Etiket: Aseton

Triklormetan

Kloroform, anestezik (uyuşturucu) etkisi olan bir kimyevi madde. Kimyasal formülü CHCl3 olup, triklormetan da denir.

Trihidrik alkol

Gliserin, diğer adı "gliserol" de olan sıvı halde bulunan polar organik bir trihidroksi alkoldür. Hafifçe tatlı, zehirleyici olmayan bir sıvıdır.

Diasetilmorfin

Eroin yani diasetilmorfin (diamorfin) yarı-sentetik bir afyon alkaloidi türevidir. Morfinin 3,6-diasetil türevidir ve onun asetilasyonu ile sentezlenir.

Temel fonksiyonel gruplar

Aşağıda listelenmiş fonksiyonel grupların çoğu Genel biyoloji derslerinde öğretilen temel fonksiyonel gruplardır.

Metanoik asit

Formik asit, HCOOH, tek karbonlu karboksilik asittir. Metanoik asit olarak da bilinir.

Far (kozmetik)

Far, göz kapağına renk vermesi için kullanılan çeşitli renklerde, ışıltılı ya da simli olabilen makyaj ürünü. Toz, bilyalı, likit, krem çeşitleri bulunmaktadır; fakat, tercih edilen genellikle kompakt olandır.

Vizkozite

Viskozite ya da akmazlık, akışkanlığa karşı direnç. Viskozite, bir akışkanın, yüzey gerilimi altında deforme olmaya karşı gösterdiği direncin ölçüsüdür.

Tetraksilin

(Bu makalede genel olarak tetrasiklinlerin -tetrasiklin antibiyotikleri- çerçevesi çizilse de, spesifik olarak tetrasiklin çeşitlerinden "tetrasiklin" için yazılmıştır.)

Propil alkol

Propanol, üç karbonlu doymuş alifatik alkol. Normal propanolün (n-propanol) formülü CH3CH2CH2OH olup buna 1-propanol de denir.

Narsylen

Asetilen (etin), bir tür hidrokarbondur. Üçlü bağ taşır ve formülü C2H2 şeklindedir.

Karbon dioksit

Bir atom karbonla iki oksijenin birleşmesinden meydana gelen gaz. Kömürün yanmasından, üzüm suyunun mayalanmasından,...

Alkoller

ALKOLLER Alm. Alkohol (m.), Fr. Alcool, İng. Alcohols. Karbon atomuna doğrudan doğruya -OH grubunun bağlı olduğu organik bileşikler. -OH grubunun bağlı olduğu karbon atomuna C veya H atomları bağlı olabilir. Alkollerin sınıflandırılması ve adlandırılma...

mayalandırma

Fermantasyon ya da Mayalanma, bir maddenin bakteriler, mantarlar ve diğer mikroorganizmalar aracılığıyla, genellikle ısı vererek ve köpürerek kimyasal olarak çürümesi olayıdır. Fermantasyon anaerobik şartlarda, yani oksidatif fosforilasyon olamadığı durum...

karınca asidi

Formik asit, HCOOH, tek karbonlu karboksilik asittir. Metanoik asit olarak da bilinir.

trinitrotoluen

Trinitrotoluen (TNT) Patlayıcı olarak kullanılan bir kimyevi madde. Formülü C6H2 (CH3) (NO2)3’tür. TNT; sülfürik asidin katalitik etkisinde, toluen (C6H5CH3) ile nitrik asidin reaksiyonundan elde edilir. Reaksiyon, nitrotoluenin ve dinitrotoluenin ara mad...