Esma-I Hüsna

Kısaca: Esma-i Hüsna Allahü tealanın Ünlü 99 ismi. Allahü tealanın isimleri çoktur. Bunlardan doksan dokuzu Kur’an-ı kerimde ve hadis-i şeriflerde bildirildi. Allahü tealanın isimleri Tevkifidir. Yani, İslamiyette bildirilen isimleri söylemeye izin verilmiştir. Bunlardan başkasını söylemek yasaklanmıştır. Buna göre Allahü tealaya “alim” denir. Fakat, alim demek olan “fakih” denmez. Çünkü İslamiyet Allahü tealaya fakih dememiştir. Kur’an-ı kerimde mealen buyruldu ki: “Allahü tealanın Esma-i Hüs ...devamı ☟

Esma-i Hüsna Allahü tealanın Ünlü 99 ismi. Allahü tealanın isimleri çoktur. Bunlardan doksan dokuzu Kur’an-ı kerimde ve hadis-i şeriflerde bildirildi. Allahü tealanın isimleri Tevkifidir. Yani, İslamiyette bildirilen isimleri söylemeye izin verilmiştir. Bunlardan başkasını söylemek yasaklanmıştır. Buna göre Allahü tealaya “alim” denir. Fakat, alim demek olan “fakih” denmez. Çünkü İslamiyet Allahü tealaya fakih dememiştir.

Kur’an-ı kerimde mealen buyruldu ki: “Allahü tealanın Esma-i Hüsnası vardır. O halde O’na bunlarla dua edin.” (A’raf suresi: 180). İslam alimlerinden Kadı Ebu Bekr Bakıllani rahmetullahi aleyh buyurdu ki: “Allahü tealanın sıfatlarına uygun olup, O’na layık olmayan manaların anlaşılmayacağı bilinen kelimeleri, Allahü tealaya isim olarak söylemek caizdir.” alimlerin çoğu ise: “Belli doksan dokuz isimden başkası söylenemez” demişlerdir. Bundan dolayı Allahü tealaya tanrı demeğe izin yoktur. Yani tanrı demenin günah olacağı bildirilmiştir. Allah ismini kullanmak istemeyip, bunun yerine tanrı demek veya doksan dokuz isimden birini bile kullanmak istememek çok büyük ve çirkin suç olacağı bildirilmiştir.

Peygamber efendimiz buyurdu ki: “Muhakkak, Allahü tealaya mahsus olan doksan dokuz isim vardır. Her kim bunları okur veya ezberlerse, Cennet’e girer.” Yüce Allah’ın bu doksan dokuz ismi söylenerek dua edilir. Allah’ı bilmek, isimlerini ve sıfatlarını bilmekle mümkün olacağından, Esma-ül- Hüsna’yı her Müslümanın öğrenmesi lazımdır. Bu suretle O’nun rızası kazanılmış olur. Hadis-i şerifte bildirilen 99 güzel isim şunlardır:

1) Allah, 2) Er-Rahman, 3) Er-Rahim, 4) El-Melik, 5) El-Kuddus, 6) Es-Selam, 7) El-Mü’min, 8) El-Müheymin, 9) El-Aziz, 10) El-Cebbar, 11) El-Mütekebbir, 12) El-Halık, 13) El-Bari, 14) El-Musavvir, 15) El-Gaffar, 16) El-Kahhar, 17) El-Vehhab, 18) Er-Rezzak, 19) El-Fettah, 20) El-Alim, 21) El-Kabıd, 22) El-Basıt, 23) El-Hafid, 24) Er-Rafi’, 25) El-Muizz, 26) El-Müzill, 27) Es-Semi’, 28) El-Basir, 29) El-Hakem, 30) El-Adl, 31) El-Latif, 32) El-Habir, 33) El-Halim, 34) El-Azim, 35) El-Gafur, 36) Eş-Şekur, 37) El-Aliyy, 38) El-Kebir, 39) El-Hafiz, 40) El-Mukit, 41) El-Hasib, 42) El-Celil, 43) El-Kerim, 44) Er-Rakib, 45) El-Mucib, 46) El-Vasi’, 47) El-Hakim, 48) El-Vedud, 49) El-Mecid, 50) El-Bais, 51) Eş-Şehid, 52) El-Hakk, 53) El-Vekil, 54) El-Kaviyy, 55) El-Metin, 56) El-Veliyy, 57) El-Hamid, 58) El-Muhsi, 59) El-Mübdi, 60) El-Muid, 61) El-Muhyi, 62) El-Mümit, 63) El-Hayy, 64) El-Kayyum, 65) El-Vacid, 66) El-Macid, 67) El-Vahid (El-Ehad), 68) Es-Samed, 69) El-Kadir, 70) El-Muktedir, 71) El-Mukaddim, 72) El-Muahhir, 73) El-Evvel, 74) El-ahir, 75) Ez-Zahir, 76) El-Batın, 77) El-Vali, 78) El-Müteali, 79) El-Berr, 80) Et-Tevvab, 81) El-Müntekım, 82) El-Afüvv, 83) Er-Rauf, 84) Malikü’l-Mülk, 85) Zül-Celali ve’l-İkram, 86) El-Muksıt, 87) El-Cami’, 88) El-Ganiyy, 89) El-Muğni, 90) El-Mani’, 91) Ed-Darr, 92) En-Nafi’, 93) En-Nur, 94) El-Hadi, 95) El-Bedi’, 96) El-Baki, 97) El-Varis, 98) Er-Reşid, 99) Es-Sabur (Celle Celalühu).

Allahü tealanın Kur’an-ı kerimde bildirdiği doksan dokuz isminden bir çoğu, yaratıcı olduğunu göstermektedir. Mesela: Mukit, Halık, Bari, Musavvir, Rezzak, Mübdi, Muid, Muhyi, Mümit, Kayyum, Vali, Bedi’ isimleri böyledir. Bu on iki isimden Ünlü olan Halık ismi, “takdir, tayin edici”, Bari’ “var edici”, Musavvir “suret verici” demektir.

Allahü tealanın sıfatlarını gösteren alim (bilici), Semi’ (işitici), Basir (gören), Kadir (gücü yetici, kudretli), Mürid (dileyici) ve Mütekellim (söyleyici) ve bunlar gibi isimleri insanlar için kullanılabilir. Rahman, Kuddus, Müheymin, Halık, Kerim gibi yalnız Allahü tealaya mahsus isimleri insanlara isim yapmak haramdır, günahtır. Bunları, Abdül-Kuddus gibi abd kelimesi ile kullanmak gerekir.

Allahü tealanın ismini söyleyince, işitince, yazınca, “Sübhanallah, Tebarekallah, Celle Celalüh, Azze-ismüh, Cellet-Kudretüh veya Teala” gibi saygı sözlerinden birini söylemek, yazmak birincisinde vacib (lazım), tekrarında ise müstehabdır (iyidir). Resulullah efendimizin ismini işitince salevat söylemek de böyledir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Allah'ın isimleri
3 yıl önce

arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Şubat 2014.  ^ Karagöz, İsmail (2007). ESMA-İ HÜSNA (PDF). Ankara: Diyanet İşleri Bakanlığı Yayınları. s. 534. 4 Mart 2016...

Allah`ın adları, Adl, Afüv, Aliyy, Allah, Alí®m, Araf Suresi, Arapça, Azí®m (din), Azí®z (din), Basí®r
Cevşen
1 hafta önce

Allah'tan başka kimse takdir edemez."» Cevşen-i Kebir duâsı 100 bölümden (bâb) oluşur. Her bâbda Allah'ın Esma-ül Hüsna ve sıfatlarıyla tavsif edildiği 10 parça...

Cevşen-i Kebir, Duâ, Farsça, Savaş, Zırh, Şii, Ehl-i Beyt
Mehmed Emin Vahid Paşa
3 yıl önce

Münacaat - Esma-i Hüsna Kasidesi. Bu eserin aslı Şeyh Nureddin-i Dimyatî'nin olup Vahid Paşa bu kasideyi Türkçe şerh etmiştir. Esmai Hüsna kasidesi şerhini...

Besmele
2 hafta önce

Rahman ve Rahim Allah’ın Esma-ül hüsnadan sayılan iki adıdır. Birincisi gramer olarak sıfat-ı müşebbehe, ikincisi mübalağa ile ism-i faildir. Sıfat-ı müşebbehe...

Sadreddin Konevî
1 hafta önce

bilgisindeki aczi azaltmaya çalışmalıdır. Allah isimleri ve sıfatları (esma'ül-hüsna) dolayısıyla bilinebilirdir yalnız. Asıl özü ise bilinmeden kalır. Böylece...

Sadreddin Koneví®, 1210, 1274, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Aydınlanma Çağı, Batı felsefesi
Mantra
2 hafta önce

(Celal sıfatı içeren lafız) de denilen Allah kelimesi veya 99 isim (Esma'ül-Hüsna) veya La İlahe İllallah (Allah'tan başka tanrı yoktur) en sık kullanılan...

Mantra, Budizm, Din, Hece, Hinduizm, Jainizm, Mistisizm Portalı, Sanskritçe, Sikhism, Tibet, Şiir
Muhammed
2 hafta önce

verilenler, hadislerde verilenler, ilahi kitaplarda verildiği ileri sürülen isimler, Esma-i hüsna ile aynı olan isimler olarak sınıflandırılmış, Müstakim-zâde...

Muhammed bin Abdullah, 19 Ocak, 20 Eylül, 20 Nisan, 26 Nisan, 27 Nisan, 570, 571, 610, 622, 632
İslam
4 hafta önce

ifadelerden köken alan bu isimlere topluca "Güzel İsimler" anlamına gelen Esma-ül-Hüsna denir. Kelam, İslam inanç felsefesini oluşturan bilim dalının adıdır...