Etiket: Aristokrasi

Memluklar

Her neferin en yüksek mevkie çıkması mümkün olan bu Türk Devleti, Arapça kaynaklarda daima Türkiye Devleti (ed-Devletü't-Türkiyye) olarak zikredilmektedir. Memlûk Devleti teşkilatında en kabiliyetli gençlerin sivrilmeleri, idare tarzının esasını teşkil et...

Klasizm

Edebiyatta eski Yunan ve Roma sanatını temel alan tarihselci yaklaşım ve estetik tutumdur. Yeniden doğuş diye adlandırılan Rönesans döneminde gelişmiştir. Bu akımın izleri bir önceki dönemde Rebelais ve Montaigne'de, hatta Aristoteles'tedir. Klasizmin tem...

Elitizm

Bir toplumda, başta politik alan olmak üzere, tek tek hemen her alanda ön plana çıkan, doğuştan getirdiği yetenekleriyle veya sonradan kazandığı biri­kimlerle seçkinleşen insan ya da grupların varolduğunu veya olması gerektiğini savu­nan yaklaşım ya da ta...

seçkincilik

Elitizm (veya seçkincilik), bir elitin veya bir azınlığın yönetmesi gerektiğine inanma veya yönetim işinin bir elit veya azınlık tarafından yapılması anlamına gelir. Siyaset teorisinde üç tür elitizmden söz edilebilir: Normatif elitizme göre, elit yönetim...

memluk

Memlük Devleti, kölelikten gelen Türk askerlerin oluşturduğu bir askeri aristokrasi devletidir.

aristokrat

Bir aristokrasinin, seçkin bir zümrenin üyesi demektir. Aristokratik: Aristokrasiye ait olan anlamındadır. Günümüzde aristokrasi bir devlet yönetim şekli olmaktan çıkmış soyluluk anlamına gelen bir kelime olmuştur.

klasisizm

Genel olarak duyguların aklın rehberliği altında tutulmasının sonucu olan bir yetkin­liğe ve uyum, düzen, orantı ve ölçülülük için duyulan yoğun bir arzuya dayanan bir mizacı yansıtan tavır.