar da sıfatı vardır. Ayrıca bunlara ek olarak bu adların ve sıfatların türevleri de vardır. Ayetlerin metninden çıkarılan gizli adlar da vardır. Giriş Esma, isimler ve hüsna, en güzel demektir. Allah`ın en güzel isimleri. Araf suresi 180. ayet şöyledir: "En güzel isimler Allah`ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin. Ve Onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın, onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır."

Kuranı Kerim ve Hadislerde geçen Allah`ın en güzel isimleri Ebu Hüreyre hadisine göre şöyledir.Adl Afuvv Ahir Alim Aliyy Allah Azim Aziz Bais Baki Bari Basıt Basir Batın Bedi Berr Cami Cebbar Celil Darr Evvel Fettah Gaffar Gafur Gani Habir Hadi Hafid Hafiz Hakem Hakim Hakk Halik Halim Hamid Hasib Hayy Kabiz Kadir Kahhar Kaviyy Kayyum Kebir Kerim Kuddus Latif Macid Malikülmülk Mani Mecid Melik Metin Muahhir Muğni Muhsin Muhyi Muid Muiz Mukaddim Mukit Muksit Muktedir Musavvir Mübdi Mücib Müheymin Mümid Mümin Müntakim Müteali Mütekebbir Müzill Nafi Nur Rafi Rahim Rahman Rakib Rauf Reşid Rezzak Sabur Samed Selam Semi Şehid Şekur Tevvab Vacid Vahid Vali Varis Vasi Vedud Vehhab Vekil Veliyy Zahir Zülcelalivelikram

Allah adı Hak`tan başkasında bulunmaz. Fatiha suresinde Allah, Rab, Rahman, Rahim, Melik isimleri geçmektedir. Bunlar aslidir. Her ismin diğerleri üzerinde etki ve şümulü bulunmaktadır. Mesela Kadir ismi bütün itibarlarıyla Rab adı içindedir. Kıdem açısından ise isimler arasında bir değişiklik yoktur, çünkü dün-bugün-yarın külliyen Hakk`ın huzurundadır.

Ayetler -Alemlerin Rabbine hamdolsun. Rahman ve Rahim`dir. Din günününü sahibidir. (Fatiha 1-3)

-Allah, kafirleri ilmi ile kuşatır. (Bakara 19)

-Allah herşeye Kadir`dir. (Bakara 20)

-Şüphesiz ki Sen Alim`sin, Hakim`sin. (Bakara 32)

-Tevbeyi kabul eden, merhametli olan ancak Odur. (Bakara 37)

-Ben sizi bütün alemlerden üstün kıldım. (Bakara 47)

-Rabbin isteseydi insanları aynı dinden yapardı, fakat onları kendi arzularına bıraktı. Onlar anlaşmamazlıktan geri kalmaz. Allah`ın lütuf ve merhametini kazananlar müstesna. (Hud 118)

-Allah ne yaptığınızı görmektedir. (Bakara 265)

-Allah`tan başka sizin için bir veli ve yardımcı yoktur. (Bakara 107)

-Yüce Allah göklerin ve yerin yaratıcısıdır, mübdiidir. (Bakara 117)

-Hani Rabbi bazı kelimelerle tecrübe etmişti. (Bakara 124)

-Ey Rabbimiz itaat ve ibadetimizi kabul eyle. Zira işiten ve bilen ancak sensin. (Bakara 127)

-Sen herşeye galip ve hakimsin. (Bakara 129)

-Onlara karşı Allah sana kafidir. (Bakara 137)

-Hak Teala insanlar hakkında çok refet ve merhamet edicidir. (Bakara 143)

-Yüce Allah`ın azabı şiddetlidir. (Bakara 165)

-Onun günahı yoktur, Allah Teala mağfiret ve rahmet sahibidir. (Bakara 182)

-Kullarım beni senden soracak olurlarsa ben onlara yakınım. (Bakara 186)

-Beni davet edenin davetine icabet ederim. (Bakara 186)

-Sayılı günlerde Allah`ı birleyip zikredin. (Bakara 203)

-Allah, affedici vakarlı ve sakindir. (Bakara 199)

-Allah`tan korkunuz. Şunu biliniz ki Allah yaptıklarınızı görmektedir. Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır. (Bakara 233, 234)

-Yüce Allah herşeyi dilediği gibi sıkıp darlaştırır, dilediği gibi yayar ve genişlettirir. (Bakara 245)

-Allah`tan başka ilah yoktur. O canlıdır, ölümsüzdür ve kayyumdur. (Bakara 255)

-Yüce Allah bütün varlıkları korumada güçlük çekmez, O ulu bir zattır. (Bakara 255)

-O yüksek ve azametli bir zattır. (Bakara 255)

-Biliniz ki Allah herşeyden müstağnidir, hamdü senaya layıktır. (Bakara 244)

-Allah güç ve kuvvet sahibidir, öcünü alandır. (Ali İmran 3)

-Zira hibe eden yalnız sensin. (Ali İmran 8)

-Geleceğinde şüphe olmayan günde insanları biraraya toplayan sensin. Şüphesiz Allah vadinden dönmez. (Ali İmran 9)

-İlim sahipleri Ondan başka ilah olmadığına kıstla şahitlik ettiler. (Ali İmran 18)

-Yüce Allah şüphesiz adalet sahiplerini sever. (Maide42)

-Ey mülkün sahibi Allahım, mülkü dilediğine verir, dilediğinden alırsın. (Ali imran 26)

-Dilediğini güçlendirip yükseltir. (Ali İmran 26)

-Aranızda anlaşamadığınız şeylerin hükmünü ben vereceğim. (Ali İmran 55)

-Sizin yardımcınız ve dostunuz Allah`tır, o yardımckıların en hayırlısıdır. (Ali İmran 150)

-Allah canlandırır ve öldürür. (Ali İmran 156)

-Allah bize yeter ve ne güzel vekil. (Ali İmran 173)

-Şüphesiz Allah sizleri görüp gözetlemektedir. (Nisa 1)

-Allah hakkıyla hesap sorucu olarak yeter. (Nisa 6)

-Şüphesiz Allah herşeyi görür. (Nisa 33)

-Biz her elçiyi Allah`ın izniyle Ona itaat edilsin diye gönderdik (Nisa 64)

-Allah herşeyi bilir ve muhafaza eder. (Nisa 85)

-Allah`dan daha doğru sözlü kim vardır? (Nisa 87)

-Allah şükredenlerin mükafatını verir ve onları bilir. (Nisa147)

-Allah bağışlayıcı, herşeye gücü yetendir. (Nisa 149)

-Göklerin ve yerin yaratıcısı Odur. O yedirip doyurur, yeyip doymayaihtiyacı yoktur. (Enam 14)

-O kulları üzerinde kahır edici bir kudrettir. (Enam 61)

-De ki, size her türlü azabı göndermeye gücü yeterlidir. (Enam 65)

-O ölüm vaktini takdir etmiştir. (Enam 2)

-Şüphesiz, tohumları ve çekirdekleri yarıp nebatları ve ağaçları çıkaran Odur. (Enam 95)

-O gözleri görür, lütuf ve ihsanı bol ve herşeydeh haberdardır. (Enam 103)

-Sizleri nasıl başlatıp yarattı ise, yine öylece Ona döneceksiniz. (Araf 29)

-Yüce Allah kimi doğru yola iletirse o hidayete ermiş kişidir. (Araf 178)

-Hani siz Rabbinizden yardım istemiştiniz de size yardım etmişti. (Enfal 9)

-Allah sana bir zarar verirse, o zararı Ondan başka giderecek yoktur. (Yunus 107)

-Şüphesiz Rabbin çok kuvvetli, üstün güç sahibidir. (Hud 66)

-Şüphesiz Rabbim herşeyi korur ve muhafaza eder. (Hud 57)

-Şüphesiz O övülmeye layık şeref ve asalet sahibidir. (Hud 73)

-Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir ve kullarını sever. (Hud 90)

-Şüphesiz Onun kavrayışı pek acı ve elimdir. (Hud 102)

-Şüphesiz Rabbin dilediğini yapar. (Hud 107)

-Yüce Allah en hayırlı koruyucudur. (Yusuf 64)

-O dilediğinin derecelerini yükseltir. (Yusuf 76)

-İşleri düzenleyen ve delilleri açıklayan Odur. (Rad 2)

-Allah birdir ve kahhardır. (Rad 16)

-Gizliyi ve açık olanı bilen, kebir, yüce olan Allah. (Rad 9)

-Allah`tan başka onları koruyacak kimse yok. (Rad 34)

-Lakin Allah dilediği kullarına nimet ve ihsan eder. (İbrahim 11)

-Allah`ı kefil göstererek ettiğiniz yeminleri bu suretle pekiştirdikten sonra bozmayın. (Nahl 91)

-Biz Ademoğullarını üstün tuttuk. (Secde 70)

-Allah`ın herşeyi yapmaya güç ve kudreti vardır. (Kehf 45)

-Katımızdan ona bir kalb yumuşaklığı, temizlik ihsan ettik. (meryem 13)

-Şüphesiz yeryüzünün ve yeryüzündekilerin mirasçısı bizleriz. Sizler tümüyle bize döneceksiniz. (Meryem 40)

-Allah daha hayırlı ve daha bakidir. (Taha 73)

-Rabbimiz herşeye yarıtılışını veren sonra yolunu gösteren. (Taha 50)

-Ben tevbe edenin affedicisiyim. (Taha 82)

-Hakikatte göklerle yer birdi, biz onları ayırdık. (Enbiya 30)

-Her canlı şeyi sudan yarattık. (Enbiya 30)

-Allah, kabirlerde olanları diriltir. (Hac 7)

-Çünkü Allah haktır, şüphesiz ondan başka neye dua ederlerse batıldır, boştur. (Hac 62)

-Şunu bilin ki Allah sizin mevlanız. O ne güzel dost ve ne güzel yardımcı. (Enfal 40)

-Yüce Allah dilediğini temizler, Allah herşeyi duyar, bilir. (Nur 21)

-O gün Allah onlara hak ettikleri cezayı tam olarak verir. (Nur 25)

-Allah göklerin ve yerin nurudur. (Nur 359

-Onlar bilirler ki Allah apaçık hakiki olandır. (Nur 259

-Allah, herşeyi takdir etmiştir. (Furkan 2)

-Hastalanınca bana şifayı veren Odur. (Şuara 80)

-Hiç şüphesiz Rabbin kullarından müstağnidir, onlara karşı lütuf ve kerem sahibidir. (Neml 40)

-Allah sana nasıl ihsan ettiyse sen de ihsan et. (Kasas 77)

-O herşeyi ilkten yaratır, sonra geldiği yere çevirir. (Rum 27)

-Allah sizi her çeşit pislikten tam bir temizlikle tertemiz hale getirmek ister. (Ahzab 33)

-Herşeyi açan, herşeyi bilen ancak Odur. (Sebe 26)

-De ki, Rabbim hakkı yerine getirir, gizli şeyleri en iyi bilir. (Sebe 48)

-Suçları affedip silen. (Gafir 3)

-Lütuf sahibi. (Mümin 39

-Dostlarının derecesini yükselten. arşın sahibi. (Gafir 15)

-Allah onların kalplerini allah korkusuyla denemiştir. (Hucurat 3)

-Şüphesiz rızkı veren Allah`tır. (Zariyat 57)

-Allah aczi olmayan, metanetli kuvvet sahibi. (Zariyat 58)

-Şüphesiz O, şani yüce lütuf sahibi. (Tur 28)

-Şüphesiz muhtaç olmaktan O kurtardı. (Necm 48)

-Celal ve meram sahibi Rabbinin yüzü baki kalacak. (Rahman 27)

-O ilktir. (Hadid 3)

-O, sondur. (Hadid 1)

-O, üstün delilleriyle bilinendir. (Hadid 3)

-Odur herşeyden önce varolan ve herşeyden sonra kalan, herşeye üstün olup, delilleriyle bilinen ve duygularla bilinmeyen. (Hadid 3)

-O herşeye sahiptir, ayıp ve noksanlardan aridir, kullarını esenliğe erdirir, kendi esendir. (Haşr23)

-O Allah ki, kıyamet gününün korkunçluğundan kullarını bu adıyla emniyet altına alarak korur. (Haşr 23)

-De ki o Allah sizi yeryüzünde yaratmıştır ve yine Onun çevresinde toplanacaksınız. (Tebareke Mülk 24)

-Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. (Cuma 11)

-Meleklerle ruhlar Allah`a yükselmektedir. (Maaric 4)

-Gizliyi bilen Odur, gizlediği şey hiç kimseye açılmaz. (Cin 26)

-Şüphesiz Rabbinin tutup helak edişi pek şiddetlidir. (Büruc 12)

-De ki o Allah birdir. (İhlas 1)

-Sameddir. (İhlas 29Kaynaklar Afidüddin Süleyman et-Tilmsani, Esmaül-Hüsna, çev.Selahattin Alpay, İnsan Y. İst.2002.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar